Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zostava je skupina grafických informačných okien (grafické schémy, grafy) rozmiestnených na pracovnej ploche procesu D2000 HI.

Hlavnou funkciou zostavy je uľahčiť prácu s často sa opakujúcim otváraním a rozmiestňovaním jednotlivých okien. Užívateľ rozmiestni príslušné okná na ploche procesu D2000 HI a dané rozloženie definuje ako novú zostavu. To mu umožní otvoriť kedykoľvek dané okná so zachovaním pôvodného rozmiestnenia tak, že jednoducho otvorí požadovanú zostavu.

Zostavy sa definujú v prostredí procesu D2000 HI. Ku ich konfigurácii sa dostaneme výberom položky v ponuke Otvor/Zostavy, alebo kliknite na tlačidlov Hlavnom nástrojovom paneli (alebo stlačte CTRL+Q) a výberom požadovanej akcie (pozri: "Konfigurácia zobrazovacích objektov").

Okrem všeobecne popísaných akcií (otvor objekt, zruš objekt, zaradenie do skupín) môžeme so zostavami robiť nasledovné akcie:

  • Vytvorenie novej zostavy
  • Zmena konfigurácie zostavy

Vytvorenie novej zostavy


Zostavu vytvoríte zadaním mena zostavy v okne vytvárania nových objektov.

Meno zostavy môže systém automaticky rozšíriť o príponu a predponu, ktoré sú definované v aplikácii systému D2000.

Po zadaní mena prejdeme na nastavenia parametrov zostavy. Postup je taký istý, ako pri zmene konfigurácie zostavy.

Zmena konfigurácie zostavy


Okno editácie parametrov zostavy má nasledovný vzhľad:

Popis

Popis je ľubovoľný textový reťazec, ktorý slovne popisuje obsah zostavy. Popis sa spolu s názvom zobrazuje v zoznamoch zostáv.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Pred otvorením zostavy zatvoriť

Skupinu parametrov, pomocou ktorých je možné určiť, ktoré typy okien sa majú pred otvorením zostavy zatvoriť a ktoré nie. Vybratá voľba pri danom type okna má za následok, že všetky okná daného typu otvorené na ploche procesu D2000 HI sa pred otvorením danej zostavy zatvoria.

Poznámka: Parametre Schémy a Dialógové schémy neumožňujú zatvoriť neviditeľné grafické schémy (schémy, ktoré majú v konfigurácii zaškrtnutý parameter Neviditeľná, alebo sú zneviditeľnené pomocou funkcie %HI_VisiblePicture).

Minimalizuj nezatvorené okná

Výber voľby spôsobí, že všetky okná otvorené na ploche procesu D2000 HI sa pred otvorením danej zostavy minimalizujú.

Vytvoriť nový obsah zostavy

Výber voľby spôsobí, že sa ako obsah zostavy nebude chápať pôvodný stav zoznamu okien, ale vytvorí sa nový zoznam okien a ich pozícií podľa aktuálneho stavu počas ukladania parametrov zostavy. Tento parameter je povinný pre novo vytvárané zostavy a má platnosť iba počas ukladania zostavy, t.j. neukladá sa v konfiguračnej databáze. Pokiaľ voľba nie je vybratá, dochádza pri uložení zostavy iba ku zmene parametrov zobrazených v dialógovom okne.

Zoznam objektov v zostave

Obsahuje zoznam okien zostavy tak, ako je definovaný v databáze.

Zaradenie do skupín

Umožňuje špecifikovať, v ktorých logických skupinách sa bude daná zostava nachádzať. V zozname logických skupín označte skupinu a kliknutím na ovládacie tlačidlá zaraďovania, zostavu zaradíte alebo vyberiete z označenej logickej skupiny.

zaradenie do skupiny

vybratie zo skupiny

Navigátor

Pre každú zostavu je možné definovať hlavnú, predošlú a nasledovnú grafickú schému alebo zostavu. Pre zostavu otvorenú na ploche procesu D2000 HI sa tieto schémy alebo zostavy otvárajú pomocou tlačidiel navigačného nástrojového panelu - kapitola Navigačný nástrojový panel.

Write a comment...