Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na nasledujúcom obrázku je zobrazené okno grafu. Zobrazenie jednotlivých častí okna závisí na voľbe užívateľa a tiež na veľkosti okna grafu.

Ukážka - graf

Vzhľad a prítomnosť jednotlivých stĺpcov tabuľky grafu závisia od konfigurácie grafu.

Bez ohľadu na konfiguráciu grafu, tabuľka grafu vždy obsahuje nasledovné stĺpce:

Stĺpce tabuľky

Názov Názov objektu (pozri parameter Popis v konfigurácii grafu).
Os Rozsah číselnej osi (zvislá os), ktorá je danému objektu priradená.

Poznámka: Stĺpec sa zobrazí v tabuľke v prípade, že pre daný graf je definovaných viac ako jedna os.
Časový údaj Časový údaj vo formáte [Hod:Min:Sek Deň.Mesiac] zodpovedá aktuálnej polohe časového kríža. Hodnoty v tomto stĺpci zodpovedajú zobrazenému časovému údaju.
Poznámka: Stĺpec sa v tabuľke zobrazí v prípade, keď je zapnuté tlačidlo - Ukazovadlo.
Jednotky Fyzikálne jednotky daného objektu (pozri parameter Jednotky v konfigurácii grafu).

V závislosti od konfigurácie parametra Stĺpce tabuľky v konfigurácii grafu, tabuľka grafu môže obsahovať aj ďalšie stĺpce.

Minimum Minimálna hodnota objektu v rámci časového intervalu definovaného pre graf a časový údaj uvedený v zátvorke.
Maximum Maximálna hodnota objektu v rámci časového intervalu definovaného pre graf a časový údaj uvedený v zátvorke.
Suma Súčet všetkých platných hodnôt objektu v rámci časového intervalu definovaného pre graf.

Poznámka: Ak sa v intervale nachádzajú neplatné (invalid) hodnoty, za výsledkom sa bude nachádzať znak (?).
Priemer Priemer všetkých platných hodnôt objektu v rámci časového intervalu definovaného pre graf.

Poznámka: Ak sa v intervale nachádzajú neplatné (invalid) hodnoty, za výsledkom sa bude nachádzať znak (?).
Posledná Posledná hodnota objektu.
Univerzálny Obsah stĺpca je daný v konfigurácii priebehu objektu - parameter U.s.. Hodnoty, zobrazené v tomto stĺpci, sú označené nasledovne:
  • m - minimum (bez časového údaja)
  • M - maximum (bez časového údaja)
  • L - posledná hodnota
  • S - suma
  • P - priemer

Poznámka: V prípade, že si užívateľ definuje vlastný časový interval (tlačidlo - nový časový interval pre zobrazenie hodnôt), tabuľka grafu sa môže zmeniť v závislosti od konfigurácie parametra Stĺpce tabuľky.

Namerané časové priebehy sú farebne odlíšené. Dvojica tlačidiel (2 a 3) pri jednotlivých riadkoch tabuľky farebne zodpovedá časovému priebehu daného objektu. Tieto tlačidlá majú nasledovné funkcie. Ľavé tlačidlo (2) umožňuje zapínať, resp. vypínať priebeh príslušného objektu. Okrem farby priebehu zobrazuje aj typ použitej čiary (bodkovaná, čiarkovaná,...). Pravé tlačidlo (3) zapína zobrazovanie osi, ktorá je priradená danému objektu (zvislá os = os y).
Tlačidlá pri záhlaví tabuľky (1) slúžia na vypínanie osi y. Ľavé tlačidlo (1) vypína ľavú os, pravé tlačidlo vypína pravú os.
Šípka číslo (4) ukazuje na čísla, ktoré predchádzajú menu príslušného grafu. Tieto čísla sú zobrazené iba vtedy, keď je aktivovaný jeden z módov zobrazenia v pásmach (osové alebo objektové) a reprezentujú čísla príslušných pásiem, v ktorých sa grafy nachádzajú. Ak nie je zobrazovanie pásiem aktivované, tieto čísla nie sú zobrazené.

Tlačidlá v tabuľke

Po kliknutí pravého tlačidla myši nad objektom zobrazeným v tabuľke sa otvorí nasledovné pop-up menu:

Pop-up menu nad tabuľkou

Tabuľka hodnôt ...

Zobrazenie hodnôt z grafu do tabuľky.

Zmena rozsahu osi ...

Zmena rozsahu osi Y priradenej danému objektu. Po stlačení sa zobrazí nasledujúce dialógové okno umožňujúce zmenu rozsahu danej osi.

Zmena rozsahu osi

Zvýrazniť priebeh

Parameter umožňuje kresliť dvojnásobnú hrúbku grafického priebehu.

Write a comment…