Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Externá funkcia je objekt v systéme D2000, ktorý umožňuje rozšíriť štandardnú množinu funkcií, ktoré ponúka matematický aparát.

Dôležitá črta Externej funkcie je, že je implementovaná v rámci dll knižnice. Pri ich vhodnej implementácii umožnia nahradiť (v určitých prípadoch aj zjednodušiť) rozšírenia systému implementované rozhraniami D2000 ObjApi alebo D2000 KomAPI.


Všeobecné informácie k *Rec procedúram:

Štruktúra voliteľných parametrov musí byť vždy jednoriadková. Jediný atribút, ktorý musí byť nastavený na platnú hodnotu je structVersion - určuje verziu štruktúry parametrov. Všetky ostatné atribúty sú voliteľné a v prípade, že zostanú nastavené na neplatnú hodnotu, použije sa ich predvolená hodnota.


Všeobecné informácie k *TZ funkciám:

*TZ funkcie sú kópiami existujúcich funkcií, ktorým je možné explicitne zadať časové pásmo parametrom fakeTimeZone. Význam parametra fakeTimeZone spočíva vo vypočítaní časového ofsetu, ktorý sa aplikuje na vstupné časové hodnoty tak, aby vznikli také časy, aké by vytvorilo HI bežiace v časovom pásme fakeTimeZone. Výstupné časové hodnoty opäť upraví tak, aby po konverzii na text HI-čkom vyzerali ako keby HI bežalo v časovom pásme fakeTimeZone.

Upozornenie: Parameter fakeTimeZone nemá žiadnu súvislosť s hodnotou time_zone na definícii vektora!

Doterajšie funkcie pracujú vždy v časovom pásme procesu, čo zodpovedá volaniu *TZ procedúr s parametrom fakeTimeZone = %GetTimeZone alebo -1.

Write a comment...