Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 KomAPI - popis rozhrania

Na platforme Windows protokolová dynamická knižnica (.DLL) exportuje sadu funkcií, ktoré sú volané procesom D2000 KOM. Úplný zoznam všetkých exportovaných funkcií je v nasledujúcej tabuľke spolu so stručným popisom.
Na platforme Linux sa líši prípona dynamickej knižnice (.so) a názvy funkcií sú bez podtržníka a špecifikácie veľkosti (napr. Init namiesto _Init@4).

Názov funkcie Vyžadovanosť Popis
_Init@4 Povinná Funkcia volaná po dynamickom importe DLL.
_ReadAllPoints@4 Nepovinná (odporúčaná) Čítanie hodnôt všetkých bodov stanice.
_ReadStoredData@28 Nepovinná Čítanie archívnych hodnôt bodov stanice.
_ReadPointValue@8 Nepovinná Čítanie hodnoty meraného bodu.
_WritePointValue@16 Nepovinná Zápis novej hodnoty meraného bodu.
_InitStation@4 Nepovinná Definícia parametrov novej stanice.
_DeleteStation@4 Nepovinná Stanica bola zrušená.
_TimeSynchroStation@4 Nepovinná Synchronizácia reálneho času stanice.
_InitPoint@12 Nepovinná Definícia parametrov nového meraného bodu.
_DeletePoint@4 Nepovinná Meraný bod bol zrušený.
_ConfigDone@4 Nepovinná Volania definícií stanice a jej meraných bodov bolo ukončené.
_PointsApplyBack@8 Nepovinná Reakcia na volanie call-back procedúry PointsApply.
_StationsApplyBack@8 Nepovinná Reakcia na volanie call-back procedúry StationsApply.
_ExitProc@0 Nepovinná Volaná pri zastavovaní procesu D2000 KOM.
_ExitProcWithLnPar@4 Nepovinná Volaná pri zastavovaní procesu D2000 KOM.
_RdStatusChanged@4 Nepovinná Volaná pri prepínaní redundancie alebo zmene inštancie procesu D2000 KOM.

Poznámka: Všetky používané funkcie a procedúry rozhrania D2000 KomAPI (vrátane call-back funkcií a interných taskov) vyžadujú na platforme Windows volaciu konvenciu Stdcall.

Súvisiace stránky:

Write a comment…