Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Typy EDA vektorov

1 - 15 minútový

2 - Hodinový

3 - Denný

4 - Popisný

5 - Intervalový

6 - Vypočítaný 15 - minútový

7 - Vypočítaný hodinový

8 - Vypočítaný denný

9 - Zmenový

10 - Zmenový vypočítaný

11 - Párový

12 - Všeobecný periodický

13 - Vypočítaný všeobecný periodický

14 - Funkcionálny

Poznámka: Vektory pod poradovým číslom 1, 2, 3, 6, 7 a 8 sú zastarané. Namiesto vektorov 1, 2 a 3 použite všeobecný periodický vektor a namiesto 6, 7 a 8 použite vypočítaný všeobecný periodický.


Bitové konštanty príznakov hodnôt

1 - N_A

2 - Valid

4 - Manual

8 - Weak

16 - FlagA

32 - FlagB

64 - FlagC

128 - FlagD

256 - Locked


Konštanty pre vyjadrenie kroku

STEP

900                - 15 minút

3600               - hodina

86400              - deň

STEP_EX

7*86400          - týždeň

30*86400         - mesiac

3*30*86400     - 3 Mesiace (Kvartál)

6*30*86400     - polrok

4*3*30*86400  - rok

6*30*86400 + 1 - sezóna (polrok so začiatkom 1. apríla a 1. októbra)


0 - použitá pri čítaní vtedy, ak sa má použiť krok, ktorý je definovaný na vektore

-1 - použitá, ak je požadovaný zmenový vektor, kde nejdú za sebou rovnaké hodnoty (aplikácia filtra)


Typy zoradenia hodnôt párového vektora

0 - žiadne

1 - vzostupne

2 - zostupne


Typy hodnôt

1 - logická hodnota

2 - celočíselná hodnota

3 - reálne číslo


Typy zaokrúhlenia

1 - absolútna presnosť

2 - zaokr. matematické

3 - celá časť - hore

4 - celá časť - dole


Informácie o spracovaní príkazu v rámci dávky

0 - nezasiela informáciu

1 - zašle informáciu v prípade chyby

2 - zašle informáciu vždy


Typ cachovania vektorov

1 - povolí cachovanie vektora v klientskej cache. Zároveň zakáže cachovanie vektorov s nedefinovaným príznakom "cacheability".

2 - vynúti držanie vektora v klientskej cache

3 - vynúti necachovanie vektora v klientskej cache


Typ základného kroku všeobecnej periódy

1 - sekunda

2 - deň

3 - mesiac


Bitové konštanty typu zmeny

1 - Vloženie dát (použité aj v prípade predpočtu vektora)

2 - Zmazanie dát (použité aj v prípade zrušenia predpočtu vektora)

4 - Zmena predpisu vektora


Typy cache

0 - Read

1 - Write Back

2 - Write Through


Typ štatistickej operácie

1 - Suma

2 - Minimum

3 - Maximum

4 - Priemer


Typ aritmetickej operácie

1 - Súčet

2 - Rozdiel

3 - Súčin

4 - Podiel


Typ porovnania

1 - Väčší

2 - Väčší alebo rovný

3 - Menší

4 - Menší alebo rovný

5 - Rovný

6 - Nerovný

Write a comment...