Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ZPA INMAT 51/66

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie a zápis údajov do meracích ústrední INMAT 66 a INMAT 51 výrobcu ZPA Nová Paka (Česká republika).

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
 • Parametre asynchrónnej linky podľa prevedenia a typu pripojenia zariadenia:
  • bežné nastavenie od výrobcu: 9600 Baud, 8 datových bitov, párna parita, 1 stop bit – toto nastavenie sa dá zistiť na displeji prístroja cez jeho ovládacie menu.

Poznámka:
Pri testovaní bola zistená krátka doba medzi výzvou a začiatkom príjmu odpovede (cca do 10 ms). Podobné hodnoty (1 až 10ms) je nutné skúšať zadať do parametra „Receive delay“ módu linky. V prípade viacerých zariadení na jednej linke (RS485) je nutné testovaním nastaviť hodnotu vyhovujúcu všetkým zariadeniam pre 100% úspešnosť prenosu dát.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: ZPA INMAT 51/66.
 • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 0 až 126 – tiež sa dá zistiť na displeji prístroja.
 • V prípade potreby je možné povoliť synchronizáciu reálneho času stanice – zariadenia INMAT.

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms200 milisek.
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms200 milisek.
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms500 milisek.
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-4
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
Local Source Address
Lokálna zdrojová adresa D2000 KOM procesu.-0
Full Debug
Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa informácie o čítaní meraných bodov a načítané hodnoty.
NO

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy bodov: Ai

Adresa vyžaduje zadanie dvoch parametrov:

INX a IY

Tieto adresné parametre dodáva výrobca (ZPA Nová Paka) ku každému prístroju v dokumente "Seznam databázových proměnných a jejich umístění".

Hodnoty sa zadávajú hexadecimálne:

 • INX – rozsah 0 až FF
 • IY – rozsah 0 až FF

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


 • 21.1.2000 – Otestovanie komunikácie.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.1 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia dokumentu.
 • Ver. 1.2 – 21. nov. 2010 – Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…