Akcia MESSAGE


Funkcia Správa pre operátora od procesu D2000 HI - bez odpovede.
Deklarácia
MESSAGE strExpression [SINGLE]


MESSAGE strExpression [SINGLE] ON procIdent


MESSAGE strExpression [SINGLE] ON ALL
Parametre
strExpression in Výraz typu String.
procIdent in Identifikátor objektu typu Proces (D2000 HI).
SINGLE   Umožní zobrazenie jednej správy vo forme dialógového okna, nie ako zoznamu. Viaceré správy sú stále zobrazované prostredníctvom zoznamu.
Popis

Akcia zobrazí textovú správu (hodnota výrazu strExpression) na ploche definovaného procesu D2000 HI alebo na všetkých aktuálne pripojených procesoch D2000 HI. Ak proces nie je definovaný, správa je smerovaná na proces s menom SELF.HIP.

Ak sa má textová správa zobraziť na ploche procesu D2000 HI, z ktorého je táto akcia volaná (aktívna schéma alebo pripojenie eventu na ovládanie), je nutné použiť druhý zápis akcie nasledovne: ON _FROM_HIP.

Príklad:

Príklad správy, ak je v príkaze použité kľúčové slovo "SINGLE".

Message action dialog

Príklad správy, ak nie je zadaný parameter "SINGLE".

Message action dialog

Označené správy je možné vložiť do schránky (CTRL+C).


Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.