Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Systémové premenné - System Tags sú objekty, ktorých hodnoty vypočítava, resp. zisťuje proces D2000 Server na základe ich definície. Hodnoty sú vypočítavané periodicky alebo na zmenu.

Použitie systémových premenných v systéme D2000 (príklady):

  • ovládanie výstupných bodov v režime AUTO
  • operandy v logických a aritmetických výrazoch
  • operandy v podmienkach pre vznik a zánik alarmov
  • zobrazenie v grafických schémach
  • zobrazenie v grafoch

V dokumentovanej verzii systému D2000 sú implementované nasledovné systémové premenné:

MenoTypPeriódaPopis
ActNrDynamicObjectInteger60 sAktuálny počet dynamických objektov v systéme.
ActTagNrIntegerna zmenuAktuálny počet tagov v aplikácií.
ActTransListNrInteger1 sPočet aktívnych transakcií otvorených procesom D2000 Server.
Act_ClientIntegerna zmenuPočet pripojených klientov.
AllocatedMemInteger10 sVeľkosť alokovanej pamäte [kB]
ArchivChange nepočíta saZmena hodnôt v archíve.
CPU_LoadInteger1 sVyťaženosť procesora [%] procesom D2000 Server.
Poznámka: Jedná sa o celkovú priemernú vyťaženosť, ktorá sa vypočíta ako
(user_time + kernel_time)/TimeFromStart
DayInteger24 hAktuálny deň
DiskSpaceInteger30 sVoľný priestor na pracovnom disku [kB].
FreeMemInteger10 spre Win32 - veľkosť voľnej pamäte [kB]
pre VMS - zvyšková veľkosť pamäte vyhradenej pre proces D2000 Server udávaná v pageletoch (na Alpha systémoch)
HourInteger1 hHodina
IN_QUEUEIntegernepočíta saPočet požiadaviek na proces D2000 Server.
LogFileSizeInteger15 minVeľkosť monitorovacej databázy (zápisníka) [kB].
MinInteger1 minMinúta
MonthInteger24 hAktuálny mesiac
Pending_Cfg_RqInteger10 sPočet požiadaviek vo fronte na zápis do konfiguračnej databázy. Tieto požiadavky môžu vznikať zmenou konfigurácie, blokovaním alarmov alebo zmenou hodnoty objektu, ktorý má nastavené ukladanie štartovacej hodnoty.
Pending_Monitor_RqInteger10 sPočet požiadaviek vo fronte na zápis do monitorovacej databázy.
Perf_Cfg_RqInteger10 sPočet vybavených požiadaviek na zápis do konfiguračnej databázy za 1 sekundu.
Perf_Kernel_RqInteger10 sPočet vybavených požiadaviek na proces D2000 Server za sekundu (rýchlosť spracovávania správ za sekundu).
Perf_Monitor_RqInteger10 sPočet vybavených požiadaviek na zápis do monitorovacej databázy za sekundu.
ProcAlarmsNrIntegerna zmenuPočet aktívnych procesných alarmov.
SecInteger1 sSekunda
Signal_TriggerBooleanna zmenuŠtartovací trigger pre signál. Na tejto systémovej premennej sa vygeneruje impulz hodnoty TRUE podľa konfigurácie systémových alebo procesných alarmov - parameter Generovať signál.
SysAlarmsNrIntegerna zmenuPočet aktívnych systémových alarmov
SystemError
  Informácia o systémovej chybe. Hodnota tejto premennej je nastavovaná systémom - procesom D2000 Server alebo ostatnými procesmi systému D2000. Hodnota premennej zobrazuje poslednú chybu. Každá zmena hodnoty spôsobí nastavenie procesného alarmu na tomto objekte. Text v stĺpcoch Popis udalosti (okno Zoznam alarmov v procese D2000 HI) a Príčina udalosti (okno Monitorovanie v procese D2000 HI) pre procesný alarm je ovládaný prostredníctvom zobrazovacej masky alarmu "SM._SystemError" (preddefinovaná hodnota masky je {V}, čiže kopíruje hodnotu objektu). Vznik systémovej chyby je teda signalizovaný procesným alarmom a história je zaznamenaná v monitorovacej databáze.
SystemWarning  Informácia o systémovom varovaní. Hodnota tejto premennej je nastavovaná systémom - procesom D2000 Server alebo ostatnými procesmi systému D2000. Hodnota premennej zobrazuje posledné varovanie. Každá zmena hodnoty spôsobí nastavenie procesného alarmu na tomto objekte. Text v stĺpcoch Popis udalosti (okno Zoznam alarmov v procese D2000 HI) a Príčina udalosti (okno Monitorovanie v procese D2000 HI) pre procesný alarm je ovládaný prostredníctvom zobrazovacej masky alarmu "SM._SystemError" (preddefinovaná hodnota masky je {V}, čiže kopíruje hodnotu objektu). Vznik systémového varovania je teda signalizovaný procesným alarmom a história je zaznamenaná v monitorovacej databáze.
SystemInfo

Systémová informácia. Hodnota tejto premennej je nastavovaná systémom - procesom D2000 Server alebo ostatnými procesmi systému D2000. Hodnota premennej zobrazuje poslednú systémovú informáciu. Každá zmena hodnoty spôsobí nastavenie procesného alarmu na tomto objekte. Text v stĺpcoch Popis udalosti (okno Zoznam alarmov v procese D2000 HI) a Príčina udalosti (okno Monitorovanie v procese D2000 HI) pre procesný alarm je ovládaný prostredníctvom zobrazovacej masky alarmu "SM._SystemError" (preddefinovaná hodnota masky je {V}, čiže kopíruje hodnotu objektu). Vznik systémovej informácie je teda signalizovaný procesným alarmom a história je zaznamenaná v monitorovacej databáze.
SysTimeČas1 sSystémový čas
TimeFromStart
Relatívny čas10 sČas od štartu systému D2000.

Poznámka: Pre redundantné systémy je to čas chodu HS (Hot Servera).

UpTimeRelatívny čas10 sČas chodu redundantného systému D2000.

Poznámka: Pre neredundantné systémy - UpTime = TimeFromStart.

WeekDayInteger24 hDeň v týždni
YearInteger24 hAktuálny rok
Write a comment…