Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dialógové okno slúži na zobrazenie a zmenu priradenia parametrov konfiguračným vlastnostiam objektov. Otvorí sa prostredníctvom pop-up menu - položka Použité konfiguračné vlastnosti, v okne výberu objektov alebo z konfiguračného okna objektu kliknutím pravým tlačidlom myši -> položka Zoznam konfiguračných vlastností.

Konfiguračné vlastnosti objektov

V oboch prípadoch zobrazenia dialógu je možné meniť alebo odstrániť priradenie parametra jednej alebo viacerým konfiguračným vlastnostiam objektu. V prípade zobrazenia dialógu z pop-up menu okna výberu objektov alebo rozšírených akcií objektu typu Aplikačný modul, sa však zobrazujú len parametrizované konfiguračné vlastnosti. Vhodným usporiadaním položiek je možné rýchlo získať prehľad napr. o tom, kde všade je použitý určitý parameter.

Stĺpec Platný hovorí o tom, či parameter priradený konfiguračnej vlastnosti objektu, existuje. Takýmto spôsobom je možné rýchlo získať prehľad o objektoch, ktorých parametrizáciu treba upraviť v dôsledku zmien v parametroch aplikačného modulu.

Write a comment…