Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafy - korekcia priebehov pomocou myši

Korekcia priebehu (spúšťa sa zo skriptu pomocou funkcie %HI_GraphCorrectionStart) umožňuje používateľovi korigovať zobrazovanú krivku dát v časovom grafe pomocou myši.
Pre korekciu priebehu vytvorí používateľ v grafe sadu riadiacich korekčných bodov (maximálne 50), pomocou ktorých, zmenou ich polohy, definuje korekciu dát. Riadiace body sú na grafe vyznačené značkami a pospájané korekčnou krivkou.
Zmena sa deje stlačením ľavého tlačidla myši nad riadiacom bodom, potiahnutím a pustením tlačidla na novej pozícii. Pri ťahaní sa prekresľuje riadiaci bod, korekčná krivka a priebeh dát grafu.
Veľkosť zmeny je zobrazovaná v tooltipe pri kurzore a v dialógovom okne korekcie.

Korekcia je lineárna, vypočítaná v procese D2000 HI od bodu umiestneného najviac vľavo po krajný pravý bod. Výsledné dáta sú po uložení uchovávané v grafe a sú dostupné zo skriptu schémy na vyžiadanie.

Korekcia sa ukončí stlačením tlačidla pre ukončenie v ovládacom okne, pokynom na ukončenie zo skriptu alebo začatím korigovania iného priebehu v grafe.

Ukážka korekcie v grafe

Definície používané v texte:

 • Korekčný bod – definičný bod korekcie umiestnený v grafe
 • Posunutý korekčný bod – riadiaci bod korekcie, ktorého vzdialenosť od korekčného bodu definuje veľkosť zmeny
 • Korekčná krivka – krivka spájajúca korekčné body
 • Posunutá korekčná krivka - krivka spájajúca posunuté korekčné body


Voltelný parameter funkcie %HI_GraphCorrectionStart _multiCorrection umožňuje 2 režimy práce s korekciami v grafe

SingleCorrection (_multiCorrection  je nezadaný alebo má hodnotu FALSE)
  Korekcia prebieha nad zadaným priebehom a končí zatvorením okna korekcie. Tabuľka pod grafom nie je ovplyvnené režimom korekcie.

Multi Correction (multiCorrection má hodnotu TRUE)

V tabuľke pod grafom sa otvorí sada tlačidiel umožňujúcich korekcie tým priebehom v grafe, ktoré boli povolené funkciou %HI_GraphCorrectionLineEnable. Sú označené písmenom "C". Korigovaný priebeh je v tabuľke pod grafom podfarbený na svetlo červeno. Naraz môže prebiehať korekcia iba jedného priebehu. Jej výber sa robí stlačením príslušného tlačidla. Po zmene výberu priebehu ukončuje stavajúcu korekciu. Stlačením najvyššieho tlačidla sa multi orekcia ukončuje.


Postup pri korekcii

Po štarte korekcie sa otvorí ovládacie okno korekcie priebehu v grafe, obsahujúce zoznam zadaných korekčných bodov a niekoľko riadiacich tlačidiel.

Význam tlačidiel (zľava doprava) je nasledovný:

 1. Číslo korigovaného priebehu, umožňuje presun okna na inú pozíciu (stlačením ľavého tlačidla myši, posunom a pustením tlačidla).
 2. Automatické generovanie korekčných bodov - vygeneruje sadu korekčných bodov (max.50) s nulovou veľkosťou korekcie, ktorú možno preeditovať v okne korekcií.
 3. Zrušenie krivky korekcie. Zrušenie všetkých korekčných bodov.
 4. Zoznam korekčných bodov – pozícia na osi X a veľkosť korekcie.
 5. Nova hodnota vybraného bodu, veľkosť je možné editovať.
 6. Potvrdenie hodnoty z bodu 5.
 7. Zmena hodnoty vybraného bodu oproti pôvodne hodnote (veľkosť korekcie), veľkosť je možné editovať.
 8. Potvrdenie hodnoty z bodu 7.
 9. Uloženie zmien – zmeny sú uložené v dátach grafu. Ich spracovanie zabezpečuje skript schémy.
 10. Ukončenie korekcie.

Ovládanie v grafe

Pridávanie a odoberanie korekčných bodov

Stlačenie ľavého tlačidla myši a súčasné stlačenie klávesy CTRL:

 • definuje riadiace body, ak nie je stlačenie v oblasti iného, už zadaného riadiaceho bodu. Ak je zadávaný bod v blízkosti bodu dát, bude zadanie posunuté do tohto bodu.
 • v blízkosti riadiaceho bodu vyberá tento bod pre uskutočnenie korekcie priebehu.

Stlačenie pravého tlačidla myši:

 • v priestore Posunutého korekčného bodu ruší korekciu.
 • v priestore Korekčného bodu odoberá korekčný bod.

Zmena umiestnenia pozície korekčného bodu

Počas stlačenej klávesy CTRL a klávesy SHIFT posuňte kurzor myši nad korekčný bod alebo posunutý korekčný bod, zobrazí sa kurzor pre zmenu pozície. Stlačte ľavé tlačidlo myši, posuňte bod a pustite tlačidlo. Posun v časovej osi je možný iba po susedný riadiaci bod.

Poznámky:

 • Ku korekcii dát dochádza, ak zadaný bod zmení svoju pozíciu.
 • Korekcie sa týkajú dát medzi bodom, ktorým hýbete a jeho susednými bodmi.
 • Korekcie pracujú iba s analógovými priebehmi umiestnenými na analógových osiach grafu.
 • Korekčné body sa zadávajú v pásme, v ktorom sa nachádza korigovaný priebeh.
 • Reakcia bodu na myš je v okolí 5 bodov od pozície korekčného bodu.
 • Korekčný bod nie je možné zadať v blízkosti iného korekčného bodu - vzhľadom na os X. Toto sa dá obísť použitím lupy v grafe, ale v takomto prípade po zrušení lupy môžu byť niektoré body myšou nedostupné.
 • Korekčné body, ktoré sú mimo zobrazovaného úseku, sú zobrazené na kraji priestoru pre kreslenie grafu, krivka k najbližšiemu bodu v grafe je skreslená.
 • Korekcia dát je zobrazovaná, iba ak je zobrazovaný korigovaný priebeh.
 • Pri zmene časového intervalu grafu sú zrušené korekčné body.

Súvisiace stránky:

Write a comment…