Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hodnoty objektu, ktorých časový priebeh je graficky znázornený v grafe, možno zobraziť aj vo forme tabuľky. Tento prehľad zachytáva časovú postupnosť hodnôt v textovej (číselnej forme).

Zobrazenie hodnôt z grafu do tabuľky:

  1. V tabuľke, nachádzajúcej sa v spodnej časti okna grafu, kliknite na požadovaný priebeh pravým tlačidlom myši.
  2. Otvorí sa nasledujúca ponuka.

    Pop-up menu nad tabuľkou

  3. Zo zobrazenej ponuky vyberte položku Tabuľka hodnôt.
  4. Otvorí sa tabuľka obsahujúca časovú postupnosť hodnôt zvoleného objektu.

Rozsah možností, ktoré okno s tabuľkou ponúka, závisí od toho, či sú zobrazované údaje historické alebo sa menia v čase (živé dáta). Tabuľka živých údajov je z hľadiska obsluhy rovnaká ako tabuľka historických údajov. Možnosti, ktoré ponúka obsluhe, sú podmnožinou skupiny možností ponúkaných v prípade historických dát.

Živé údaje sú v tabuľke zobrazené na sivom podklade, a na rozdiel od historických údajov nie je možná ich editácia.

Podrobný popis práce s tabuľkou hodnôt je uvedený v kapitole Prezeranie hodnôt z archívu. Tabuľka popísaná v uvedenej kapitole je totožná s tabuľkou historických hodnôt.

Tabuľka hodnôt

Zobrazená tabuľka obsahuje časovú postupnosť vzostupne usporiadaných hodnôt konkrétneho objektu. Je príkladom tabuľky objektu so živými dátami.

Súvisiace stránky:

Write a comment…