Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcia %Sort


Popis

Funkcia vráti zoradené hodnoty vektora. Časové značky polohu vo vektore nemenia! Voliteľne podľa hodnôt zdrojového vektora usporiada aj hodnoty iného vektora.

Deklarácia


Blok kódu
languageeda-l
themeConfluence
VECTOR %Sort(
	VECTOR		_values,
	BOOL		_asc,
	BOOL		_invalidIsMAX
	[, VECTOR	_auxValues]
)


Parametre


_valuesZdrojové hodnoty.
_asc0 - zostupné alebo 1 - vzostupné usporiadanie.
_invalidIsMax

0 - neplatná hodnota je najmenšia alebo 1 - neplatná hodnota je najväčšia.

_auxValues

Lokálna premenná typu VECTOR. Hodnoty tejto premennej budú preusporiadané podľa hodnôt vektora _values


Príklad


Blok kódu
languageeda-l
themeRDark
-- usporiada hodnoty podľa veľkosti
VECTOR _v;

%CreateVector(_v, 5);
_v[1] := 4;
_v[2] := 3;
_v[3] := 5;
_v[4] := 4;
_v[5] := 1;

_v := %Sort(_v, 1, 0);

RETURN _v;Info
titleSúvisiace stránky:

Spracovanie vektorov