Architektúra

Komunikáciu v D2000 zabezpečuje proces D2000 KOM. Ten má ako potomkov komunikačné linky (sériové, TCP, UDP, OPC, súborové ...), tie majú potomkov komunikačné stanice (na ktorých sa definuje komunikačný protokol) a komunikačné stanice majú potomkov merané body.

Poznámka: táto hierarchia vychádza z modelu sériovej komunikácie, kde komunikačná linka zodpovedá médiu (resp. sériovemu portu, cez ktorý sa na linku pristupuje) a stanice zodpovedajú zariadeniam (PLC, RTU) pripojeným na médium.

Jednoduché aplikácie majú jediný KOM proces, pod ktorými sú všetky komunikačné objekty. Tento proces má zapnutý autoštat a štartuje ho D2000 Server pri štarte D2000 systému.

Zložitejšie aplikácie môžu mať licencované a bežiace aj desiatky komunikačných procesov (lokálne aj vzdialené). Niektoré komunikácie vyžadujú, aby D2000 KOM proces bol spustený pod konkrétnym Windows užívateľom. Príkladom je protokol OPC DA (OPC Classic) alebo rôzne súborové komunikácie kvôli prístupu na vzdialený server.


Tip pre pokročilých

Redundancia KOM procesu - inštančné procesy.

KOM proces môže byť spustený aj v inštančnom (tieňovom) režime - vtedy viacero KOM procesov je pripojených k jednému D2000 Serveru ako inštancie (č. 1, 2 ... až 15) toho istého KOM procesu (napr. [1]_REMOTE.KOM, [2]_REMOTE.KOM - viď štartovací parameter /W). Jedna inštancia je aktívna (komunikuje), ostatné pasívne.
Poznámka: v prípade serverovských protokolov (napr. IEC 870-5-104 Server) je možné použiť KOM proces aj v active-active režime (dva/viaceré KOM procesy sú aktívne).

Viac informácii viď kapitola Redundancia komunikácie.


Komunikačné objekty sa konfigujujú v nástroji D2000 Cnf.

Najskôr je potrebné v vytvoriť nový KOM proces alebo použiť existujúci (napr. SELF.KOM).

Následne je potrebné vytvoriť komunikačnú linku, ktorej rodičom je zvolený KOM proces. Dôležité je vybrať správnu kategóriu linky (ak je nutné ju neskôr zmeniť, môže to vyžadovať reštart KOM procesu). Podpora komunikačných liniek pre jednotlivé komunikačné protokoly je v dokumente Komunikačné protokoly.

V ďalšom bode vytvorte komunikačnú stanicu, ktorej rodičom je nakonfigurovaná linka. Na stanici sa nastavuje komunikačný protokol a (pre väčšinu komunikačných liniek) aj adresa stanice.

Pre niektoré komunikačné protokoly je možné nastavovať parametre protokolu v konfigurácii linky alebo stanice.

Detaily konfigurácie liniek a staníc sú v dokumentácii jednotlivých komunikačných protokolov.

Nakoniec sa konfigurujú merané body - rodičom meraného bodu je komunikačná stanica. Meranému bodu je nutné definovať typ (vstup/výstup typu digitálna/analógová/celočíselná/absolútny čas/relatívny čas hodnota). Na meranom bode je možné konfigurovať filtre, prevod na technické jednotky, procesné alarmy a ďalšie parametre.

Na meraných bodoch je možné konfigurovať aj stavový text (prevod čísla na textovú konštantu pri zobrazení) a transformačnú paletu (určuje štandardný formát pri zobrazovaní, pokiaľ nie je zmenený formátovacou maskou).

KOM proces vykonáva primárne spracovanie hodnôt meraných bodov. Detaily závisia od typu hodnoty (analógová, celočíselná, logická, štvorstavová, textová):

  • Konverzia na technické jednotky (Bez konverzie/ Lineárna konverzia/ Polynomická konverzia/ Konverzia Pt100)
  • Filtrácia hodnoty (Bez filtra/ Filter 1. rádu/ Hodnota mimo medzí je nedefinovaná/ Hodnota neprekročí medzu).
  • Filtrácia potlačenia kmitania okolo hodnoty.
  • Filtrácia podľa nastaveného pásma citlivosti.
  • Kontrola stavu medzí hodnoty.
  • Inverzia hodnoty (logická hodnota)

Pre niektoré protokoly je možné aktivovať čítanie historických hodnôt (napr. uložených v elektromeroch alebo dataloggeroch) príkazom GETOLDVAL. Príkladom takých protokolov sú OPCDLMS/COSEM, IEC 62056-21:2002 Serial, Datalogger ESC8800Datalogger ESC8816, ELGAS-2 (CP II) alebo IEC 870-5-104.


Tip

Ladenie komunikácie: na tej istej konfiguračnej záložke ako sa nastavuje kategória linky, sa dá nastaviť aj Sledovanie komunikácie - na disk, prípadne na obrazovku (obrazovka procesu sa dá zobraziť nástrojom D2000 System Console. Niektoré protokoly majú rôzne parametre, ktorými je možné zvýšiť úroveň logovania (napr. MODBUS Client má parameter protokolu Full Debug, IEC 870-5-104 protokol má parametre Debug Input a Debug Output).

Zapnutie dodatočných ladiacich informácií pre konkrétny meraný bod/body je možné tell príkazom DI ON <maska>.


Tipy pre pokročilých

  • KOM proces je schopný naštartovať a fungovať aj bez spojenia na D2000 Server (KOM Archív režim). V tomto režime pracuje s poslednou známou konfiguráciou a hodnoty získané z komunikácie ukladá na disk a po obnovení spojenia ich pošle D2000 Serveru (kde sa archivujú). Tento režim je užitočný pre vzdialené KOM procesy, ktoré sa nachádzajú na komunikačných serveroch blízko technológie - v prípade straty konektivity na D2000 Server nedôjde k strate historických dát.
  • Protokol Generic User Protocol je určený na implementáciu jednoduchých protokolov v ESL skripte (viď linky na blogy v popise protokolu).
  • Do KOM procesu je možné integrovať vlastné protokoly ako dynamické knižnice (dll na Windows, so na Linuxe). Pri vývoji vlastných protokolov je k dispozícii rozhranie D2000 KomAPI.


Write a comment...