Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Užívateľské príznaky - flagy

Každá hodnota má definovaných 16 dvojstavových príznakov označených písmenami AP, pričom každý príznak môže nadobúdať hodnotu TRUE alebo FALSE.

Hodnota jednotlivých flagov závisí od typu objektu, ktorý je nositeľom hodnoty. Pri objektoch typu Užívateľská premenná a Počítaný bod, si užívateľ môže definovať ich význam a hodnoty podľa vlastných požiadaviek (pre užívateľskú premennú - parameter A, B, C, ... P, pre počítaný bod - funkcia %SetFlagsV alebo použitie atribútov hodnoty vo výrazoch). Ostatné objekty (Vypínač a Meraný bod) definujú hodnoty a význam jednotlivých flagov v závislosti od konfigurácie (pre vypínače pozri kapitolu Hodnoty vypínačov, pre merané body hodnoty flagov závisia od použitého komunikačného protokolu - kapitola Komunikačné protokoly).

Pri archivovaní hodnoty daného objektu, archív obsahuje aj informáciu o hodnotách jednotlivých flagov.

Súvisiace stránky:

Write a comment…