Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pomocou systému práv v EDA je možné povoliť alebo obmedziť prístup užívateľov k vektorom. Na definovanie práv užívateľa k vektoru slúži funkcia EDA_SetRights.
Pre vektory, ktoré nemajú explicitne definované práva sa použijú predvolené práva, ktoré je možné nastaviť funkciou EDA_SetDefaultRights.
Na overenie práv užívateľa k vektoru je možné použiť funkciu EDA_CheckRights.

Pri čítaní vypočítaných vektoroch sú práva kontrolované len na vektor primárnej požiadavky. Pri volaní EDA_CalcFunction* sú práva kompletne ignorované.

Nasledovné práva nie je možné predefinovať:

  • Užívateľ SYSTEM má vždy práva na zápis a čítanie všetkých vektorov.
  • Funkcie, ktoré nemajú zadaný parameter užívateľa predpokladajú rovnaké práva ako užívateľ SYSTEM.
  • Autor vektora má vždy práva na zápis a čítanie svojich vektorov.

Konštanty definujúce typy práv:

Right_Undefined0nedefinované právo (pre interné použitie)
Right_Read1právo na čítanie vektora
Right_Write2právo na zápis a čítanie vektora
Right_Deny3zakázaný prístup k vektoru

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.