Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol L&G Toccata via UNIP2

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje komunikáciu so zariadeniami KPX-02 a rádiomodemami RMMBX určenými pre autonómny zber dát protokolom TOCCATA.

Ako transportný konfiguračný a dátový protokol je použitý protokol UNIP2.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
  • Parametre sériovej linky: 2400 až 38400 Baud (podľa nastavenia KPX-02 alebo rádiomodemu), 8 dát. bitov, žiadna parita, 1 stop bit.

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: L&G TOCCATA via UNIP2.
  • Adresa stanice je adresa nakonfigurovaná v KPX-02.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - pole "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Parametre použité pre komunikáciu UNIP2 s KPX-02 (lokálne).
Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
ROUTE Routing Address Pôvodná adresa stanice, pre ktorú boli prijaté dáta routovaním. - 0
RC Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 2
RT Retry Timeout Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. ms 100
WFT Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. ms 100
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletizovania. ms 100
MWR Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletizovania. - 20
MTU MTU For Sending MTU (maximálna veľkosť paketu) pri odosielaní dát. bajty 240
MRTU MTU For Receiving MTU (maximálna veľkosť paketu) pri príjme dát. bajty 240
WRD Wait Response Delay Doba, počas ktorej po zápise proces D2000 KOM zostane komunikovať s danou stanicou za účelom získania potvrdenia zápisu. sek 0
Parametre, ktorými sa konfiguruje zber dát protokolom TOCCATA zariadením KPX-02 (transportované).
Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
MPI Max PA Items Maximálny počet PA údajov v jednom bloku dát. 2 až 12 10
KLRD KL Read Delay Oneskorenie medzi čítaniami KL bodov. min 2
MAXERR Max Errors Max. počet chýb pri komunikácií s L&G zariadením. Po prekročení hodnoty sú všetky údaje zneplatnené. - 4
RETRY Retry Počet opakovaní jednej výzvy na dáta z L&G zariadenia. - 2
TIMEOUT Timeout Absolútny čas na čítanie odpovede z L&G zariadenia. ms 3000
TXDELAY Tx Delay Oneskorenie vyslania odpovede kom. zariadením po prijatí výzvy. Má význam používať iba pre rádiomodemy RMMBX. x10 ms 15 (150 ms)
PRUV PRU Version Verzia protokolu TOCCATA. Plne zhodná s identickým parametrom protokolu TOCCATA, viď Protokol L&G TOCCATA. 0, 1, 2, 33 0

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=100;MWR=20;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Platia úplne zhodné pravidlá ako v protokole TOCCATA, viď Protokol L&G TOCCATA.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 29. október 2002 - Vytvorenie dokumentu.
  • Ver. 1.1 - 19. november 2002 - Parametre WRD a TXDELAY.

Súvisiace stránky:

Write a comment…