Akcia DB_CONNECT


Funkcia
Akcia nadviaže spojenie s určitou tabuľkou v databáze.
Deklarácia
DB_CONNECT
dbObjIdent, accessIdent_Int, handleIdent_Int, retCodeIdent_Int [TRANS transHandle_Int]
Parametre
dbObjIdent in Odkaz na objekt typu Tabuľka.
accessIdent_Int in Identifikátor hodnoty - spôsob požadovaného prístupu k databáze (_DB_READ, _DB_MODIFY).
handleIdent_Int out Identifikátor pre jednoznačné číslo (handle) spojenia s tabuľkou.
retCodeIdent_Int out Identifikátor návratového kódu.
transHandle_Int in Identifikátor pre jednoznačné číslo (handle) spojenia s databázou.

Návratovýkód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Identifikátor pre číslo spojenia s tabuľkou, alebo handle sa používa pri ďalšej práci s akciami DB_*. Návratový kód popisuje úspešnosť akcie (__ERR_NO_ERROR).

Každé otvorenie tabuľky databázy skriptom má pridelené jednoznačné číslo (identifikátor, handle). Toto je potrebné po ukončení práce s tabuľkou zatvoriť akciou DB_DISCONNECT. Ak po skončení skriptu nebudú všetky tabuľky uzatvorené volaním akcie DB_DISCONNECT (tie ktoré skript pri svojej činnosti otvoril), budú interne automaticky zatvorené. Handle je možné prenášať medzi esl skriptami na jednom procese.

Hodnota transHandle_Int musí byť získaná volaním akcie DB_TRANS_OPEN. Ak nie je použitý identifikátor transHandle_Int, spojenie s tabuľkou bude realizované prostredníctvom automatického pripojenia.


Write a comment...