Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia ConnectKernel zabezpečí nadviazanie komunikácie s jadrom systému D2000 a musí byť volaná pred použitím výkonných funkcií rozhrania D2000 ObjApi. Funkcia taktiež inicializuje interné premenné rozhrania D2000 ObjApi podľa štartovacích parametrov.
Deklarácia
APIRET _stdcall ConnectKernel(NewValueProc proc, unsigned short timeout);

Parametre
Parameter proc je ukazovateľ na funkciu NewValueProc, ktorá bude obsluhovať správu NewObjectValue, oznamujúcu zmenu hodnoty objektu. Parameter timeout určuje maximálny čas [sec], ktorý bude funkcia čakať na nadviazanie spojenia. Ak je hodnota timeout rovná nule, čaká sa nekonečne dlho. Táto istá hodnota bude potom použitá pre ostatné výkonné funkcie ako maximálny čas čakania na odpoveď (mimo funkcií ListOfObjects, GetArchivData, GetLogData, ktoré si definujú vlastný timeout).
Návratový kód
Kód Popis
API_OK Korektne nadviazané spojenie s jadrom systému D2000.
API_TimeoutError Jadro systému je funkčné, avšak spojenie nebolo do daného času nadviazané.
API_ConnectError Požadované jadro nie je dostupné.


Write a comment…