Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Protokol ZPA INMAT 51/66

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie a zápis údajov do meracích ústrední INMAT 66 a INMAT 51 výrobcu ZPA Nová Paka (Česká republika).

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
 • Parametre asynchrónnej linky podľa prevedenia a typu pripojenia zariadenia:
  • bežné nastavenie od výrobcu: 9600 Baud, 8 datových bitov, párna parita, 1 stop bit – toto nastavenie sa dá zistiť na displeji prístroja cez jeho ovládacie menu.

Poznámka:
Pri testovaní bola zistená krátka doba medzi výzvou a začiatkom príjmu odpovede (cca do 10 ms). Podobné hodnoty (1 až 10ms) je nutné skúšať zadať do parametra „Receive delay“ módu linky. V prípade viacerých zariadení na jednej linke (RS485) je nutné testovaním nastaviť hodnotu vyhovujúcu všetkým zariadeniam pre 100% úspešnosť prenosu dát.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: ZPA INMAT 51/66.
 • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 0 až 126 – tiež sa dá zistiť na displeji prístroja.
 • V prípade potreby je možné povoliť synchronizáciu reálneho času stanice – zariadenia INMAT.

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms200 milisek.
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms200 milisek.
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms500 milisek.
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-4
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
Local Source Address
Lokálna zdrojová adresa D2000 KOM procesu.-0
Full Debug
Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa informácie o čítaní meraných bodov a načítané hodnoty.
NO

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy bodov: Ai

Adresa vyžaduje zadanie dvoch parametrov:

INX a IY

Tieto adresné parametre dodáva výrobca (ZPA Nová Paka) ku každému prístroju v dokumente "Seznam databázových proměnných a jejich umístění".

Hodnoty sa zadávajú hexadecimálne:

 • INX – rozsah 0 až FF
 • IY – rozsah 0 až FF

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


 • 21.1.2000 – Otestovanie komunikácie.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.1 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia dokumentu.
 • Ver. 1.2 – 21. nov. 2010 – Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

 • No labels
Write a comment…