EDA-L je štruktúrovaný skriptovací jazyk určený na prácu s vektormi, pomocou ktorého sa vytvárajú predpisy vypočítaných vektorov. Je to predpis, ktorý sa uchováva s každým vypočítaným vektorom do databázy a s ktorého pomocou vie EDA výpočet kedykoľvek zrekonštruovať.

Pri programovaní v jazyku EDA-L treba dodržať základné pravidlá, je možné využívať riadiace štruktúry výpočtu, použiť systémové konštanty alebo deklarovať lokálne premenné, s ktorými je možné vykonávať rôzne operácie s využitím operátorov alebo vstavaných funkcií a konštánt funkcií.

Základná práca s vektormi je popísaná na stránkach načítanie hodnôt a zoznamov vektorov a vytvorenie vektora.

Write a comment...