Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Terminal LFC (IEC 870-5)

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie a zápis údajov protokolom IEC870-5-101 so špeciálnymi úpravami, je použitá TCP/IP UDP sieťová komunikácia alebo sériová komunikácia na linkách kategórie Serial alebo SerialOverUDP Device Redundant.

Implementácia je podľa normy IEC870-5-101 nasledovná:

 • Originator ASDU address - nie je prítomný.
 • ASDU address - je 1 bajt, zadáva sa ako adresa stanice. Každá stanica na jednej linke musí mať rôznu ASDU adresu.
 • Cause of transmission - má 1 bajt (neobsahuje Originator ASDU address).
 • Information object address - 2 bajty, zadáva sa ako adresa meraného bodu.


Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial, TCP/IP-UDP, SerialOverUDP Device Redundant
 • UDP Parametre:
  • Nutné zadať parametre primárneho, príp. záložného servera.
  • Host: string max. 80 znakov – meno servera vo formáte INET (meno alebo číselná adresa a.b.c.d).
  • Port: číslo UDP portu (1 až 65535).

Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Link Address
Adresa linky (1 bajt).-1
Communication Error TimeoutČasový limit pre kontrolu stavu komunikácie na linke (príp. linkách primárnej a záložnej v prípade UDP komunikácie). Ak zlyhá komunikácia na dobu väčšiu ako doba daná hodnotou tohto parametra, sú hodnoty všetkých komunikačných staníc na linke prevedené do stavu StCOMERR.ms10 sec

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Terminal LFC (IEC870-5).
 • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 0 až 255 a v protokole je použitá ako ASDU address.

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 milisek.
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100 milisek.
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletizovania.ms500 milisek.
Max. Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletizovania.-6
No Data Timeout
Oneskorenie po príchode odpovede neobsahujúcej dáta (Positive Quittung).ms300 milisek.
Analog Constant
Konštanta pre výpočet adresy meraní.-129
Analog Offset
Konštanta pre výpočet adresy meraní.-40000
Digital Constant
Konštanta pre výpočet adresy signálov.-501
Counter Constant
Konštanta pre výpočet adresy signálov.-1026
Counter Offset
Konštanta pre výpočet adresy čítačov.-60000
DataClass Req. Compatibility
Kompatibilita žiadosti data class 1 a class 2 podľa špecifikácie IEC870-5-101. V prípade nastavenia NO sú vyzývané iba data class 1.YES/NONO
Send PostMortemData
Povolenie odosielania prijatých údajov s časovou značkou ako tzv. post-mortem data (iba do archívu).YES/NOYES

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy bodov: Ai, Ao, Ci, Di, Dout, Qi

Adresa sa skladá z dvoch parametrov - Objekt a Veličina.

Parametre Objekt a Veličina slúžia na výpočet adresy (v rozsahu 0 až 65535) podľa nasledovných vzorcov:

 • Kompletná adresa pre body Ai, Ao (merania) sa vypočíta podľa vzorca:

  Adresa = ((Objekt - 1) * ACONST) + Veličina + AOFFSET
 • Kompletná adresa pre body Di, Dout (signály) sa vypočíta podľa vzorca:

  Adresa = ((Objekt - 1) * DCONST) + Veličina


 • Kompletná adresa pre body Ci (čítače) sa vypočíta podľa vzorca:

  Adresa = ((Objekt - 1) * CCONST) + Veličina + COFFSET

Typy bodov Dout majú možnosť zadať Adresu hodnoty, čo je opäť údaj Objekt a Veličina. Základný adresný údaj slúži pri zápise a Adresa hodnoty je použitá na aktualizáciu hodnoty meraného bodu pri čítaní.

Špecifické odlišnosti od protokolu IEC870-5-101


Existujúce odlišnosti od štandardnej implementácie protokolu IEC870-5-101 sú nasledovné:

 1. Je použitý rezervný najvyšší bit RES poľa Control Field a v tejto implementácii signalizuje príchod údajov z aktívneho servera (RES=0). Inak sú dáta ignorované (RES=1).
 2. Príchod binárnej hodnoty TRUE do objektu s adresou 65007 (tzv. USAN bit) signalizuje prechod hodnôt meraných bodov všetkých staníc do hodnoty s príznakom "Weak", t.j. generálne zneplatnenie všetkých hodnôt.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 9. február 2000.
 • Ver. 1.1 – 11. júl 2003 - pridaný scan mód.
 • Ver. 1.2 - 25. január 2011 - aktualizácia dokumentu.


Súvisiace stránky:

Write a comment…