Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol L&G Toccata

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje nasledovné zariadenia Landis&Gyr:

Tab. č. 1

Typ zariadenia Verzia SW zariadenia Verzia protokolu
PRU1.64, RWP80   TOCCATA1 V.0
PRU1.64, RWP80   TOCCATA1 V.1
PRU10.64, PRV2.128   TOCCATA2 V.0
RWP80  AZA v. 07.10 TOCCATA1 V.2

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Prenosová rýchlosť a prenosové parametre podľa typu komunikácie.
 • 2400 Bd, 8 dat. bitov, žiadna parita, 1 stop bit pri priamom spojení bod-bod (TOCCATA1 V.0 a V1).
 • 9600 Bd, 8 dat. bitov, žiadna parita, 1 stop bit pri priamom spojení bod-bod (TOCCATA2 V.0).
 • v prípade komunikácie prostredníctvom komunikačných koncentrátorov (KPX, rádiomodemy) prenosové parametre podľa konkrétneho prípadu.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: L&G TOCCATA.
 • Adresa stanice je v rozsahu 0 až 255 a zadáva sa v decimálnom tvare. Je používaná iba v prípade komunikácie prostredníctvom komunikačných koncentrátorov. V prípade priamej komunikácie je adresa ignorovaná.

Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Implicitná hodnota
RC Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 1
RT Retry Timeout Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. ms 1000 milisek.
WFT Wait First Timeout Prvé oneskorenie čítania odpovede po odvysielaní výzvy. ms 300 milisek.
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 300 milisek.
MWR Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 12
WBR Wait Before Request Oneskorenie vkladané pred každým vysielaním žiadosti. ms 0
KPX KPX Route Komunikácia prostredníctvom komunikačného koncentrátora. Uplatňuje sa adresa stanice. YES/NO NO
MPI Maximum PA Items Maximálny počet PA údajov v jednom bloku dát. Vždy musí byť párne číslo. V prípade komunikácie cez kom. koncentrátor maximálne 10, inak maximálne 24. - 10
LE Log Events Povoľuje ukladanie textových správ zo zariadenia do súboru TRACE.LOG v aktuálnom pracovnom adresári komunikačného procesu. YES/NO NO
KLRD KL Read Delay Perióda získavania hodnôt KL údajov. KL údaje sú čítané pri štarte komunikačného procesu a opäť po uplynutí periódy KLRD min 30 minút
SACK Send ACK Zasielanie správy ACK (DLE-ACK) po prijatí správneho paketu procesom D2000 KOM. Pri priamom pripojení musí byť nutne YES, pri pripojení cez koncentrátor (KPX=YES) sa odporúča hodnota NO (zrýchlenie komunikácie). YES/NO YES
SENAC Send Enhanced ACK Zasielanie rozšírenej správy ACK s adresou stanice (DLE-ACK-CR-LF-StationAddress-CR-LF) po prijatí správneho paketu procesom D2000 KOM. YES/NO NO
PRUV PRU Version Verzia protokolu TOCCATA:
 • hodnota 0 : TOCCATA1 V.0
 • hodnota 1 : TOCCATA1 V.1
 • hodnota 2 : TOCCATA2 V.0
 • hodnota 3 TOCCATA1 V.2
0, 1, 2, 3 0
PAF PA First Pri štarte komunikácie je možné týmto parametrom uprednostniť čítanie PA  pred KL parametrami. Hodnoty KL parametrov budú prečítané až po získaní hodnôt PA parametrov všetkých staníc. YES/NO NO
FD Full Debug Povolenie detailných ladiacich výpisov o prijatých údajoch. YES/NO NO

 String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;KPX=YES;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, použije sa implicitná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: AI, AO, CI, CO, DI, DO, TIR, TOR, TIA, TOA.

Konfigurácia vyžaduje zadať:

 • typ bodu PA alebo KL
 • adresa (pre KL fyzická adresa v zariadení)
 • veľkosť bloku dát daného bodu (pre PA vždy 0)

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


 • Marec 1999 - dopracovanie protokolu TOCCATA2 V.0.
 • Apríl 1999 - odladená TOCCATA2 V.0.
 • Apríl 2002 - pridaná verzia TOCCATA1 V.2.
 • 7. máj 2002 - zmena chovania bodov KL veľkosti 2 byty typu TiR a ToR - zrušené interné násobenie získanej hodnoty *60, predpokladá sa teda že vstupná hodnota je v sekundách.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.2 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia pre verzie 4.07 a 4.10
 • Ver. 1.3 – 22.máj 2000 – Pridaný parameter protokolu WFT.
 • Ver. 1.4 – 21. júl 2000 – Pridaný parameter protokolu SACK.
 • Ver. 1.5 - 26. nov. 2001 - Pridaný parameter protokolu PAF.
 • Ver. 1.6 - 5. apr. 2002 - Pridaná verzia TOCCATA1 V.2.

Súvisiace stránky:

Write a comment…