Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pretože väzby konfiguračná vlastnosť (KV) - parameter aplikačného modulu (PAM) sú slabé (môže sa vymazať PAM, na ktorý sú naviazané nejaké KV objektov) a pri exporte modulu musia byť splnené určité obmedzenia, sú pre zabezpečenie konzistencie AM implementované kontroly. Spustenie týchto kontrol je možné vyvolať z položky popup menu nad objektom typu Aplikačný modul -> Rozšírené akcie -> Skontrolovať modul a taktiež sú automaticky volané pred exportom AM.

Podmienky konzistencie AM sú nasledovné:

 • objekty typu Aplikačný modul a Užívateľ nemôžu byť členom AM,
 • nečlenský objekt nemôže používať privátny objekt AM ani ako rodiča ani ako referenciu,
 • použité PAM-y vo všetkých členských objektoch musia existovať,
 • použité referencie (vrátane rodičov) členských objektov môžu byť len:
 • špeciálne podmienky pre štruktúrované premenné:
  • parameter naviazaný na rozmer štruktúrovanej premennej, musí byť celočíselného typu s minimom minimálne 1,
  • ak má štrukturovaná premenná parametrizovaný rozmer, tak v nej môžu byť parametrizované len položky v riadkoch 0 a 1
  • pri štruktúrovanej premennej s parametrizovaným rozmerom sa podmienky použitých referencií netýkajú:
   • riadkov 2 a vyššie,
   • riadkov 1 a vyššie v stĺpci, v ktorom je súčasne parametrizovaná aj položka v prvom riadku
 • parameter môže byť závislý maximálne na jednom parametri (nie je možné použiť ten istý parameter vo viacerých štruktúrach, ak sú ich rozmery parametrizované rôznymi parametrami),
 • závislý parameter nemôže byť inde použitý ako nezávislý,
 • závislosti aplikačných modulov nesmú byť cyklické,
 • modul s OEM Nr. = 0 (Ipesoft) nesmie byť závislý na moduloch s inými OEM Nr.

V prípade, že kontrola zistí nejaké nezhody, zobrazí ich aj s popisom a výskytom a nepovolí export modulu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…