Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_RegKeyHandler


Funkcia
Riadiaca funkcia pre definovanie klávesových skratiek


Deklarácia
%HI_RegKeyHandler(   IN INT _VKCode, IN BOOL _bCtrl, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bAlt)
Parametre
_VKCodeKód stlačenej klávesy.
_bCtrlPríznak stavu klávesy CTRL v momente stlačenia klávesy _VKCode.
_bShiftPríznak stavu klávesy SHIFT v momente stlačenia klávesy _VKCode.
_AltPríznak stavu klávesy ALT v momente stlačenia klávesy _VKCode.
Popis

Riadiaca funkcia definuje klávesové skratky, ktorých stlačenie generuje udalosť OnKeyDown.

Táto udalosť na rozdiel od ENTRY OnKeyPress je volaná aj v prípade, že schéma neobsluhuje vstup od užívateľa (nemá focus) alebo je skrytá (neviditeľná). Udalosť je z pohľadu obsluhy užívateľského vstupu volaná asynchrónne a preto má len informatívny charakter – „užívateľ stlačil definovanú kombináciu kláves“. Udalosť je volaná aj v prípade, že dochádza ku kolízii medzi systémovými a aplikačne definovanými klávesovými skratkami. Ak je v procese HI súčasne otvorených viacero schém, ktoré obsluhujú vstup, fungujú nezávisle od seba a nijako sa neovplyvňujú.

Príklad


 ; Skratka ALT+a
 %HI_RegKeyHandler(61,@FALSE,@FALSE,@TRUE) 
 
 


Write a comment…