V matematických výrazoch je možné použiť konštanty implementované v systéme D2000. Pri zápise systémovej konštanty je nutné uviesť pred jej názov znak "@". Zoznam podporených systémových konštánt je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

NázovTyp hodnotyPopis
NormalCeločíselnáStav (hodnota) objektu typu Alarm.
AlarmCeločíselnáStav (hodnota) objektu typu Alarm.
KvitCeločíselnáStav (hodnota) objektu typu Alarm.
BlockCeločíselnáStav (hodnota) objektu typu Alarm.
UnBlockCeločíselnáStav (hodnota) objektu typu Alarm.
NoKvitCeločíselnáStav (hodnota) objektu typu Alarm.
RunCeločíselnáHodnota objektu typu Proces.
CrashCeločíselnáHodnota objektu typu Proces.
StopCeločíselnáHodnota objektu typu Proces.
WDErrCeločíselnáHodnota objektu typu Proces.
StONCeločíselnáHodnota objektu typu Stanica.
StOFFCeločíselnáHodnota objektu typu Stanica.
StCOMERRCeločíselnáHodnota objektu typu Stanica.
StHARDERRCeločíselnáHodnota objektu typu Stanica.
StSIMULCeločíselnáHodnota objektu typu Stanica.
TRUEBooleanLogická pravda.
FALSEBooleanLogická nepravda.
HodIntCeločíselnáDĺžka hodinového intervalu.
MinIntCeločíselnáDĺžka minútového intervalu.
SecIntCeločíselnáDĺžka sekundového intervalu.
ZVBoolean (TRUE)Zatvárací výstup.
OVBoolean (FALSE)Otvárací výstup.
OKCeločíselnáHodnota v medziach.
HLCeločíselnáHigh Limit - hodnota nad hornou medzou.
LLCeločíselnáLow Limit - hodnota pod hornou medzou.
VLLCeločíselnáVery Low Limit - hodnota pod najnižšou medzou.
VHLCeločíselnáVery High Limit - hodnota nad najvyššou medzou.
L_ERRCeločíselnáLimits Problem - prekríženie dynamických medzí (porušenie podmienky VLL<LL<HL<VHL).
A, B, C, ... P, XCeločíselnáPríznak hodnoty (flag).
MyValue Vnútorná premenná objektu typu Počítaný bod. Hodnota premennej je aktuálna hodnota počítaného bodu. Má význam len v prípade, keď "vnútorná" hodnota počítaného bodu môže byť iná ako hodnota v cieľovej štruktúrovanej premennej.

Upozornenie: Hodnota premennej @MyValue je pred prvým prepočtom v stave Invalid. Ak má byť rovnica správne prepočítaná, parameter počítaného bodu Neplatné hodnoty vo výraze nahraď hodnotou 0 musí byť zaškrtnutý, alebo sa musí testovať hodnota @MyValue/VLD pred použitím.

Poznámka: Hodnota konštanty v ESL je neplatná.

EvalTimeAbsolútny časČas, pre ktorý sa práve vypočítava hodnota archívneho objektu.

Poznámka: Konštanta je použiteľná len vo výraze, ktorý určuje hodnotu objektu typu Archivovaná hodnota alebo objektu typu Počítaný bod.

Hodnoty konštanty pri Počítanom bode:

  1. Pri uložení objektu - SysTime.
  2. Pri prvom výpočte - SysTime.
  3. Periodicky výpočet - čas, ku ktorému sa počíta.
  4. Reakcia na zmenu - čas zmeny objektu, pre ktorý sa práve vypočítava hodnota.
QTRANSCeločíselnáHodnota objektu Meraný bod (4-stavová).
QOFFCeločíselnáHodnota objektu Meraný bod (4-stavová).
QONCeločíselnáHodnota objektu Meraný bod (4-stavová).
QERRCeločíselnáHodnota objektu Meraný bod (4-stavová).
QOSCCeločíselnáHodnota objektu Meraný bod (4-stavová).
OTYPE_SYSTEMCeločíselnáSystém
OTYPE_PROCESCeločíselnáProces
OTYPE_LINECeločíselnáLinka
OTYPE_STATIONCeločíselnáStanica
OTYPE_POINTCeločíselnáMeraný bod
OTYPE_PICTURECeločíselnáSchéma
OTYPE_GRAPHCeločíselnáGraf
OTYPE_CLC_VALCeločíselnáPočítaný bod
OTYPE_EVENTCeločíselnáEvent
OTYPE_LISTCeločíselnáZoznam
OTYPE_UNUSEDCeločíselnáNepoužívať!
OTYPE_ST_TEXTCeločíselnáStavový text
OTYPE_USERCeločíselnáUžívateľ
OTYPE_BITMAPCeločíselnáBitová mapa
OTYPE_PALETTECeločíselnáZobrazovacia paleta
OTYPE_L_BITMAPCeločíselnáPodkladová bitová mapa
OTYPE_COMPOSITCeločíselnáZostava
OTYPE_ALARMCeločíselnáAlarm
OTYPE_FNTSTYLECeločíselnáTextový štýl
OTYPE_CTRL_DLGCeločíselnáDialóg
OTYPE_ARCHIVCeločíselnáArchív
OTYPE_TM_CHANCeločíselnáČasový kanál
OTYPE_SYS_VARCeločíselnáSystémová premenná
OTYPE_USER_VARCeločíselnáUžívateľská premenná
OTYPE_REPORTCeločíselnáTextový report
OTYPE_LOG_LISTCeločíselnáUnused
OTYPE_KALENDARCeločíselnáKalendár
OTYPE_DAY_TYPCeločíselnáTyp dňa
OTYPE_ARR_VALCeločíselnáPole hodnôt
OTYPE_CMD_FILECeločíselnáPovelový súbor
OTYPE_REM_OBJCeločíselnáVzdialený objekt
OTYPE_ARCH_VALCeločíselnáArchivovaná hodnota
OTYPE_GRREPORTCeločíselnáReport
OTYPE_RES_GROUPCeločíselnáSkupina objektov
OTYPE_EVENT_TRIGGERCeločíselnáEVENT_TRIGGER
OTYPE_ALARM_ALARM_CONDCeločíselnáALARM_ALARM_COND
OTYPE_ALARM_NORM_CONDCeločíselnáALARM_NORM_COND
OTYPE_ARCHIV_START_CONDCeločíselnáARCHIV_START_COND
OTYPE_ARCHIV_STOP_CONDCeločíselnáARCHIV_STOP_COND
OTYPE_SWITCHCeločíselnáVypínač
OTYPE_BMPPALCeločíselnáBitmapová paleta
OTYPE_EXTPALCeločíselnáDoplnková paleta
OTYPE_TOPOLOGYCeločíselnáTopológia
OTYPE_TOPOL_NODECeločíselnáTopologický uzol
OTYPE_TOPOL_LINKCeločíselnáTopologická linka
OTYPE_STRUCTDEFCeločíselnáDefinícia štruktúry
OTYPE_D2RECORDCeločíselnáŠtruktúrovaná premenná
OTYPE_DB_TABLECeločíselnáTabuľka
OTYPE_LOG_GROUPCeločíselnáLogická skupina
OTYPE_EXT_FNCTCeločíselnáExterná funkcia
OTYPE_DB_CONNECTCeločíselnáDatabáza
OTYPE_HI_MENUCeločíselnáHI Menu
OTYPE_SHOW_MASKCeločíselnáZobrazovacia maska
OTYPE_ALL_TYPESCeločíselnáVšetky typy objektov.
REL_NONECeločíselnáNešpecifikovaný vzťah.
REL_NOTUSEDCeločíselnáNepoužité objekty.
REL_CHILDRENCeločíselnáZoznam potomkov.
REL_PARENTCeločíselnáRodič objektu.
REL_USEDINCeločíselnáPoužité objekty.
REL_USEDBYCeločíselnáObjekty používajúce objekt.
SORT_LIST_NAMECeločíselnáUsporiadať zoznam podľa mena objektu.
SORT_LIST_MODIFY_TIMECeločíselnáUsporiadať zoznam podľa času modifikácie objektu.
SORT_LIST_HOBJCeločíselnáUsporiadať zoznam podľa jednoznačného identifikátora objektu HOBJ.
SDM_KEEP_VALUECeločíselnáPonechať hodnotu atribútu tak, ako bola pôvodne nastavená v konfigurácii objektu.
SDM_DEL_VALUECeločíselnáZmazať hodnotu atribútu v konfigurácii objektu.
SDM_SET_SOURCECeločíselnáNastaviť hodnotu atribútu tak, ako je definovaná v importovaných XML dátach.
Konštanty popisujúce príznak Typ procesného alarmu (atribút hodnoty \ALV)
PA_NoAlarmCeločíselnáNie je aktívny žiadny procesný alarm.
PA_ToOnCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod do úrovne ON (TRUE).
PA_ToOffCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod do úrovne OFF (FALSE).
PA_OnCeločíselnáNastal procesný alarm - úroveň ON (TRUE).
PA_OffCeločíselnáNastal procesný alarm - úroveň OFF (FALSE).
PA_ErrCeločíselnáChybná (neplatná) hodnota.
PA_OscillateCeločíselnáKmitajúca hodnota.
PA_ErrCmdOnCeločíselnáChyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOn (ZAP).
PA_ErrCmdOffCeločíselnáChyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOff (VYP).
PA_SwToTransCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Trans.
PA_SwToOffCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_Off (FALSE).
PA_SwToOnCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_On (TRUE).
PA_SwToErrCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Err.
PA_SwTransCeločíselnáNastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Trans.
PA_SwOffCeločíselnáNastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Off.
PA_SwOnCeločíselnáNastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_On.
PA_SwErrCeločíselnáNastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Err.
PA_ErrZalCmdOffCeločíselnáChyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchBkpOff (ZÁL. VYP).
PA_HLCeločíselnáNastal procesný alarm - limitný stav hodnoty HL.
PA_VHLCeločíselnáNastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VHL.
PA_LLCeločíselnáNastal procesný alarm - limitný stav hodnoty LL.
PA_VLLCeločíselnáNastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VLL.
PA_ToHLCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu HL.
PA_ToVHLCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VHL.
PA_ToLLCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu LL.
PA_ToVLLCeločíselnáNastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VLL.
PA_ErrWriteCmdCeločíselnáChyba pri nastavení hodnoty výstupných bodov.
PA_ChangeCeločíselnáNastal procesný alarm - zmena celočíselnej alebo analógovej hodnoty.
PA_SysPrAlCeločíselnáŠpeciálny typ procesného alarmu, ktorý sa používa len pre dva objekty typu Systémová premenná - SystemError a SystemWarning.
Write a comment...