Konfiguračné parametre sú umiestnené podľa operačného systému, na ktorom beží aplikačný server.

  • APPL_NAME – Meno aplikácie
  • APPL_DIR – Adresár aplikácií
  • INSTALL_DIR – Inštalačný adresár

Parametre pre platformu MS Windows
Parametre pre platformu Linux

Poznámka: Na synchronizáciu konfiguračnej databázy SBS servera pri jeho pripájaní k HOT serveru je nutné nakonfigurovať DSN konfiguračnej databázy SBS servera.

Parametre pre platformu MS Windows


Všetky parametre, ktoré nie sú zviazané s aplikáciou a sú potrebné pre beh aplikácie sa nachádzajú v systémových registroch na pozícii:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70].

"InstallDir"="C:\\D2000\\D2000.E70"
"ApplDir"="C:\\D2000\\D2000.V70"
"Log_Dir"="C:\\D2000\\D2000.E70\\Log\\"
"Debug_Dir"="C:\\D2000\\D2000.E70\\Log\\"
"Perf_Dir"="C:\\D2000\\D2000.E70\\Log\\"
"IPMask"="255.255.0.0"
"IPAddr1"="10.12.01.1"
"IPAddr2"="10.12.65.1"

Parametre IPAddr1 a IPAddr2 sú bližšie popísané v časti Konfigurácia redundantej skupiny.

Ostatné parametre pre server zviazané s aplikáciou sa nachádzajú v systémových registroch na pozícii: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\cfg_APPL_NAME\KERNEL]
a parameter pre nastavenie RDS na pozícii:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\cfg_APPL_NAME\KERNEL.Redundancy]

"State"="SBS"
"GroupName"="Redundancy_Group_Name"
"Priority"=dword:00000001
"KernelName"="Unique_Kernel_Name"
"RD_TIMEOUT_iElection"=dword:00000005
"RD_TIMEOUT_iWaitingHot"=dword:00000014
"RD_TIMEOUT_iWaitingReadyHot"=dword:00000078
"RD_TIMEOUT_iStartingKernelToSBS"=dword:00000078
"RD_TIMEOUT_iStartingKernelToHOT"=dword:00000078
"RD_TIMEOUT_iHotOrSBSToSBS_WaitForHot"=dword:00000014
"RD_TIMEOUT_iHotOrSBSToSBS_WaitAnsConn"=dword:00000003
"NetCheck_Ping1"="IP_Address1"
"NetCheck_Ping2"="IP_Address2"
"NetCheck_Ping_TIME_OUT"=dword:00001000

Vloženie aplikácie do redundantnej skupiny je možné aj pomocou procesu D2000 Application Manager. V zozname aplikácii stlačte nad vybranou aplikáciou pravé tlačidlo myši, zobrazí sa menu a vyberte "Add to Redundancy".


Parametre pre chod aplikácie je následne možné editovať v prostredí D2000 Application Manager-a.

Parametre pre platformu Linux

Parametre pre inštanciu D2000 sú uložené v súbore instance.properties.

Potrebné sú tieto parametre:

instance.properties
IPAddr1 = aa.bb.cc.dd # primárna IPv4 adresa servera
IPAddr2 = ee.ff.gg.hh # sekundárna IPv4 adresa servera (alebo prázdna hodnota, ak server má len jedno sieťové rozhranie)
IPMask = ii.jj.kk.ll # maska siete, väčšinou 255.255.0.0 alebo 255.255.255.0


Parametre pre D2000 aplikáciu sú uložené v súbore application.properties v adresári aplikácie.

Potrebné sú tieto parametre:

 Kernel.Redundancy.GroupName = GROUP_NAME # meno redundantnej skupiny
 Kernel.Redundancy.KernelName = KERNEL_NAME # meno D2000 kernela, musí byť jedinečné v rámci redundantnej skupiny
 Kernel.Redundancy.State = SBS
 Kernel.Redundancy.Priority = 1
 Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iElection = 7
 Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iWaitingHot = 10
 Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iWaitingReadyHot = 120
 Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iStartingKernelToSBS = 120
 Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iStartingKernelToHOT = 120
 Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iHotOrSBSToSBS_WaitForHot = 10
 Kernel.Redundancy.RD_TIMEOUT_iHotOrSBSToSBS_WaitAnsConn = 20

 # NetCheck_Ping
 Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping1 = 10.12.01.2
 Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping2 = 10.12.65.2
 Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping3 = 10.12.01.253
 Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping4 = 10.12.65.253
 Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping5 = 10.12.01.254
 Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping6 = 10.12.65.254

 Kernel.Redundancy.NetCheck_Ping_TIME_OUT = 3000
Write a comment...