Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu


Podporované typy a verzie zariadeníProtokol Generic User je určený na podporu aplikačnej implementácie jednoduchých a nenáročných komunikačných protokolov priamo v procese D2000 Event prostrednictvom ESL skriptu, prípadne Java kódu. Podporuje viac druhov liniek včítane linkovo a systémovo redundantných. Dáta načítané z komunikácie sú zverejňované do vstupných meraných bodov (IN) bez čakania na potvrdenie zo strany ESL skriptu, preto je vhodné zabezpečiť obsluhu Server Eventom s použitím akcie ON CHANGE, prípadne trigger eventom s nakonfigurovanou frontou požiadaviek, prípadne s povolením viacnásobného vykonávania skriptu (akcia ENABLE), aby nedochádzalo ku neobslúženiu hodnôt pri väčšom množstve zmien.


Konfigurácia komunikačnej linkyKategória komunikačnej linky:


Pre parametre "Vstupný súbor" aj "Archívny adresár" môže byť použitá symbolická konštanta #APPDIR#, ktorá udáva aplikačný adresár (napr. "#APPDIR#\input.txt").


Parametre protokolu linkyDialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:


Tab. č. 1


Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota

TS

TCP ServerNa linke TCP/IP-TCP aktivuje serverový mód. V tomto móde počúva D2000 KOM proces na pripojenie klienta. Po pripojení s klientom komunikuje (t.j. je to single-server implementácia obsluhujúca jediného klienta). Po odpojení klienta D2000 KOM proces opätovne počúva.
V serverovom móde sa zadané meno servera interpretuje ako meno/IP adresa rozhrania, na ktorom D2000 KOM proces počúva. Je možné zadať aj symbolické mená * resp. ALL (počúvanie na všetkých rozhraniach pre IPv4 protokol), prípadne [*] resp. [ALL] (počúvanie na všetkých rozhraniach pre IPv6 protokol).
-False

RT

Read Wait TimeoutČakanie medzi jednotlivými čítaniami dát z komunikácie. Pokiaľ uplynie tento timeout a neboli počas neho načítané žiadne dáta, ale predtým nejaké dáta načítané boli, tak sa tieto dáta zverejnia ako hodnota vstupného meraného bodu IN.
Pokiaľ počas timeoutu prídu dáta z komunikácie, sú pridávané do buffra, kým nedôjde k timeoutu alebo sa buffer nenaplní (viď parameter Read Size). Ak je nastavený parameter Log Each Read, dáta sú zverejňované ihneď bez ohľadu na hodnotu parametra Read Wait Timeout.
sec.mss1.000

CE

Character Encoding

Spôsob kódovania/dekódovania textu pri zápise/čítaní. Implementované sú :

 • UTF-8
 • ISO_8859_1
 • Windows_1250
 • Windows_1251
 • Windows_1252
 • KZ_1048

Pozn: mód ISO_8859_1 je vhodný na prenos 8-bitových ASCII znakov a implementáciu binárnych protokolov.
Pozn: ak sú načítané neplatné dáta (napr. pre kódovanie UTF-8), vstupný meraný bod bude zneplatnený.

-ISO_8859_1
RS
Read SizeMaximálna veľkosť (v bajtoch) vstupných dát. Dlhšie dáta budú zverejnené na viac krát.-1024

FRM

File Read Mode

Spôsob čítania dát zo súboru:

 • Read one row - hodnoty sú načítané a zverejnené do vstupného meraného bodu (IN) po riadkoch
 • Read whole file - celý súbor je načítaný a zverejnené do vstupného meraného bodu (IN) naraz
-Read one row
LE
Log Each ReadAk je parameter nastavený na True, dáta sú po načítaní zverejňované ihneď bez ohľadu na hodnotu parametra Read Wait Timeout.-False
LF
Log FormatFormát výpisov dát v trace logoch: "0 - Hexa log" alebo "1 - Text log".
Nastavenie formátu umožňuje sprehľadniť log komunikácie podľa toho, či je konkrétny protokol textový alebo binárny a je lepšie ho vypisovať v textovom alebo hexadecimálnom formáte.
-0 - Hexa log
SL
Single LogNastavenie parametra na hodnotu True spôsobí, že na redundantných linkách budú všetky logovacie výpisy v jedinom súbore.
Hodnota False znamená, že sa vytvárajú dva súbory pre primárnu/sekundárnu linku (Serial Line Redundant, SerialOverUDP Line Redundant, TCP/IP-TCP Redundant), resp. štyri súbory pre primárnu/sekundárnu linku systému A/B (Serial System&Line Redundant, SerialOverUDP System&Line Redundant).
-False


Konfigurácia komunikačnej stanice • Komunikačný protokol Generic User.
 • Adresa stanice sa nezadáva; je odporúčaná konfigurácia jedinej stanice na linke, ale podporovaných je aj viacero staníc. V tom prípade budú nastavované po príchode dát z komunikácie vstupné merané body IN na všetkých staniciach a bude možné zapisovať do výstupných meraných bodov OUT na ľubovolnej stanici.


Konfigurácia meraných bodovMožné typy hodnôt bodov: TxtI, TxtO.


Vstupné merané body:


 • vstupný meraný bod má adresu IN.
  Pozn: na redundantných linkách sa do meraného bodu s adresou IN zverejňujú hodnoty načítané z ľubovolnej linky (primárnej/sekundárnej), prípadne z ľubovolného systému (A/B).
 • na linkovo redundantných linkách (Serial Line Redundant, SerialOverUDP Line Redundant, TCP/IP-TCP Redundant) je možné nakonfigurovať merané body s adresami IN_A a IN_B na rozlíšenie vstupov z primárnej/sekundárnej linky
 • na systémovo redundantných linkách (Serial System&Line Redundant, SerialOverUDP System&Line Redundant) je možné nakonfigurovať merané body s adresami IN_A, IN_B, IN_C, IN_D na rozlíšenie vstupov z primárnej/sekundárnej linky systému A/B


Výstupné merané body:


 • výstupný meraný bod má adresu OUT.
  Pozn: na redundantných linkách sa hodnoty zapísané do meraného bodu s adresou OUT zapíšu do oboch liniek (primárnej/sekundárnej), prípadne do oboch systémov (A/B).
 • na linkovo redundantných linkách (Serial Line Redundant, SerialOverUDP Line Redundant, TCP/IP-TCP Redundant) je možné nakonfigurovať merané body s adresami OUT_A a OUT_B na zápis do primárnej/sekundárnej linky
 • na systémovo redundantných linkách (Serial System&Line Redundant, SerialOverUDP System&Line Redundant) je možné nakonfigurovať merané body s adresami OUT_A, OUT_B, OUT_C, OUT_D na zápis do primárnej/sekundárnej linky systému A/B


Pozn: je možné nakonfigurovať a používať na jednej stanici zároveň bod s adresou IN a body IN_A, IN_B, IN_C, IN_D.
Podobne, je možné nakonfigurovať na jednej stanici zároveň bod s adresou OUT a body OUT_A, OUT_B, OUT_C, OUT_D.


LiteratúraBlog

O protokole Generic User Protocol si môžete prečítať blogy:


Zmeny a úpravy-


Revízie dokumentu • Ver. 1.0 - 15. október 2015 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 12. december 2021 - Implementácia parametrov TCP Server a Character Encoding.


Súvisiace stránky:

Write a comment...