Funkcie pre manipuláciu s dátami XML umožňujú načítať a uložiť XML dokument, vytvárať, čítať, zapisovať a vymazávať XML elementy a atribúty. Mená funkcií sú tvorené prefixom %XML_.

Príklad:

INT _doc
 _doc := %XML_CreateDocument()
 INT _el
 _el := %XML_AddElement(_doc, "element")
INT _txt
_txt := %XML_AddTextNode(_el, "obsah elementu")
BOOL _ok
_ok := %XML_SaveDocument(_doc, "c:\dokument.xml")

Vytvorí sa prázdny XML dokument, vloží do neho element a do elementu vloží text. Potom XML dokument uloží na disk.

Funkcie pre prácu s XML súbormi:

Write a comment...