Rodičom všetkých objektov typu Štruktúrovaná premenná je objekt STRUCTS.

Hodnota objektu má charakter poľa riadkov. Počet riadkov (konfiguračný parameter Rozmer poľa) musí byť nenulový. Štruktúra riadku je daná pripojeným objektom typu Definícia štruktúry (konfiguračný parameter Typ štruktúry). Každá hodnota v rámci štruktúrovanej premennej má nasledovné konfiguračné parametre:

 • Monitorovanie zmien
 • Ukladanie štartovacej hodnoty
 • Manuálne ovládanie
 • Štartovacia hodnota
 • Medze (VHL, HL, LL, VLL, Hysterézia)
 • Stavový text
 • Index do transformačnej palety


Popis konfiguračných parametrov

Editácia jednotlivých konfiguračných parametrov začína stlačením ľavého tlačidla myši nad príslušným parametrom. Podľa typu parametra jeho zadávanie prebieha vyplnením vstupného políčka, alebo výberom zo zoznamu.

Monitorovanie zmien

Voľba "Áno" spôsobí monitorovanie každej zmeny hodnoty príslušnej položky do logovacej databázy.

Ukladanie štartovacej hodnoty

V prípade voľby "Áno" sa štartovacia hodnota stáva súčasťou konfigurácie príslušnej položky a tým pádom sa každá zmena hodnoty počas chodu aplikácie ukladá do konfiguračnej databázy. Zvláštny prípad nastáva, ak príslušná položka je typu Objekt. Vtedy sa štartovacia hodnota chápe ako odkaz na objekt, nie hodnota položky. Preto v tomto prípade sa neukladajú zmeny hodnoty, ale zmeny odkazu, ktorý predstavuje políčko (pozri akciu SET AS pre objekt typu EVENT).

Príklad:
Nech s políčkom SV.StructDef[2]^Obj (ktoré je typu Objekt) je asociovaný objekt Sec a počas behu systému sa táto asociácia zmení (napríklad v evente) na SysTime. Ak nie je zapnuté ukladanie štartovacej hodnoty, táto výmena objektu sa nezapamätá v konfigurácii.

Manuálne ovládanie

Voľba "Áno" umožní ovládať hodnotu položky počas behu aplikácie. Ak je príslušná položka typu Objekt, povolenie zmeny sa týka referencie na objekt v systéme (pozri akciu SET AS pre objekt typu EVENT). Nastavenie hodnoty pre takúto položku má za následok presmerovanie požiadavky na objekt, na ktorý ukazuje aktuálna referencia (primárne nejde o zmenu hodnoty položky).

Štartovacia hodnota

Medze

Stavový text

Konfiguračný parameter je možné zmeniť len na úrovni objektu Definícia štruktúry.

Index do transformačnej palety

Konfiguračný parameter je možné zmeniť len na úrovni objektu Definícia štruktúry.Každá hodnota konfiguračného parametra položky je určitým spôsobom definovaná. Definícia pochádza

 • z objektu typu Definícia štruktúry (obrázok časť 1) (Stavový text, Index do transformačnej palety)
 • zo Štruktúrovanej premennej (obrázok časť 2) (Monitorovanie zmien, Ukladanie štartovacej hodnoty, Manuálne ovládanie)
 • z 0-tého riadku Štruktúrovanej premennej (obrázok časť 3) (Monitorovanie zmien, Ukladanie štartovacej hodnoty, Manuálne ovládanie, Štartovacia hodnota, Medze)
 • alebo je definovaná priamo na položke (obrázok časť 4) (Monitorovanie zmien, Ukladanie štartovacej hodnoty, Manuálne ovládanie, Štartovacia hodnota, Medze).

Je ich možné definovať na rôznych úrovniach, ako znázorňuje obrázok:

Konfigurácia parametrov pre Stĺpec štruktúry sa vykonáva, keď je nastavený riadok 0.

Obrázok znázorňuje možnosti hierarchického definovania hodnôt konfiguračných parametrov, pričom šípky znázorňujú možnosť dedenia parametra a znak znázorňuje možnosť (a zároveň miesto) definovania parametra.


Preddefinované štruktúrované premenné

V systéme D2000 sa nachádza niekoľko preddefinovaných štruktúrovaných premenných, ktoré obsahujú niektoré dôležité diagnostické údaje o stave systému D2000. Bližší popis týchto objektov je uvedený v kapitole Preddefinované štruktúrované premenné.

Write a comment...