Funkcia %Find


Popis

Funkcia vyhľadá prvú hodnotu vektora od začiatočného indexu v danom smere, ktorá spĺňa podmienku voči referenčnej hodnote. Ak sa hľadaná hodnota vo vektore nenachádza, funkcia vráti 0.

Deklarácia
INT %Find(
	VECTOR	_values,
	REAL	_refValue
 	[, [INT	_from := 1]
	[, [INT	_direction := %Dir_Forward]
	[, [INT	_compType := %CMP_Equal]]]]
)
Parametre
_valuesZdrojové hodnoty.
_refValueReferenčná hodnota.
_fromZačiatočný index. V prípade záporného čísla ide o index od konca.
_directionSmer hľadania.
_compTypeTyp porovnávania.
Príklad
VECTOR _v;
INT _i;

%CreateVector(_src, 5);
_src[1] := 0;
_src[2] := 1;
_src[3] := 2;
_src[4] := 3;
_src[5] := 4;

-- Nájde číslo väčšie ako 2 - vráti index 4.
_i := %Find(_src, 2, , , %CMP_Greater);

Súvisiace stránky:

Write a comment...