Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcie %HI_SetCellToolTip, %HI_GetCellToolTipTitle, %HI_GetCellToolTipText


Funkcia

Funkcia %HI_SetCellToolTip nastaví tooltip na bunku v zobrazovači Browser. Tooltip sa skladá z dvoch textov - hlavičky a samotného textu.

Funkcia %HI_GetCellToolTipTitle vráti nastavenú hlavičku tooltipu.

Funkcia %HI_GetCellTooltipText vráti nastavený text tooltipu.


Deklarácia
%HI_SetCellToolTip(
  INT in refId,
  INT in row,
  INT in col,
  TEXT in ttTitle,
  TEXT in ttText
 )
 
 TEXT %HI_GetCellToolTipTitle(
  INT in refId,
  INT in row,
  INT in col
 )
 
 TEXT %HI_GetCellToolTipText(
  INT in refId,
  INT in row,
  INT in col
 )
 
Parametre
refId Odkaz na zobrazovač (referenčná premenná).
row Riadok políčka (od 1...).
col Stĺpec políčka (od 1...).
ttTitle Hlavička tooltipu.
ttText Text tooltipu.

Príklad
 ;nastavenie tooltipu pre políčko [2,3]
 %HI_SetCellToolTip(_browser, 2,3, "Políčko", "Toto je políčko 2,3")

Write a comment…