V matematických výrazoch je možné použiť odkazy na jednotlivé atribúty komplexnej hodnoty objektu. Tieto atribúty sa uvádzajú za menom objektu, pričom sú od mena oddelené opačným lomítkom "\". Zoznam atribútov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Názov atribútuTyp hodnoty atribútuPopis atribútu
TIMAbsolútny časČas poslednej zmeny hodnoty objektu.
LIMCeločíselnýLimitný stav hodnoty [0-InLimit, 1-VL_Limit, 2-L_Limit, 3-H_Limit, 4-VH_Limit, 5-LimitsProblem]. V závislosti na hodnote objektu vo vzťahu k definovaným medziam nadobúda atribút tieto hodnoty:
 • 0 - hodnota objektu je väčšia alebo rovná ako LL a zároveň menšia alebo rovná ako HL (LL<=hodnota<=HL),
 • 1 - hodnota objektu je menšia ako VLL (hodnota<VLL),
 • 2 - hodnota objektu je väčšia alebo rovná ako VLL a zároveň menšia ako LL (VLL<=hodnota<LL),
 • 3 - hodnota objektu je väčšia ako HL a zároveň menšia alebo rovná ako VHL (HL<hodnota<=VHL),
 • 4 - hodnota objektu je väčšia ako VHL (VHL<hodnota),
 • 5 - došlo k porušeniu platnosti podmienky: VLL<LL<HL<VHL alebo hodnoty definujúce medze sú nedefinované.
VLD
BooleanPlatnosť hodnoty (TRUE - platná hodnota, FALSE - neplatná hodnota).

ALF

BooleanIndikácia aktívneho procesného alarmu daného objektu (daný objekt má aktívny procesný alarm - TRUE alebo nemá aktívny procesný alarm - FALSE).

ALQ

BooleanIndikácia kvitovania (potvrdenia) aktívneho procesného alarmu daného objektu (aktívny procesný alarm je nekvitovaný, t.j. nie je potvrdený obsluhou - TRUE, alebo je kvitovaný, t.j. je potvrdený obsluhou - FALSE).

ALT

Absolútny časČas priradenia hodnoty procesného alarmu.
ALV
CeločíselnýTyp procesného alarmu. V závislosti na vyhodnotení procesných alarmov definovaných pre daný objekt nadobúda atribút tieto hodnoty:
 • 0 - PA_NoAlarm
 • 1 - PA_ToOn
 • 2 - PA_ToOff
 • 3 - PA_On
 • 4 - PA_Off
 • 5 - PA_Err
 • 6 - PA_Oscillate
 • 7 - PA_ErrCmdOn
 • 8 - PA_ErrCmdOff
 • 9 - PA_SwToTrans
 • 10 - PA_SwToOff
 • 11 - PA_SwToOn
 • 12 - PA_SwToErr
 • 13 - PA_SwTrans
 • 14 - PA_SwOff
 • 15 - PA_SwOn
 • 16 - PA_SwErr
 • 17 - PA_ErrZalCmdOff
 • 18 - PA_HL
 • 19 - PA_VHL
 • 20 - PA_LL
 • 21 - PA_VLL
 • 22 - PA_ToHL
 • 23 - PA_ToVHL
 • 24 - PA_ToLL
 • 25 - PA_ToVLL
 • 26 - PA_ErrWriteCmd
 • 27 - PA_Change
Význam jednotlivých procesných alarmov je uvedený v kapitole Konfigurácia systémových textov - Procesné alarmy.
WEABooleanIndikácia podozrivej (weak) hodnoty objektu. Podozrivá je taká hodnota, ktorú systém nemôže považovať za platnú, lebo neboli splnené všetky podmienky na jej platnosť. Hodnota objektu je podozrivá - TRUE alebo hodnota objektu nie je podozrivá - FALSE.
NAKBooleanIndikácia potvrdenia poslednej zmeny hodnoty objektu. Zmena hodnoty objektu nie je potvrdená - TRUE alebo zmena je potvrdená - FALSE.
TRABooleanIndikácia Transient stavu hodnoty objektu. Transient stav (prechodný stav) nastane vtedy, ak bol vykonaný povel na nastavenie hodnoty objektu, ale spätným čítaním ešte nebolo overené, či hodnota bola nastavená. Hodnota objektu je v Transient stave - TRUE, alebo hodnota nie je v Transient stave - FALSE.
DEFBooleanIndikácia Default stavu hodnoty objektu. Default stav nastane vtedy, ak hodnota meraného bodu získaná procesom komunikácie D2000 KOM je nahradená inou hodnotou - hodnotou riadiaceho objektu, alebo je ručne nastavená operátorom v procese D2000 HI. Hodnota objektu je v Default stave - TRUE, alebo hodnota nie je v Default stave - FALSE.
MANBooleanIndikácia Manual stavu hodnoty objektu. Manual stav je aktívny, ak je možné hodnotu objektu ovládať (t.j. ak má používateľ dostatočné prístupové práva, alebo ESL skript). Manual stav môže byť nastavený len pre hodnoty objektov typu Vzdialený objekt, Meraný bod, Užívateľská premenná, položka Štruktúrovanej premennej.
FLXCeločíselnýVšetky príznaky. Celé číslo, ktorého binárnej reprezentácii sú priradené jednotlivé flagy (príznaky) v poradí FLA FLB FLC ... FLP. Napríklad hodnota 1 zodpovedá situácii, keď flag A má hodnotu TRUE a všetky ostatné flagy FALSE.
FLA .. FLPBooleanHodnota konkrétneho flagu (príznaku) hodnoty objektu [FLMenoPríznaku].
DIMCeločíselnýVracia rozmer štruktúry. Je použiteľný len na hodnoty typu Štruktúra.
HBJCeločíselnýVracia jednoznačný interný identifikátor objektu v systéme D2000. Hodnota je typu HBJ, voľne konvertovateľná na typ Int. V prípade použitia pri lokálnej premennej ESL skriptu atribút vráti ID lokálnej premennej. Využitie pri akcii ON CHANGE na lokálnu premennú.
CNXCeločíselnýVracia index stĺpca štruktúry. Atribút je aplikovateľný jedine na odkaz na položku štruktúry: SV.Struktura^Int\CNX vráti hodnotu 2.
CNMTextVracia meno stĺpca štruktúry. Atribút je aplikovateľný jedine na odkaz na položku štruktúry: SV.Struktura^Text\CNM vráti hodnotu "Text".
CNRCeločíselný

Vracia počet stĺpcov štruktúry. Je použiteľný len na hodnoty typu Štruktúrovaná premenná a Definícia štruktúry.

ALC

BooleanIndikácia aktívneho kritického alarmu daného objektu (daný objekt má aktívny kritický alarm - TRUE alebo nemá aktívny kritický alarm - FALSE).
ROW, COLCeločíselný

V prípade ak je atribút aplikovaný na položku štruktúry typu Objekt ktorá odkazuje na políčko inej štruktúry, atribút vráti riadok alebo stĺpec na ktorý políčko odkazuje.

Napríklad:

INT _row
SET _locRec[2]^Object AS (HOBJ, 10, 20) DIRECT
_row := _locRec[2]^Object\ROW ; vráti hodnotu 10

Pozri aj popis SET AS

Write a comment...