Akcia DB_TRANS_OPEN


Funkcia
Akcia vytvorí nové Pripojenie na databázu.
Deklarácia
DB_TRANS_OPEN dbObjIdent, handleIdent_Int, retCodeIdent_Int
Parametre
dbObjIdentinOdkaz na objekt typu Databáza.
handleIdent_IntoutIdentifikátor pre jednoznačné číslo (handle) Pripojenia.
retCodeIdent_IntoutIdentifikátor - návratový kód.
Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Identifikátor pre číslo Pripojenia, alebo handle sa používa pri:

Návratový kód popisuje úspešnosť akcie (_ERR_NO_ERROR).


Súvisiace stránky:

Write a comment...