Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

D2000 Komponenty slúžia pre rýchlu a efektívnu tvorbu vizualizácie, základného prehľadu Stavu, hodnoty, procesu, zariadenia, merania, regulácie, stavu procesu a poskytujú základné ukazovatele pre užívateľa / operátora.

 

  • Komponent je schéma, slúžiaca na zapuzdrenie dizajnu a funkcionality grafického objektu
  • Jednoduché opätovné použitie
  • Dátová väzba je parametrizovaná z rodičovskej schémy
  • Podpora neobmedzeného vnárania komponentov
  • Kategorizácia komponentov

Použitie komponentov

Výber objektu komponent a vloženie do schémy

 

 Obrázok  1Výber objektu komponent

 

Použite komponentu na schéme a parametrizácia


 Obrázok  2 – Použitie komponentu na schéme – Parametre ExtVar

 

 

 Obrázok  3 – Použitie komponentu na schéme – Parametre ExtVar

 

 Parametrizácia lokálnych premenných typu “EXTERNAL”

  

 Obrázok  4 – Definície lokálnych premenných typu EXTERNAL

  

Pri vložení komponentovej schémy do rodičovskej schémy je možné naviazať externé premenné komponentu na premenné rodičovskej schémy alebo objekty D2000.

 

 

 Obrázok  5 – Naviazanie externých premenných komponentu


Kategorizácia komponentov

V parametroch schémy je možné editovať komponentové skupiny a zaradiť schému do komponentovej skupiny.

 

Komponentové skupiny je možné vytvárať, premenovať a mazať zvolením položky z kontextovej ponuky, ktorá sa otvorí stlačením pravého tlačidla myši.

 Obrázok  6 – Kategorizácia komponentov

Zdieľanie a distribúcia komponentov

Komponentové schémy je možné, rovnako ako všetky D2000 objekty, prenášať medzi aplikáciami pomocou D2000 XML exportu/importu.

Pre komponenty odporúčame zvoliť si takú mennú konvenciu, aby nedochádzalo ku konfliktom mien s prípadnými existujúcimi schémami a inými objektami. Komponenty dodávané firmou IPESOFT majú v mene prefix com.ipesoft.lib.

 

  • Prefix do mien komponentov/objektov D2000

–       S.com.ipesoft.lib.Valve

–       com.ipesoft.lib.Valve_Coloring.PAL

–       com.ipesoft.lib.Valve_StatusText

 

  • Prefix ako koreň hierarchie kategórií komponentov
  • Jednoduchý XML import komponentov

 

 

 Obrázok  7 – Prefix mien komponentov


 

Obrázok  8 – (CNF) XML Import komponentov

 

Postup importu komponent dodávané firmou IPESOFT

 

-        balík vo forme súboru zip (com.ipesoft.lib.Valves.zip) rozbaliť do pripraveného adresára.

-        v procese CNF v menu objekty zvoliť položku XML Import (pozri Obrázok  8 – (CNF) XML Import komponentov)

-        v adresárovej štruktúre zvoliť adresár kde sme rozbalili balík komponent

-        realizovať Import

po úspešnom importe sa v procese grafický editor v príslušnej kategórii zobrazia importované komponenty (pozri Obrázok  1 – Výber objektu komponent)


  • No labels