Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stlačenie tlačidla tlačidlo Nastavenie zobrazenia priebehov Nastavenie zobrazenia priebehov v okne grafu otvorí dialógové okno umožňujúce nastaviť vzhľad a parametre grafických priebehov zobrazených v grafe. Okno obsahuje 5 záložiek, ktoré sú zhodné s oknom Konfigurácia grafu, avšak aktívne sú len niektoré parametre v záložkách:

Parametre


Stĺpce tabuľky

V záložke Parametre je možé definovať obsah až 6 stĺpcov tabuľky grafu. Na výber sú nasledovné možnosti:

 • Minimum - minimálna hodnota objektu v zobrazovanom intervale.
 • Auto Minimum - minimálna hodnota objektu v zobrazovanom intervale - stĺpec sa zobrazuje len vtedy, keď graf zobrazuje neživé dáta (nezačiarknutý parameter Živé dáta alebo keď je pri živých dátach pohľad do minulosti tlačidlom Nový časový interval).
 • Maximum - maximálna hodnota objektu v zobrazovanom intervale.
 • Auto Maximum - maximálna hodnota objektu v zobrazovanom intervale - stĺpec sa zobrazuje len vtedy, keď graf zobrazuje neživé dáta (nezačiarknutý parameter Živé dáta alebo pohľad do minulosti tlačidlom Nový časový interval).
 • Suma - súčet všetkých platných hodnôt objektu v zobrazovanom intervale.
 • Vážený priemer - vážený priemer všetkých platných hodnôt objektu v zobrazovanom intervale.
 • Aritmetický priemer - aritmetický priemer všetkých platných hodnôt objektu v zobrazovanom intervale.
 • Posledná hodnota - posledná hodnota objektu.
 • Auto posledná hodnota - posledná hodnota objektu - stĺpec sa zobrazuje len vtedy, keď graf zobrazuje živé dáta (začiarknutý parameter Živé dáta) a graf sa mení príchodom nových dát.
 • Univerzálny - obsah stĺpca je daný parametrom U.s. v konfigurácii objektu alebo pomocou funkcie %HI_SetGraphLineStat.

Poznámka: Pre grafy obsahujúce živé dáta (začiarknutý parameter Živé dáta) sa platnosť počíta po poslednú hodnotu. Posledná hodnota pre neperiodické údaje sa do hodnoty nezapočítava.

Objekty


Konfigurácia grafu - Objekty

Zoznam objektov obsahuje meno objektu nasledované typom grafického priebehu, ktorému predchádza značka spôsobu kreslenia vzhľadom na nulovú hodnotu. V stĺpci Os/Úroveň je číslo osi, podľa ktorej bude kreslený priebeh a v prípade že sa jedná o digitálnu os aj priradená úroveň na tejto osi. V poslednom stĺpci Farba(y) sú zobrazené farby kreslenia spolu s niektorými doplnkovými informáciami (typ čiary, výplne pri plochách, zvolená značka, ...).

Výnimky:

 • Objekty nepoužívané v grafe (nepoužité náhradné objekty (*)) a objekty odstránené skriptom schémy sa v zozname objektov nezobrazia.

Upozornenie: Uvedené výnimky platia len pre konfiguráciu prostredníctvom dialógového okna otvoreného po stlačení tlačidla v okne grafu.

Zmena poradia

Tlačidlá umožňujú meniť poradie v zozname - tlačidlá sú neaktívne.

Pridať

Pridanie nového objektu do grafu - tlačidlo je neaktívne.

Zmeniť

Zmenu definície docielime dvojitým stlačením tlačidla myši nad zvoleným objektom, alebo výberom objektu jednoduchým stlačením a stlačením tlačidla Zmeniť. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia objektu, v ktorom definujte parametre súvisiace so zobrazovaním objektu v grafe.

Zrušiť

Zrušenie vybratého objektu - tlačidlo je neaktívne.

Osi


Konfigurácia grafu - Osi

Ignorovať hodnoty mimo zobr. interval

Ak je parameter zaškrtnutý, rozsah dynamickej y-ovej osi sa počíta iba z hodnôt, ktoré sú v intervale zobrazenia. Ak nie je zaškrtnutý, do úvahy sa berú aj hodnoty pred a za intervalom.

Pridať

Pridanie nového objektu do grafu - tlačidlo je neaktívne.

Zmeniť

Editáciu konfigurácie osi docielime dvojitým stlačením tlačidla myši nad zvolenou osou, alebo výberom osi a stlačením tlačidla Zmeniť. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia osi, v ktorom sa definujú parametre osi.

Zrušiť

Zrušenie vybratej osi - tlačidlo je neaktívne.

Write a comment…