Akcia SQL_FREE


Funkcia
Akcia zatvorí (ukončí) čítanie inicializované akciou SQL_PREPARE.
Deklarácia
SQL_FREE handleIdent_Int

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor typu Int - jednoznačné číslo (handle) spojenia s databázou.

Popis
Akciu je vhodné použiť za účelom uvoľnenia systémových zdrojov, ktoré príslušný proces D2000 DBManager použil vykonaním akcie SQL_PREPARE. Ak nie je použitá, po ukončení skriptu alebo po použití akcie SQL_DISCONNECT sa vykoná automaticky interne.
Príklad
Príklad práce s databázou (akcie SQL_...).

 INT _handle  ; handle to database
 INT _retCode  ; return code
 TEXT _name   ; product name
 TEXT _type   ; product type
 
 SQL_CONNECT MyDatabase, _handle, _retCode
 SQL_PREPARE _handle, _retCode, _sqlNpar BIND _name, _type
 
 DO_LOOP
  SQL_FETCH _handle, _retCode
  EXIT_LOOP _retCode # _ERR_NO_ERROR
  ; data processing goes here
 END_LOOP
 
 SQL_FREE _handle
 SQL_DISCONNECT _handle
 


Súvisiace stránky:

Write a comment...