Merané body - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno pre editovanie meraných bodov pozostáva z nižšie uvedených častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre. Zobrazenie jednotlivých stránok je závislé na type meraného bodu.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Procesné alarmy
Cieľ
Adresa
Filter
Prevod
Ovládanie výstupu
Náhradná hodnota
Polarita
Verifikácia

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci daný meraný bod. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Stavový text

Definovanie stavového textu pre daný meraný bod. Stavový text umožňuje predefinovať označenia jednotlivých hodnôt meraného bodu.

Transformačná paleta

Výber indexu pre transformačnú paletu. Pozri Transformačná paleta.

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty meraného bodu. Prípustné typy hodnôt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

OznačenieTyp hodnoty meraného bodu
AiAnalog Input - analógový vstup
AoAnalog Output - analógový výstup
CiCardinal Input - celočíselný vstup
CoCardinal Output - celočíselný výstup
DiDigital Input - digitálny vstup
DoutDigital Output - digitálny výstup
TiATime Input Absolute - absolútny časový vstup
ToATime Output Absolute - absolútny časový výstup
TiRTime Input Relative - relatívny časový vstup (časový interval vstup)
ToRTime Output Relative - relatívny časový výstup (časový interval výstup)
TxtIText Input - textový vstup
TxtOText Output - textový výstup
QIQuadrat Input - štvorstavový vstup

Technické jednotky

Technické jednotky meraného bodu. Maximálny počet znakov: 12. Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Medze

Technologické medze je možné definovať pre merané body typu Ai, Ao, Ci, Co, TiR a ToR.

Procesné alarmy


Konfiguračné okno meraných bodov - záložka Procesné alarmy

Timeout

Časové oneskorenie (v sekundách) pre vyhodnotenie procesného alarmu. Ku vzniku procesného alarmu dôjde, ak príčina pre vznik alarmu platí minimálne počas tejto doby.
Pozn: časový filter je aplikovaný iba na stavové alarmy - prechodové alarmy nastanú okamžite pri prechode hodnoty.

Blokovanie alarmov

Aktívna voľba Blokovanie alarmov vypína vyhodnocovanie procesných alarmov.

Ignoruj invalid

Aktívna voľba umožní odstrániť neplatné hodnoty pri vyhodnocovaní alarmu.

Príklad: Pri zmene sledovanej hodnoty z S1 na S2 prebieha vyhodnocovanie alarmu nasledovne: S1 --> invalid --> S2.
Pri aktívnej voľbe vyhodnocovanie alarmu bude: S1 --> S2.
Pri neaktívnej voľba vyhodnocovanie alarmu prebehne nasledovne: S1 --> invalid --> S2.

Maska pre Normal

Definovanie zobrazovacej masky, ktorá bude použitá v procese D2000 HI (okno Zoznam alarmov - stĺpec Popis udalosti) po prechode procesného alarmu do stavu Normal.


Jednotlivé položky umožňujúce nastavenie parametrov procesných alarmov sú organizované do tabuľky. Táto tabuľka obsahuje nasledujúce stĺpce:

  • Alarm - stĺpec obsahuje všetky možné príčiny vzniku procesného alarmu pre objekt typu Meraný bod.
  • Stav - prepínače umožňujú vybrať práve jednu z volieb Stav, Prechod alebo Žiadny. Pri aktívnej voľbe Stav nastane procesný alarm vtedy, keď hodnota meraného bodu je minimálne počas doby definovanej parametrom Timeout v príslušnom stave (názov stavu je uvedený v danom riadku, v stĺpci Alarm - pa_NázovStavuHodnoty).


 • Prechod - pri aktívnej voľbe Prechod nastane procesný alarm vtedy, keď dôjde k prechodu hodnoty meraného bodu do príslušného stavu (názov stavu je uvedený v danom riadku, v stĺpci Alarm - pa_NázovStavuHodnoty).
 • Žiadny - pri aktívnej voľbe Žiadny sa príslušný procesný alarm nebude vôbec vyhodnocovať.
 • Kvitovať - pri aktívnej voľbe je procesný alarm povinne kvitovaný, t.j. musí byť potvrdený operátorom v procese D2000 HI. Procesný alarm "Prechod" je vždy povinne kvitovaný.
 • Kritický - príznak kritického procesného alarmu.
 • Monitor - aktívna voľba spôsobí zápis príslušnej zmeny stavu hodnoty meraného bodu do logovacej databázy ako spontánnu zmenu hodnoty.
 • Zobrazovacia maska - definovanie zobrazovacej masky, ktorá bude použitá v procese D2000 HI (okno Zoznam alarmov - stĺpec Popis udalosti) po prechode procesného alarmu do príslušného stavu.Generovať signál

Parameter Generovať signál zahŕňa tri zaškrtávacie políčka (check box), ktoré majú nasledovnú funkciu:

 • prvé políčko - nachádza sa pod stĺpcami Stav a Prechod. Aktívne (zaškrtnuté) políčko znamená, že systém vygeneruje signál, ak nastane ľubovoľný z nakonfigurovaných procesných alarmov.
 • druhé políčko - nachádza sa pod stĺpcom Kritický. Aktívne (zaškrtnuté) políčko znamená, že systém vygeneruje signál, ak nastane ľubovoľný z nakonfigurovaných kritických procesných alarmov.
 • tretie políčko - nachádza sa pod stĺpcom Monitor. Aktívne (zaškrtnuté) políčko znamená, že systém vygeneruje signál, ak sa zapíše ľubovoľná zo sledovaných zmien do logovacej databázy.

Generovanie signálu znamená, že sa na systémovej premennej Signal_Trigger vygeneruje impulz hodnoty TRUE.

Cieľ


Cieľový stĺpec

Môže obsahovať odkaz na stĺpec objektu typu Štruktúrovaná premenná vo forme MenoObjektu[0]^MenoStlpca. V takom prípade sa KOM proces snaží do príslušného stĺpca štruktúrovanej premennej kopírovať hodnoty polí so štartovacou adresou nakonfigurovanou v záložke Adresa. Nie je teda nutné vytvárať pre každú položku poľa či inej opakujúcej sa adresnej štruktúry samostatný meraný bod. Túto vlastnosť podporujú iba niektoré komunikačné protokoly. Bližšie informácie nájdete v dokumentácií príslušného komunikačného protokolu.
Pozn: je možné použiť aj nenulový index, napr. SV.MyVal[7]^MyCol - v tomto prípade sa zapisujú hodnoty do štruktúrovanej premennej od špecifikovaného riadku (v príklade 7).

Kopírovanie hodnôt do stĺpca štruktúrovanej premennej sa realizuje iba pre vstup, zmena konkrétnej hodnoty v štruktúrovanej premennej (napr. v HI alebo cez event) sa neprenesie ako výstup cez komunikáciu do zariadenia.

Obmedzené je spracovanie hodnôt vkladaných do štruktúrovanej premennej, aplikované je:

Všetky parametre pre spracovanie (napr. nastavenie medzí) sa aplikujú podľa nastavenia meraného bodu, kde je nakonfigurovaný cieľový stĺpec (tzv. "master" meraný bod). Taktiež časová značka hodnôt vkladaných do stĺpca štruktúrovanej premennej je identická s časovou značkou hodnoty "master" meraného bodu. Hodnota "master" meraného bodu a jej správanie je štandardné a nie je nijako ovplyvnené nakonfigurovaním cieľového stĺpca.

Adresa


Adresa

Adresa meraného bodu. Spôsob adresácie závisí od komunikačného protokolu stanice, ktorá je rodičom daného bodu. Adresa je v konfiguračnej databáze ukladaná v textovom tvare. Príslušný komunikačný protokol túto adresu konvertuje do binárneho tvaru. Pre vnútorné komunikačné protokoly systému D2000 je pri konfigurácii adries meraných bodov použitý protokolovo závislý dialóg s kontrolou prípustnosti zadanej adresy. Pre externé komunikačné protokoly (OEM Protocol 1OEM Protocol 16) systému D2000 sa adresa zadáva priamo v textovom tvare.

Pri ukladaní konfigurácie meraného bodu sa testuje unikátnosť jeho adresy. Pokiaľ nie je adresa meraného bodu unikátna, užívateľ bude informovaný o chybe.

Kolízna adresa

Ak užívateľ zvolí možnosť zobrazenia objektov s rovnakou adresou, tak v CNF sa otvorí nové dialógové okno, v ktorom sa zobrazia len merané body s kolíznou adresou a spoločným rodičom. Užívateľ môže (ale nemusí) zmeniť adresu týchto meraných bodov.

Merané body s rovnakou adresou

Minútová korekcia

Parameter je celé číslo v rozsahu 0 až 59. V prípade, že je potrebné časové značky prichádzajúcich hodnôt zaokrúhliť na minúty, je táto hodnota rozhodujúca pre zaokrúhlenie buď smerom nahor alebo nadol.
Implicitná hodnota parametra 0 znamená, že časová korekcia sa nebude vykonávať. Časové značky hodnôt ostro ohraničené intervalom (0 - parameter), budú zaokrúhlené smerom nadol, teda na minútu, v ktorej prišli. Ostatné časové značky budú zaokrúhlené o minútu smerom nahor.

Filter


Pomocou tejto skupiny parametrov je možné definovať spôsob filtrácie analógových vstupov a výstupov pre nasledovné typy bodov:
Ai, Ao, Ci, Co, TiR, ToR.

Nová hodnota pri zmene času

Hodnoty meraných bodov získané z komunikácie, ktoré majú nový čas a ich hodnota sa nezmenila, budú v systéme vystupovať ako nové hodnoty.

Limity podľa zariadenia

Ak to zariadenie a komunikačný protokol umožňujú, použijú sa nastavenia limitov získané z komunikácie so zariadením.

Bez filtra

Filtrácia hodnôt meraného bodu je nepoužitá.

Hodnota = Nová * K + Stará * (1-K)

Váhový filter 1. rádu.

 • Hodnota - hodnota po filtrácii
 • Nová - filtrovaná hodnota
 • Stará - predošlá hodnota
 • K - váha novej hodnoty - reálne číslo z intervalu (0,0..1,0).

Parameter Opakovať:  Tento parameter zabezpečí kompatibilné správanie váhového filtra pre zmenové a a serverové protokoly (IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104, Modbus Server, TG809, BACnet, OPC, OPC UA ...). Ak je zadaná kladná hodnota parametra Opakovať, tak určuje periódu opakovaného generovania prijatej hodnoty meraného bodu - podobne ako keď sa pre protokoly s periodickým dotazovaním (Modbus Client) opakovane načítava tá istá hodnota. Takže pokiaľ nastane jednorázová zmena hodnoty meraného bodu, váhový filter vďaka opakovaniu tejto hodnoty postupne doiteruje k cieľovej hodnote.

Hodnota mimo medzí je nedefinovaná

Ak je nová hodnota menšia ako Min alebo väčšia ako Max, systém ju vyhlási za nedefinovanú.

Hodnota neprekročí medzu

Ak je nová hodnota menšia ako Min, systém jej priradí hodnotu Min. Ak je nová hodnota väčšia ako Max, systém jej priradí hodnotu Max. Tento filter je použiteľný na odstránenie hodnôt, ktoré technicky nemôžu prekročiť dané medze (napr. koncové dorazy), ale snímač (prevodník) môže generovať aj hodnoty mimo rozsahu.

Ak hodnota prekročí medzu nastav

Ak je nová hodnota menšia ako Min, systém jej priradí hodnotu SetMin. Ak je nová hodnota väčšia ako Max, systém jej priradí hodnotu SetMax.

Ignoruj ak hodnota prekročí medzu

Ak je nová hodnota menšia ako Min alebo väčšia ako Max, je zahodená.

Pásmo citlivosti

Definovanie šírky pásma (kvantizačnej úrovne), v rámci ktorého nie sú zmeny prenášané do systému (sú odfiltrované).

Kmitanie

Hodnoty meraného bodu, ktoré sa za definovaný čas (položka Čas) zmenia definovaný Počet krát, spôsobia zmenu stavu hodnoty objektu na Oscillate (kmitanie).

Potlačenie kmitania okolo hodnoty

Meranému bodu, ktorého hodnota sa pohybuje v intervale <Hodnota-Rozsah..Hodnota+Rozsah>, je systémom priradená hodnota Hodnota.

Oneskorenie hodnoty

Meranému bodu je priradená hodnota (definovaná začiarknutím príslušného políčka), až keď je platná počas definovanej doby [s].

Zarovnanie času hodnoty na

Zarovnanie času hodnoty na najbližší čas s definovaným periódou (parametre Hodiny, Minúty a Sekundy).

Prevod


Prevod na technické jednotky je možné definovať pre analógové a celočíselné vstupy a výstupy a hodnoty relatívneho času - Ai, Ao, Ci, Co, TiR a ToR.

Typ prevoduPrevodový vzorec
Žiadny-
LineárnyVýstup = A x Vstup + B
PolynomickýVýstup = A x Vstupn +B x Vstup + C
Pt 100
Výstup =

a = -5.802E-05
b = 0.390802

Simatic S5Time

Konverzia štruktúry relatívneho času Siemens Simatic.

Absolútna hodnotaVýstup = abs(Vstup)
Bitmaskový filter ANDVýstup = ((A + B<<32) & Vstup) >> C
Pozn: filter je konfigurovateľný iba pre Celočíselne vstupy (Ci), konštanta A je maska pre spodných 32 bitov, konštanta B je maska pre horných 32 bitov, konštanta C udáva voliteľný posun výsledku vpravo o C bitov. Ak je C záporné, výsledok je posunutý doľava o -C bitov.

A, B, C, n - konštanty prevodu

Tabuľka udáva konverziu vykonávanú pri spracovaní hodnoty prijatej z komunikácie. Pri zápise do výstupného meraného bodu sa vykonáva inverzná konverzia.

Preto pri výstupných typoch meraných bodov (Ao, Co, ToR) je možné nakonfigurovať iba lineárny prevod, prevod Simatic S5 Time a absolútna hodnota, pretože iba v tomto prípade existuje jednoznačná inverzná funkcia použitá pri zápise hodnôt smerom do zariadenia.

Ovládanie výstupu


Povolená zmena módu

Toto políčko slúži na zakázanie alebo povolenie zmeny režimu (z režimu Manual na Auto a naopak) na operátorskej úrovni v procese D2000 HI.

 • Ak je políčko aktívne, musí byť vyplnená položka Štartovacia hodnota a musí byť definovaný riadiaci objekt - položka Riadiaci objekt. Platný režim sa definuje prostredníctvom prepínacích tlačidiel Manual/Auto. Režim je možné meniť v procese D2000 HI a jeho zmena sa ukladá do systémovej databázy. V režime Manual môže operátor v HI meniť žiadanú hodnotu. Jej zmena sa tiež ukladá do systémovej databázy.
 • Ak je políčko neaktívne, môže byť vyplnený len jeden z módov Auto alebo Manual. Oprávnenosť operátora na zmenu žiadanej hodnoty v režime Manual sa určí definovaním jeho prístupových práv. Pre úroveň prístupových práv Ovládanie a vyššie operátor môže žiadanú hodnotu meniť prostredníctvom procesu D2000 HI.

Uložiť zmenu módu

Zmena módu (prechod z režimu Manual na Auto a naopak) sa uloží do konfiguračnej databázy.

Uložiť zmenu manuálnej štartovacej hodnoty

Zmena manuálnej štartovacej hodnoty prostredníctvom ovládacieho dialógového okna v procese D2000 HI sa uloží do konfiguračnej databázy.

Štartovacia hodnota

Štartovacia hodnota je ukladaná v textovej forme. Táto je konvertovaná na príslušný typ hodnoty a je dosadená do hodnoty meraného bodu. Pokiaľ nie je uvedená alebo konverzia dopadla neúspešne, inicializácia hodnôt výstupných bodov sa nevykoná (viacej informácií).

Kontrola štartovacej hodnoty

Tlačidlo Kontrola štartovacej hodnoty () skontroluje štartovaciu hodnotu a v prípade neúspešnej konverzie, zlyhanie oznámi.


Riadiaci objekt

Hodnota tohto objektu je použitá ako žiadaná hodnota výstupného meraného bodu v režime Auto.

Auto

Výber tejto voľby spôsobí, že žiadaná hodnota výstupného meraného bodu bude kopírovať hodnotu riadiaceho objektu.

Manual

Výber tejto voľby spôsobí, že ako žiadaná hodnota sa použije položka Štartovacia hodnota, alebo bude ručne nastavená operátorom v procese D2000 HI.

Charakter výstupu

Voľba charakteru výstupného meraného bodu.

 • Hodnota - Výstupný meraný bod, ktorý má vlastnú hodnotu, získavanú z komunikácie. Zápis novej hodnoty meraného bodu do zariadenia je sprevádzaný prechodovým (transient) stavom. Nová hodnota je potvrdená po overení zápisu komunikáciou.
 • Príkaz - Výstupný meraný bod, ktorý nemusí mať vlastnú hodnotu (nedá sa získať prostredníctvom komunikácie so zariadením). Zápis novej hodnoty do zariadenia neprechádza cez prechodový (transient) stav. Ovládacie dialógové okná v procese D2000 HI umožňujú zápis ľubovoľnej hodnoty aj viackrát za sebou (sú napr. povolené tlačidlá ZAP aj VYP vždy naraz - pre hodnotové výstupy je povolené vždy tlačidlo opačnej hodnoty ako je aktuálna).

Časový limit pre vykonanie

Určuje časový limit pre vykonanie príkazu - zápisu výstupného meraného bodu. Ak je hodnota nenulová a v zadanom intervale nie je potvrdený zápis hodnoty meraného bodu, zápis sa považuje za neúspešný a nastane alarm ErrorWriteCmd, ak je pre daný meraný bod nakonfigurovaný (položka ErrorWriteCmd v záložke Procesné alarmy).

Čas výstupnej hodnoty

Parameter Použiť čas procesu D2000 Server umožňuje použiť pre čas výstupnej hodnoty čas počítača, na ktorom beží proces D2000 Server. Inak sa použije čas získaný komunikáciou so zariadením.

Parameter Maximálna veľkosť kroku pri zmene umožňuje pri manuálnom ovládaní obmedziť maximálnu zmenu hodnoty. Toto obmedzenie má charakter odporúčania a užívateľ si dokáže vynútiť aj väčšiu zmenu.

Náhradná hodnota


Náhradná hodnota umožňuje v niektorých prípadoch (napr. odtrhnutie senzora, zlyhanie komunikácie s celým zariadením) nahradiť hodnotu meraného bodu získanú procesom komunikácie D2000 KOM inou hodnotou. Hodnota meraného bodu môže byť nahradená hodnotou iného objektu (tzv. riadiaci objekt), alebo ručne nastavená operátorom procesu D2000 HI prostredníctvom dialógového okna.

Použiť náhradnú hodnotu

Povolenie použitia náhradnej hodnoty. Náhradná hodnota je použitá pre daný meraný bod automaticky od štartu procesu komunikácie - D2000 KOM.

Uložiť zmeny nastavenia náhradnej hodnoty operátorom

V prípade aktívnej voľby Prepnutie do náhradnej hodnoty povolené sa zmena prechodu do náhradnej hodnoty alebo zrušenie náhradnej hodnoty z ovládacieho dialógového okna v procese D2000 HI uloží do konfiguračnej databázy (nastaví sa alebo sa zruší Použiť náhradnú hodnotu).

Automatický prechod do náhradnej hodnoty

Ak komunikačný proces vyhodnotí hodnotu meraného bodu ako neznámu (získaním z komunikácie, prípadne zlyhaním všetkej komunikácie zo stanicou), tak sa namiesto neznámej použije náhradná hodnota. V prípade obnovenia komunikácie sa náhradná hodnota zruší a meraný bod nadobudne hodnotu získanú z komunikácie. Tento prechod do náhradnej hodnoty alebo zrušenie náhradnej hodnoty sa nezapisuje do konfiguračnej databázy ani v prípade aktívnej položky Uložiť zmenu manuálnej náhradnej hodnoty.

Povoliť prepnutie do náhradnej hodnoty v HI

Operátor má v prostredí procesu D2000 HI povolené prepnutie meranej hodnoty do náhradnej hodnoty a naspäť.

Povolená zmena módu

Toto políčko slúži na zakázanie alebo povolenie zmeny režimu (z režimu Manual na Auto a naopak) na operátorskej úrovni v procese D2000 HI. Pri povolenej zmene režimu musí byť zadaný riadiaci objekt - položka Riadiaci objekt.

Uložiť zmenu manuálnej náhradnej hodnoty

Zmena manuálnej náhradnej hodnoty z ovládacieho dialógového okna v procese D2000 HI sa uloží do konfiguračnej databázy.

Náhradná hodnota

Náhradná hodnota, ktorá je dosadená do hodnoty meraného bodu.

Kontrola náhradnej hodnoty

Tlačidlo Kontrola náhradnej hodnoty () skontroluje náhradnú hodnotu a v prípade neúspešnej konverzie, zlyhanie oznámi.

Riadiaci objekt

Hodnota tohto objektu je dosadená do hodnoty meraného bodu v režime Auto.

Auto

Výber tejto voľby spôsobí, že náhradná hodnota meraného bodu bude kopírovať hodnotu riadiaceho objektu.

Manual

Výber tejto voľby spôsobí, že ako náhradná hodnota sa použije položka Náhradná hodnota alebo bude ručne nastavená operátorom.

Polarita


Logická polarita meraného bodu sa nastavuje pre digitálne body - Di, Dout.

 • Normálna - hodnota meraného bodu sa nemení.
 • Inverzná - hodnota meraného bodu sa invertuje.

Verifikácia


Verifikácia umožňuje nastaviť potvrdenie zápisu výstupného (verifikovaného) meraného bodu pomocou vstupného (verifikujúceho) objektu. Verifikujúcim objektom môže byť meraný bod, switch alebo iný objekt (napr. počítaný bod). Na úspešný zápis meraného bodu so zapnutou verifikáciou nestačí odoslanie hodnoty do komunikácie (a prijatie úspešného potvrdenia zápisu od partnerskej stanice ak to komunikačný protokol podporuje), ale musí prísť hodnota nejakého verifikujúceho objektu, ktorá potvrdí zápis.
Verifikácia má význam, ak sa D2000 použije ako súčasť distribuovaného riadiaceho systému (napr. v energetike), kde aj úspešný zápis meraného bodu (napr. nastavenie setpointu pre výkon generátora) ešte neznamená, že skutočná hodnota sa zmení na žiadanú úroveň (generátor môže byť v ručnom režime s odpojeným regulátorom a teda zmena setpointu regulátora sa neprejaví na výkone generátora). Až nová hodnota meraného výkonu generátora, ktorá sa bude rovnať nastavenej (s toleranciou Delta) bude znamenať úspešný zápis.
Pri zapnutej verifikácii platia nasledovné pravidlá:

 • Zápis verifikovaného výstupného bodu je úspešný, ak do časového limitu pre vykonanie príkazu (záložka Ovládanie výstupu) príde nová hodnota verifikujúceho objektu, ktorá potvrdzuje zapísanú hodnotu. Hodnoty verifikujúceho objektu, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nevyvolajú žiadnu akciu (tj. nespôsobia neúspešný zápis).
 • Ak je časový limit pre vykonanie príkazu rovný 0, čaká sa neobmedzene dlho.
 • Ak časový limit pre vykonanie príkazu vyprší, zápis výstupného bodu je považovaný za neúspešný a nastane alarm ErrorWriteCmd, pokiaľ je nakonfigurovaný.
 • V rámci časového limitu pre vykonanie príkazu môže prísť viacero hodnôt verifikujúceho objektu. Tie, ktoré sa nerovnajú zapísanej hodnote (s toleranciou Delta), nespôsobia vyhlásenie zápisu za neúspešný, t.j. zápis výstupného bodu je neúspešný až po vypršaní časového limitu.
 • Ak má pri zápise verifikovaného výstupného bodu už verifikujúci objekt hodnotu rovnú zapisovanej hodnote (s toleranciou Delta), správa sa zápis ako keď verifikácia nie je nastavená, t.j. nečaká sa na príchod novej hodnoty verifikujúceho objektu, ale zápis je úspešný hneď po odoslaní hodnoty do komunikácie (a prípadnom potvrdení, ak ho protokol podporuje).

Tabuľka: vyhodnocovanie rovnosti a platnosť parametra tolerancie Delta pre rôzne kombinácie typov verifikujúceho objektu a verifikovaného výstupného meraného bodu


D - logická hodnota
I - celočíselná hodnota

R - reálna hodnota
Ta - absolútny čas
Tr - relatívny čas

Txt - text
Q - štvorstavová hodnota

Verifikujúci objekt Verifikovaný bodDIRTaTrTxtQ
Dout (logická)rovnosťrovnosť *Delta


On/Off
Co (celočíselná)rovnosť **DeltaDelta


Delta ***
Ao (reálna)Delta **DeltaDelta


Delta ***
ToR (rel. čas)

Delta
Delta

ToA (abs. čas)

DeltaDelta


TxtO (text)
rovnosť

Poznámky:

* - stavu B_False zodpovedá 0, stavu B_True každé iné celé číslo

** - stavom B_False, B_True, B_Oscillate logickej hodnoty zodpovedajú hodnoty 0,1,2

*** - stavom Q_Trans, Q_Off, Q_On, Q_Err, Q_Osc zodpovedajú hodnoty 0,1,2,3,4

Verifikujúci objekt

Meraný bod, prípadne počítaný bod a pod, ktorého hodnota je reakciou na zápis verifikovaného výstupného bodu

Delta

Číslo udávajúce povolenú odchýlku hodnôt verifikovaného výstupného bodu a verifikujúceho objektu. Ak je absolútna hodnota rozdielu hodnôt menšia alebo rovné ako Delta, zápis je úspešne potvrdený (Abs(Out-In)<Delta, podrobnosti pre rôzne kombinácie typov viď tabuľku vyššie). Pre merané hodnoty typu TxtO (textový výstup) nemá Delta zmysel.

Absolútna hodnota

Delta je absolútne číslo.

Percento z rozsahu

Delta je percento z rozsahu (rozsah je rozdiel medzi najvyššou a najnižšou medzou verifikovaného objektu, t.j. HL - LL ). Ak sú medze definované dynamicky a dôjde k ich prekríženiu, verifikácia sa vyhodnocuje na základe poslednej platnej Delty.


Sledovanie hodnoty verifikujúceho objektu

Ak je táto možnosť aktívna, výstupný meraný bod kopíruje hodnotu verifikujúceho objektu (ale bez vykonávania zápisov v komunikácii). Je tak možné zabezpečiť napr. inicializáciu po štarte alebo ovládanie zo schémy zadávaním zmien oproti aktuálnej hodnote (napr. tlačidlá +/- na schéme).


Write a comment...