Proces D2000 Tell sa používa z príkazového riadka.


Príkazový riadok

Proces D2000 Tell je možné odštartovať z príkazového riadka s nasledovnými parametrami:

uid=meno - meno užívateľa systému D2000
Spôsob zápisu: uid=s

pwd=heslo - heslo užívateľa systému D2000 - musí mať administrátorské prístupové práva 
Spôsob zápisu: pwd=""

Pre poslanie povelu:

dst=meno - meno procesu (resp. procesu D2000 Server), ktorý má vykonať povel (ak nie je uvedené, tak je to proces D2000 Server)
Spôsob zápisu: dst=[1]_SELF.ARC

cmd=povel - ak sa povel skladá z viacerých slov, musí byť uzatvorený v horných úvodzovkách, napr. "cmd=START SELF.ARC"
Spôsob zápisu: "cmd=RECALC * \"21-01-2007 15:30:00.000\" "

Pre volanie RPC (Remote Procedure Call):

"rpc=CALL [objIdent] ProcName [(paramIdent1 [,paramIdent2]...)] [SYNC|ASYNC] [ON procIdent [INSTANCE instanceExpr]] [PRTY exprIntPrty]

Zápis je zhodný so zápisom RPC volania v ESL s jednou výminkou, parametre procedúry typu text je nutné uzavrieť v apostrofoch, nie úvodzovkách, napr.

"rpc=CALL [E.TELLTEST] proc1 ('text', 90, 1, 123.45) SYNC ON SELF.EVH INSTANCE 0 PRTY 1"
.

Návratová hodnota procesu TELL.EXE (%ERRORLEVEL%) je nasledovná:

0 - nenastala žiadna chyba
3 - nepodarilo sa pripojiť na D2000 Kernel
4 - nepodarilo sa doručiť RPC na cieľový proces
5 - volanie RPC skončilo s chybou

output_file=<cesta_k_vystupnemu_suboru> - do výstupného súboru sa uloží výsledok volania RPC (ak bolo synchrónne), ako aj hodoty výstupných parametrov RPC (ak bolo volanie úspešné). Je vo formáte dávkového súboru typu .bat/.cmd, tj. je spustiteľný z príkazového riadka a po spustení nastaví nasledovné premenné prostredia (Environment variables):

$D2RPC_ERRORNR - číslo chyby
$D2RPC_ERRORCODE - kód chyby
$D2RPC_ERRORMSG - text chyby

V prípade úspešného volania RPC (tj. $D2RPC_ERRORNR = 0) sú nastavené premenné:

$D2RPC_ARGN - počet argumentov procedúry
$D2RPC_ARGx - návratová hodnota argumentu x, pričom x je 1 až $D2RPC_ARGN

Write a comment...