Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Protokol Johnson Controls N2-Bus

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Konfigurácia časových programov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie dát/zápis údajov do zariadení Johnson Controls rady DX9100 vybavených sériovým portom pre zbernicu N2 Bus. Implementácia momentálne nepodporuje štandard N2 Open.

Konfigurácia komunikačnej linky


Poznámka: na linke TCP-IP/TCP je možné definovať viacero názvov zariadení resp. IP adries oddelených čiarkou / bodkočiarkou, aby sa KOM proces mohol skúšať pripájať postupne k viacerým zariadeniam.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Johnson Controls N2-Bus.
 • Adresa stanice na zbernici N2 Bus je číslo v rozsahu 1 až 255, adresa 0 je rezervovaná.
 • Čítanie hodnôt objektov stanice sa vykonáva periodicky podľa nastavenia časových parametrov "Parametre pollingu".
 • Je možné aktivovať synchronizáciu reálneho času zariadenia povolením a nastavením parametra "Perióda synchronizácie", ktorý určuje periódu zápisu reálneho času.

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.millisec100 millisec
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.millisec200 millisec
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.millisec500 millisec
Max. Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-10

Retry Count

Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.1 .. 322

Max Errors

Maximálny počet po sebe idúcich chýb pri jednom cykle čítania zo stanice, po ktorých sa ďalšie merané body už nečítajú. Hodnota 0 spôsobí, že budú vyčítané všetky merané body.
Parameter je implementovaný kvôli tomu, aby jedna nekomunikujúca stanica nespôsobila prílišné oneskorenie vyčítavania z ďalších staníc na linke.
-0
Full Debug
Zapína podrobné ladiace informácie o hodnotách meraných bodov získaných pollingom.YES/NONO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout.

Adresu meraného bodu je možné zadávať v dvoch tvaroch:

 1. ako preddefinované itemy DX9100,
 2. v užívateľskom formáte.

1. Preddefinované itemy DX9100 majú tvar:

Modul.Tag

Kde Modul je meno modulu a Tag je meno tagu v rámci modulu. Zoznam itemov vychádza z dokumentácie DX-9100 Configuration Guide, Appendix B. Keďže sa jedná o rozsiahly zoznam statických itemov, je pripravený "Object Browser", kde je možné si konkrétny objekt pohodlne vybrať zo zoznamu. V adresnej záložke konfigurácie meraného bodu stlačte tlačidlo za poľom "Item".

Tlačidlo na otvorenie Object Browsera

Zobrazí sa nasledovné okno:

Object Browser

V ľavej časti okna je zoznam modulov. Po kliknutí na vybraný modul sa vpravo zobrazí zoznam tagov v rámci tohto modulu.

Parametre itemov:

Tag: Meno tagu.
Popis
: Stručný popis itemu.
Prístup
: Úroveň prístupu (R - iba čítanie, R/W - čítanie aj zápis, CNF - čítanie aj zápis, konfiguračný parameter zapisovaný do EEPROM).
Typ: Typ hodnoty itemu (viď tiež tu).
Adresa
: Fyzická adresa itemu použitá pre čítanie/zápis. Je vypočítaná zo štartovacej adresy modulu a ofsetu tagu (zobrazovaná hexadecimálne). Adresy binárnych itemov majú uvedené číslo bitu (1 až 32) za bodkou.

Po vybratí konkrétneho tagu sa po dvojkliknutí naň dialóg zatvorí a meno itemu sa prenesie do poľa "Item" adresného dialógu meraného bodu.


2. Užívateľský formát má tvar:

#Typ.Addr[.Bit]

Kde:

Typ je typ hodnoty itemu. Podporené sú tieto typy:

Typ hodnotyRozsah, interpretácia hodnoty
#U88 bitov bez znamienka (JC značenie 1 Byte)
#U1616 bitov bez znamienka (JC značenie 2 Byte)
#U3232 bitov bez znamienka (JC značenie 4 Bytes)
#I88 bitov so znamienkom (JC značenie 1 Byte Int)
#I1616 bitov so znamienkom (JC značenie 2 Byte Int)
#FP16 alebo #N16 bitov floating point v Johnson Controls formáte (JC značenie Number)
#CONNConnection - interpretovaný ako 16 bitov bez znamienka
#DSTDestination - interpretovaný ako 16 bitov bez znamienka

Adresa je adresa itemu, zadávaná dekadicky.

Bit je číslo bitu. Nepovinný parameter, má význam iba pri binárnych itemoch, kedy sa extrahuje konkrétny bit z hodnoty celého itemu (v prípadoch itemov U8, U16 alebo U32).

Príklady:

#N.1232
#U8.765.1
#U32.4078

Užívateľský formát má význam použiť v prípadoch, kedy sa požadovaný item nenachádza v zozname preddefinovaných itemov.

Konfigurácia časových programov


Od verzie 10.1.37 (patche 12.4.2016 a novšie) pribudla možnosť konfigurovať časové programy (time schedules). V "Object Browseri" pribudli vľavo moduly TS1cfg, TS2cfg .. TS8cfg, každý z nich reprezentuje konfiguráciu jedného časového programu.
Každý časový program má niekoľko obecných parametrov a sadu ôsmich časov začiatku (BETIME1..8), časov konca (EETIME1..8) a dní, v ktorých je časový program aktívny (EEDAYS1..8).
Zápisom hodnoty do časov začiatku a konca sa konfiguruje časový interval. Zápis je podporený pre relatívny čas (napr. 01:05:00) a pre analógový/celočíselný výstup (hodnota v sekundách, tj. 01:05:00 zodpovedá 3 900). Časy sa odosielajú do zariadenia ako hodiny:minúty (tj. sekundy sa ignorujú). Zneplatnenie času je možné zápisom neplatnej hodnoty alebo hodnoty 24:00:00 alebo väčšej (86400 sekúnd alebo viac).
Zápisom hodnoty do dní (EEDAYS1..8) sa špecifikuje, v ktorých dňoch je program aktívny. Hodnota je číslo (0-255) chápané ako bitová maska:

 • 1.bit - pondelok
 • 2.bit - utorok
 • 3.bit - streda
 • 4.bit - štvrtok
 • 5.bit - piatok
 • 6.bit - sobota
 • 7.bit - nedeľa
 • 8.bit - voľné dni (holidays)


Literatúra


 1. DX-9100 Configuration Guide, © 2000 Johnson Controls, Inc., Code No. LIT-6364030, Issue Date 0900

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 3. máj 2013 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

 • No labels
Write a comment…