Komunikačné linky - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno komunikačných liniek pozostáva z viacerých častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre. Zobrazenie jednotlivých stránok je závislé na kategórii komunikačnej linky.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Parametre linky
Iné (názov záložky závisí od zvoleného komunikačného protokolu stanice)
Módy linky
Parametre protokolu linky

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci danú komunikačnú linku. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty objektu. Pre komunikačnú linku je typ hodnoty automaticky Li-Linka.

Parametre linky


Kategória

Kategória komunikačnej linky. Linka môže patriť do jednej z nasledovných kategórií:

Kategória linky určuje v zásade typ hardwarového rozhrania k zariadeniu. Podľa nastavenej kategórie linky je menená paleta ponúkaných komunikačných protokolov v konfigurácií staníc, ktoré sú potomkom linky. Väčšina liniek vyžaduje konfiguráciu špecifických parametrov, ktoré sú závislé od nastavenej kategórie. Typickým príkladom je asynchrónna komunikačná linka a nastavenie prenosových parametrov pre jednotlivé módy. Podrobnú dokumentáciu k týmto parametrom a ich interpretáciu je možné nájsť v dokumentáciách komunikačných protokolov.

RQ delay

Tento čas predstavuje oneskorenie [ms], ktoré sa vloží medzi príchod požiadavky na komunikáciu a jej spracovanie obslužným vláknom (thread) komunikačnej linky. Tento parameter možno využiť na spomalenie komunikácie alebo simulácie.

Priorita

Pomocou tohto parametra je možné nastaviť prioritu komunikačného vlákna linky. Väčšia hodnota reprezentuje vyššiu prioritu a naopak.

Sledovanie komunikácie

Sledovanie komunikácie s komunikačnou linkou môže mať nasledovné úrovne:

  • Žiadne - žiadne výstupy, jedinou výnimkou sú chybové oznamy, ktoré sa vždy zobrazujú na obrazovke monitora a ukladajú na disk.
  • Monitor - diagnostické výstupy sa budú vypisovať len na obrazovku monitora (do okna procesu D2000 KOM).
  • Monitor & Disk - diagnostické výstupy sa budú vypisovať na obrazovku monitora a do textového súboru "meno_linky.log", kde "meno_linky" je meno komunikačnej linky. Výstupný súbor "meno_linky.log" sa nachádza v adresári TRACE, ktorý je podadresárom aplikačného adresára. Tento adresár vznikne automaticky a maximálna veľkosť súboru je daná nastavením parametra "Maximálna veľkosť trace súboru" v MB. Diagnostické zápisy sú ukladané na koniec súboru. Keď veľkosť súboru dosiahne maximálnu povolenú veľkosť, je súbor premenovaný na "meno_linky.log.prev" a nové diagnostické výstupy sa začnú ukladať do nového súboru "meno_linky.log". Chybové oznamy sú ukladané do tohto súboru vždy aj keď nie je nastavená úroveň monitorovania na "Monitor & Disk" alebo "Disk". Všetky záznamy sa ukladajú automaticky aj s časom a dátumom vzniku.
  • Disk - diagnostické záznamy sa ukladajú iba do súboru na disk (viď "Monitor & Disk"). Chybové oznamy sa zobrazujú vždy aj na obrazovke monitora.

Iné


Názov záložky závisí od zvoleného komunikačného protokolu. Záložka obsahuje špeciálne parametre komunikačného protokolu a sú popísané v dokumentácií príslušného komunikačného protokolu.

Módy linky


Záložka Módy linky sa v konfiguračnom okne objaví iba pre kategórie linky "Serial". V modifikovanej podobe sa parametre Módy linky zadávajú aj pre linky kategórii "Serial Line Redundant", "Serial System&Line Redundant" a "Moxa IP Serial Library".

Zariadenie

Výber komunikačného zariadenia linky. Pre asynchrónne komunikačné linky na platforme Windows sa používajú mená zariadení ako COM1, COM2 atď.

Módy linky

Tabuľka zobrazuje parametre jednotlivých módov komunikačnej linky. Tieto parametre sa prenášajú do komunikačného procesu ako parametre pre nastavenie a správanie sa komunikačného kanálu. Linka v závislosti od kategórie, do ktorej patrí, umožňuje definovať niekoľko rôznych sád parametrov pre komunikáciu (maximálne 4). Ktorá z príslušných sád parametrov (Mód 1, Mód 2, Mód 3 alebo Mód 4) sa použije na komunikáciu, závisí od nastavenia hodnoty položky Mód Linky v konfiguračnom okne objektu Stanica (Station), ktorá komunikačnú linku používa. Tento postup umožňuje komunikáciu staníc, ktoré komunikujú rôznymi parametrami komunikačnej linky (Baudrate, počet bitov, atď.) na fyzicky jednej linke. Parametre módov linky sa konfigurujú v dialógovom okne, ktoré sa otvorí dvojitým kliknutím na číselné označenie konkrétneho módu v zobrazenej tabuľke.

Parametre protokolu linky


V záložke sa nachádza kompletný zoznam komunikačných parametrov protokolu, ktoré ovplyvňujú a nastavujú správanie sa komunikácie všetkých staníc na linke.

V hornej časti dialógu je nutné vybrať komunikačný protokol, parametre ktorého chceme nastaviť. Ak sa v zozname nenachádza požadovaný protokol, tak tento nemá žiadne parametre protokolu na linke.

V zozname sa nachádzajú nasledovné informácie:

  • Meno parametra
  • Hodnota
  • Technické jednotky a povolený rozsah
  • Default (implicitná) hodnota

V zozname je povolená editácia iba v stĺpci "Hodnota", kde je možné nastaviť požadovanú zmenenú hodnotu parametra. Hodnoty parametrov, ktoré sú zmenené od default (implicitnej) hodnoty, sú pre zvýraznenie podfarbené červenou farbou. Hodnoty jedného alebo viac (držte stlačenú klávesu Ctrl počas výberu) vybraných parametrov je možné nastaviť späť na default hodnoty stlačením tlačidla "Def". Tlačidlo "Def" sa nachádza pod zoznamom parametrov protokolu spolu s informačným políčkom, kde sa zobrazuje stručná nápoveda pre vybraný parameter.


Súvisiace stránky:

Write a comment...