Funkcia %HI_SetEnableGraphButtons


Funkcia
Funkcia povolí / zakáže prístup k niektorým tlačidlám v grafe.
Deklarácia
%HI_SetEnableGraphButtons(
   INT in _refId,
   INT in ref_btn,
   BOOL in _bEnable  
 )

Parametre
_refID Odkaz na grafický objekt (referenčná premenná).
ref_btn Číslo tlačidla, ktorého sa povolenie / zákaz týka.

1 - on-line konfigurácia grafu
2 - nastavenie zobrazenia priebehov v grafe
3 - definovanie časového intervalu pre zobrazenie hodnôt
4 - prepnutie grafu do pôvodného intervalu po prezeraní histórie
5 - tlačidlo v grafe pre posun času o nastavený interval vľavo
6 - tlačidlo v grafe pre posun času o nastavený interval vpravo

_bEnable Povolenie / zakázanie prístupu.

Popis
Funkcia povolí / zakáže prístup k niektorým tlačidlám v grafe.
Príklad
%HI_SetEnableGraphButtons(_Graph, 1, @FALSE)