Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Objekt typu Meraný bod môže v systéme nadobúdať hodnoty, ktoré sú pre jednotlivé typy uvedené v nasledujúcich tabuľkách (v tabuľkách sú popísané len vymenované typy hodnôt).

 • Ai - Analógový vstup
 • Ao - Analógový výstup
 • Ci - Celočíselný vstup
 • Co - Celočíselný výstup
 • Di - Logický vstup
 • Dout - Logický výstup
 • TxtI - Textový vstup
 • TxtO - Textový výstup
 • TiA - Absolútny čas - vstup
 • ToA - Absolútny čas - výstup
 • TiR - Časový interval - vstup
 • ToR - Časový interval - výstup
 • Qi - štvorstavový vstup

Merané body typu Di - Logický vstup

Hodnota objektu Príčina
D_False *Hodnota FALSE
D_True *Hodnota TRUE
D_Oscillate Kmitajúca hodnota (TRUE <-> FALSE). Hodnota je vyhlásená systémom za kmitajúcu podľa definovaných parametrov filtrácie - Kmitanie

*Platí len pre normálnu polaritu. Ak je nastavená inverzná polarita, platia opačné logické hodnoty.


Merané body typu Dout - Logický výstup

Hodnota objektu Príčina
D_False *Hodnota FALSE
D_True *Hodnota TRUE
D_Oscillate Kmitajúca hodnota (TRUE <-> FALSE). Hodnota je vyhlásená systémom za kmitajúcu podľa definovaných parametrov filtrácie - Kmitanie

*Platí len pre normálnu polaritu. Ak je nastavená inverzná polarita, platia opačné logické hodnoty.


Merané body typu Qi - Štvorstavový vstup

Štvorstavové vstupy sú používané napr. v elektroenergetike. Príklad použitia: otváranie ventilu s logickými snímačmi koncových stavov "zatvorený" a "otvorený" môže mať nasledovné stavy:

 • snímač "otvorený" má hodnotu True, snímač "zatvorený" má hodnotu False, stav štvorstavu je otvorený - On
 • snímač "otvorený" má hodnotu False, snímač "zatvorený" má hodnotu True, stav štvorstavu je zatvorený - Off
 • oba snímače majú hodnotu False (ventil je v prechode medzi koncovými polohami), stav štvorstavu je prechodový - Trans
 • oba snímače majú hodnotu True (čo je spôsobené napr. chybou komunikácie alebo fyzickým poškodením snímača), stav štvorstavu je chybový - Err
Hodnota objektu Príčina
Q_Off Hodnota Off
Q_On Hodnota On
Q_Trans Hodnota Trans (prechod z On do Off alebo naopak)
Q_Err Hodnota Err (chybový stav)
Q_Oscillate Kmitajúca hodnota (On <-> Off). Hodnota je vyhlásená systémom za kmitajúcu podľa definovaných parametrov filtrácie - Kmitanie

Počiatočné hodnoty meraných bodov po štarte systému a po reštarte procesu D2000 KOM

Pokiaľ merané body nemajú definovaný riadiaci objekt a štartovaciu hodnotu, ich hodnota je po štarte systému neplatná (Invalid).
Po reštarte procesu D2000 KOM, tento vnútorne zneplatní hodnoty všetkých meraných bodov. Toto správanie je niekedy nežiaduce (napr. hodnoty výstupných meraných bodov serverovských protokolov), preto spustenie procesu D2000 KOM s parametrom /KI umožní aktivovať načítanie počiatočných hodnôt meraných bodov (vstupných aj výstupných) z procesu D2000 Server po štarte procesu D2000 KOM.

Write a comment…