Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol je implementáciou štandardu MQTT 3.1.1 (október 2014). MQTT protokol je klient/server protokol typu subscribe/publish. Je jednoduchý, má malú réžiu a je ľahko implementovateľný. Používa sa na komunikáciu M2M (Machine to Machine) a v kontexte IoT (Internet of Things). MQTT server sa nazýva aj MQTT broker.
D2000 KOM implementuje klientskú časť protokolu. Protokol je implementovaný na TCP/IP linke.
Pre prenos LoRaWAN dát v rámci MQTT protokolu pozri popis protokolu LoRaWan.

Komunikácia bola testovaná/nasadená voči:

Pozn: bola otestovaná aj komunikácia voči cloudu liveobjects.orange-business.com cez websockety (wss://liveobjects.orange-business.com:443/mqtt). Ako WSS wrapper bol použitý program https://github.com/jimparis/unwebsockify.git. Tento bol spustený s parametrami:
./unwebsockify.py --port 1883 --listen 172.16.0.1 wss://liveobjects.orange-business.com:443/mqtt
D2000 KOM proces sa pripájal k adrese 172.16.0.1 na port 1883. WSS wrapper sa pripojil na definovanú URL a zabalil dáta MQTT komunikácie do websocket obálky.Každá PUBLISH správa obsahuje tému (Topic), samotné dáta (Payload) a úroveň potvrdzovania (QoS). PUBLISH správy môže odosielať klient aj server. Klient na začiatku komunikácie použije správu SUBSCRIBE na oznámenie, o aké témy (parameter protokolu Topic Filter) má záujem.
Protokol definuje tieto úrovne potvrdzovania PUBLISH správ - QoS (Quality of Service):

 • QoS_0 - správa PUBLISH nie je potvrdzovaná, môže dôjsť ku strate
 • QoS_1 - správa PUBLISH je druhou stranou potvrdzovaná PUBACK, môže dôjsť k duplicite
 • QoS_2 - správa PUBLISH je druhou stranou potvrdzovaná PUBREC, tá je spätne potvrdzovaná správou PUBREL a tá finálne správou PUBCOMP


Úroveň potvrdzovania správ posielaných procesom D2000 KOM definuje parameter protokolu Publish QoS. D2000 KOM proces považuje zápis výstupného meraného bodu za úspešne ukončený v závislosti od QoS:

 • QoS_0 - po úspešnom odoslaní dát cez TCP spojenie
 • QoS_1 - po prijatí PUBACK
 • QoS_2 - po prijatí PUBCOMP


Komunikácia MQTT sa začína správou CONNECT, ktorú pošle klient (D2000 KOM). Správa obsahuje prihlasovacie meno (User Name), heslo (Password) a ďalšie parametre, z ktorých sa dá nastaviť Clean Session Flag a Client ID (parameter Will Flag sa nevyužíva, podobne ako Will QoS a Will Retain, parameter Keep Alive je nastavený na 0). Server odpovedá správou CONNACK s návratovým kódom, ktorý obsahuje informáciu o úspešnosti pripojenia.
Následne klient pošle správu SUBSCRIBE s filtrom tém (parameter Topic Filter), o ktoré má záujem a požadovanou maximálnou úrovňou potvrdzovania (parameter Subscribe QoS).
Server odpovedá návratovým kódom, ktorý obsahuje informáciu o úspešnosti a maximálny QoS, ktorý bol pre požadované témy pridelený.
Nasleduje bežná komunikácia, počas ktorej klient aj server posielajú PUBLISH správy (klient s ľubovoľnou témou, server s témami zodpovedajúcimi filtru tém prijatej SUBSCRIBE správy) a podľa hodnoty parametra QoS prijatých správ PUBLISH ich potvrdzujú.
Pokiaľ server nepošle žiadnu správu dlhšie ako Ping Interval sekúnd, klient pošle PING request správu, na ktorú server musí odpovedať PING response správou (do času špecifikovaného parametrom Reply Timeout).
Pokiaľ dôjde k zmene parametrov na linke, spojenie je zavreté a znovu vytvorené.

Komunikácia bola otestovaná voči MQTT serveru www.TheThings.network.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: TCP/IP-TCP.
 • Host: IP adresa MQTT servera (prípadne redundantné adresy oddelené čiarkou alebo bodkočiarkou).
 • Port: číslo portu je štandardne 1883 alebo 8883 pre kryptovanú SSL/TLS variantu.
 • Číslo linky: nepoužité, nastavte hodnotu 0.

Pozn: Štandardný port pre MQTT protokol je 1883 resp. 8883 pre SSL/TLS verziu. D2000 KOM neobsahuje implementáciu SSL/TLS varianty protokolu, ale je možné ju nakonfigurovať s použitím utility stunnel http://www.stunnel.org pracujúcej v klientskom móde (client = yes). Stunnel bežiaci na rovnakom počítači ako D2000 KOM by mal počúvať na lokálnom porte 1883 a po pripojení sa D2000 KOM procesu na tento port by mal komunikáciu zakryptovať pomocou SLL/TLS a poslať na cieľový MQTT server (typicky na port 8883).

Vynútené prerušenie spojenia: Keď sa všetky stanice na linke dostanú do simulácie alebo majú zastavenú komunikáciu, linka sa odpojí (dôjde ku zavretiu komunikačného socketu). Keď aspoň jedna stanica bude mať vypnutú simuláciu a nebude mať zastavenú komunikáciu (záložka Parametre objektu Stanica), linka sa znovu pripojí.

Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Full Debug
Zapnutie podrobných výpisov o posielaní a prijímaní hodnôt.YES/NONO
User Name
Užívateľské meno použité v správe CONNECT na pripojenie sa k MQTT serveru.-
Password
Heslo použité v správe CONNECT na pripojenie sa k MQTT serveru.-
Topic Filter
Meno jednej témy alebo filter pre viacero tém posielaný v rámci SUBSCRIBE správy. Filtrom špecifikuje MQTT klient témy, v rámci ktorých chce prijímať správy.
Pozn: témy sú zoradené hierarchicky, ako oddeľovač slúži lomka (/), ako maska jednej úrovne slúži plus (+), ako maska pre viacero úrovní znak hash (#).
Príklady filtra: a/b , level1/+ , # , +/+/+/up
Pozn: zmena parametra Topic Filter sa prejaví po reštarte komunikácie - napr. v dôsledku rozpadnutia TCP spojenia, pokiaľ sú všetky stanice na linke vypnuté (StOff) a znovu zapnuté, prípadne po reštarte KOM procesu. V prvých dvoch prípadoch sa posiela správa UNSUBSCRIBE na pôvodný Topic Filter a následne SUBSCRIBE na nový Topic Filter (to môže byť dôležité pri tzv. perzistentných sessions, keď je zadaný parameter Client ID a MQTT server si pamätá stav klienta aj po rozpade TCP spojenia).
-#
Subscribe QoS
Požadovaná maximálna úroveň potvrdzovania (QoS) posielaná v rámci SUBSCRIBE správy.
MQTT server môže následne posielať PUBLISH správy s takouto alebo nižšou úrovňou potvrdzovania (ale nie vyššou). PUBLISH správy posielané MQTT serverom budú potvrdzované procesom D2000 KOM podľa úrovne potvrdzovania v nich špecifikovanej. Čím vyššia je úroveň potvrdzovania, tým viac správ je medzi klientom a serverom vymenených (1 pri QoS_0, 2 pri QoS_1 a 4 pri QoS_2).
QoS_0
QoS_1
QoS_2
QoS_1
Client ID
Unikátny identifikátor klienta (Client Identifier) posielaný v rámci CONNECT správy.
Pozn: je možné zadať aj prázdny reťazec - v tom prípade server môže klientovi prideliť unikátne meno (pokiaľ takúto funkcionalitu podporuje) alebo vráti chybu. Pokiaľ nie je zadaný Client ID, bude ale ignorované nastavenia parametra Clean Session Flag (keďže server pridelí zakaždým unikátne meno).
Testovaný MQTT server (thethings.network) vrátil chybu, pokiaľ bolo Client ID prázdne a Clean Session Flag=NO.
Pozn: niektoré MQTT brokery (PIXII.COM, Eclipse Mosquitto) identifikovali klientov iba podľa Client ID. V praxi to spôsobovalo, že dva rôzne D2000 systémy, ktoré sa pripájali k jednému brokerovi, boli považované za jedného klienta a broker pri vytvorení spojenia zrušil existujúce spojenie, ktoré považoval za staré, prípadne nedovolil vytvoriť nové spojenie a vrátil chybu Connection Refused, identifier rejected (2). Po nastavení Client ID na unikátnu hodnotu začali komunikácie fungovať bez rozpadov spojení.
-D2000kom
Clean Session Flag
Parameter Clean Session Flag správy CONNECT. Hodnota No znamená, že server použije aktuálny stav session (spojenia) - napr. po rozpade a znovuobnovení TCP spojenia. Znamená to, že sú zaslané všetky nepotvrdené PUBLISH správy s QoS_1 a QoS_2 (a voliteľne aj QoS_0 v závislosti na implementácii).
Hodnota Yes znamená, že sa session vytvorí nanovo a žiadne nepotvrdené PUBLISH správy nie sú opakované.
YES/NONO

Publish QoS

Úroveň potvrdzovania (QoS) použitá pri posielaní PUBLISH správ procesom D2000 KOM.
Poslanie PUBLISH správy je dôsledok zápisu do výstupného meraného bodu s adresou OUT_VALUE. Čím vyššia je úroveň potvrdzovania, tým viac správ medzi klientom a serverom poslaných (1 pri QoS_0, 2 pri QoS_1 a 4 pri QoS_2).
QoS_0
QoS_1
QoS_2
QoS_0

Publish Retain

Nastavenie príznaku Retain použité pri posielaní PUBLISH správ procesom D2000 KOM. Aktivácia príznaku Retain spôsobí, že posledná správa poslaná procesom D2000 KOM bude na MQTT serveri dostupná iným klientom okamžite po ich pripojení, ako aj po odpojení D2000 KOM procesu.YES/NONO

Keep Alive

Parameter Keep Alive posielaný v rámci CONNECT správy.
Ak je nenulový, udáva interval v sekundách, do ktorého musí klient poslať nejakú správu (ak ju nepošle, MQTT broker ho môže odpojiť). Ak nemá dáta, ktoré by mohol poslať, pošle aspoň výzvu PING request. Nulová hodnota znamená, žte MQTT broker nevyžaduje periodické posielanie správ.

Odporúčaná hodnota Keep Alive je niekoľko minút.

D2000 KOM proces posiela PING výzvy podľa nastavení parametrov Keep Alive a Ping Interval (podľa toho, ktorý interval uplynie skôr).

0-65535 sec0

Ping Interval

Pokiaľ MQTT server neposlal za špecifikovaný časový interval žiadnu správu, D2000 KOM proces pošle výzvu PING request a očakáva odpoveď PING response (do času Reply Timeout).
Hodnota 0 posielanie PING request správ vypína. Parameter umožňuje detekovať rozpadnutie TCP spojenia.
0-3600 sec60

Payload Type

Nastavenie parsovania správy:

 • Text only - správa nie je parsovaná, priradí sa do meraného bodu s adresou IN_TOPIC
 • JSON - správa sa parsuje ako JSON dáta. Ak existuje meraný bod s adresou IN_TOPIC, celá správa bude priradená do neho.
  Ak existujú body s adresami JA=json_address, budú naplnené príslušnými dátami z JSON správy. Ak v správe také adresy neexistujú, budú merané body zneplatnené.
Text only
JSON
Text only

Time Field Name

Ak Payload Type=JSON, tak názov poľa s časovou značkou. Ak názov nie je zadaný alebo pole nie je nájdené, hodnotám je priradený aktuálny čas.
Viac informácii o formáte názvu poľa viď body s adresami JA=json_address.

--
Time Mask
Maska pre parsovanie hodnoty v poli s časovou značkou.
Pozn: od nastavení časových parametrov stanice závisí, či je čas interpretovaný ako lokálny alebo UTC s nakonfigurovaným offsetom.
Špeciálne masky sú:
 • UNIX - číselná hodnota vyjadruje počet sekúnd od epochy 00:00:00 01.01.1970 UTC.
 • UNIXMS - číselná hodnota vyjadruje počet milisekúnd od epochy 00:00:00.000 01.01.1970 UTC.
-yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mss

Ignore Missing Time

Ignorovanie chýbajúcej časovej značky - pokiaľ sa v JSON payloade nevyskytuje, nevypíše sa varovanie.YES/NONO

Will Flag

Parameter Will Flag správy CONNECT. Hodnota Yes znamená, že server pošle záujemcom správu Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.YES/NONO

Will QoS

Úroveň potvrdzovania (QoS) použitá pri posielaní správy Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.QoS_0
QoS_1
QoS_2
QoS_0

Will Retain

Nastavenie príznaku Retain použité pri posielaní správy Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.YES/NONO

Will Topic

Topic použitý pri posielaní správy Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.-

Will Message

Obsah správy Last Will v prípade straty spojenia s D2000 KOM procesom.-
Reply Timeout
Pokiaľ do požadovaného času MQTT server neodpovie na správy SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE a PING request, prípadne sa nepodarí načítať ľubovoľnú správu (a je načítaná iba jej časť), D2000 KOM proces vyhlási chybu, zavrie spojenie a znovu ho otvorí. Hodnota 0 vypína časový limit.
Parameter umožňuje reagovať na problematické chovanie MQTT servera.
sec20
Wait Timeout
Timeout čakanie pri jednom čítaní z TCP spojenia. D2000 KOM opakuje čítanie spontánnych dát Max. Wait Retry krát a pokiaľ nenačíta žiadne dáta, je vyhlásený timeout a čítanie je ukončené (a môže nasledovať ďalšie čítanie alebo prípadne zápis). Zmenšením parametrov Wait Timeout a Max. Wait Retry je možné dosiahnuť rýchlejšiu odozvu D2000 KOM procesu na zápis na úkor vyššej záťaže CPU, pokiaľ MQTT server nemá žiadne dáta.
Pozn: ak od MQTT servera prichádza veľa správ a D2000 KOM potrebuje aj zapisovať hodnoty, odporúčame nižšu hodnotu parametra (napr. 0.005 sec), aby zápis nebol blokovaný čítaním (v každom prípade ale po 10 prijatých správach nasleduje prerušenie, počas ktorého sa môžu vykonať nahromadené zápisy).
sec0.100
Max. Wait Retry
Počet opakovaní čítania z TCP spojenia. Pozri popis parametra Wait Timeout.-3

Buffer Size

Veľkosť prijímacieho buffra na TCP sockete. Veľkosť musí byť dostatočná, aby sa MQTT správa celá zmestila do prijímacieho buffra.byte65536

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol "MQTT Client Protocol".
 • Adresa stanice: adresa stanice zodpovedá poľu Topic v správe PUBLISH prijatej od MQTT servera. Adresou môže byť konkrétna téma (Topic), regulárny výraz,  znak # reprezentujúci všetky témy, alebo topic .* reprezentujúci všetky témy, ktoré nie sú vhodné pre iné stanice. Priorita spracovania je takáto:
  • Pokiaľ je na linke stanica s adresou #, všetky správy sú smerované na jej merané body a ďalej sa nehľadá.
  • Ďalej sú prehľadávané všetky ostatné stanice na linke (s výnimkou adresy .*). Ak s Topic zhoduje s adresou stanice, správa je určená pre ňu a ďalej sa nehľadá.
  • Ďalej sú prehľadávané všetky ostatné stanice na linke (s výnimkou adresy .*), pričom ich adresa je vyhodnocovaná ako regulárny výraz. Ak s Topic zhoduje s adresou stanice, správa je určená pre ňu a ďalej sa nehľadá. Stanice sú prehľadávané v zostupnom poradí (podľa adresy stanice), takže špecifickejšie výrazy idú ako prvé (napr. status/battery pred status/batt.*)
  • Nakoniec ak existuje stanica s adresou .*, správa je určená pre ňu.
 • Parametre pollingu na záložke Časové parametre - odporúčaná je hodnota Delay=0.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - pole "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota

SWT

Station Will TopicWill topic zariadenia. Ak je tento parameter nastavený a je prijatá správa so zhodným topicom, stanica prejde do komunikačnej chyby (StHardErr) a hodnoty meraných bodov sa zneplatnia. Takto je možné emulovať štandardné správanie, ktoré nastane pri chybe komunikácie so zariadením (aj keď komunikácia medzi procesom D2000 Kom a MQTT brokerom je funkčná).

SWP

Station Will PayloadObsah Will správy. Ak je tento parameter nastavený a je prijatá správa so zhodným topicom ako definuje parameter Station Will Topic, musí byť navyše zhodný aj Payload. Ak tento parameter je prázdny reťazec, stačí zhoda topiccu s parametrom Station Will Topic.
Pozn: tento parameter bol implementovaný kvôli MQTT brokerom, ktorí posielajú správy s rovnakým Topic pri pripojení/odpojení zariadenia, pričom rozdiel je iba v Payloade.


Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt meraných bodov: Ci, Co, TxtI, TxtO, Qi, Ci, Co, Ai, Ao, Di, Do, TiR, ToR, TiA, ToA.

Typ boduAdresaPopis
Body pre čítanie dát poslaných MQTT serverom správou PUBLISH.
Pozn: hodnoty bodov sú nastavené D2000 KOM procesom v poradí IN_TOPIC, IN_DATA a IN_ID. Nie je nutné, aby konfigurácia obsahovala všetky tri body.
TxtI
IN_TOPIC
Téma (Topic) prijatej správy PUBLISH.
TxtI
IN_DATA
Dáta (Payload) prijatej správy PUBLISH.
Ci
IN_ID
Identifikátor paketu (Packet Identifier) správy PUBLISH, ktorý závisí od úrovne potvrdzovania (QoS).
Pre správy posielané s QoS_0 je identifikátor nulový, pre QoS_1 a QoS_2 je to kladné 16-bitové číslo.
Pozn: ak MQTT server posiela aj správy s úrovňou potvrdzovania QoS_0 a je nakonfigurovaný bod ACK_ID, odporúčame na záložke Filter aktivovať voľbu Nová hodnota pri zmene času, aby opakovaný zápis hodnoty 0 spôsobil generovanie novej hodnoty líšiacej sa iba časovou značkou.
Body pre parsovanie JSON správ

TxtI, TxtO, Qi,
Ci, Co,
Ai, Ao,
Di, Do,
TiR, ToR, TiA, ToA

JA=json_address

Pokiaľ Payload Type=JSON, správa je parsovaná ako JSON dáta. Hodnota json_address udáva názov JSON poľa, ktorého hodnota sa má priradiť do meraného bodu. 
Pre JSON správy, ktoré môžu byť štruktúrované, je podporená syntax level1.level2.level3 ..., napr. rx.current a pokiaľ obsahujú polia (indexované od 1) tak aj level1[index1].level2[index2].level3 ..., napr. rx.gwrx[1].time.
Keďže samotná JSON správa môže byť pole, adresa môže začínať aj indexom, napr. JA=[1].batt_cell_v_avg

Príklady viď popis meraných bodov typu Envelope protokolu LoRaWAN.

Bod pre potvrdenie prijatia dát MQTT serveru.
Co
ACK_ID
Ak je definovaný výstupný meraný bod s adresou ACK_ID, D2000 KOM očakáva potvrdenie spracovania každej správy zápisom kópie hodnoty bodu IN_ID. Až následne nastaví do bodov IN_TOPIC, IN_DATA a IN_ID (v tomto poradí) hodnoty z ďalšej prijatej PUBLISH správy (ak bola medzitým prijatá).
V prípade úrovne potvrdzovania QoS_0 je teda nutné opakovane zapisovať do bodu hodnotu 0.
Pokiaľ meraný bod ACK_ID neexistuje, hodnoty do bodov IN_TOPIC, IN_DATA a IN_ID sú nastavované ihneď po spracovaní PUBLISH správy.
Pozn: pre správy prijaté s úrovňou potvrdzovania QoS_0 sa neposiela žiadne potvrdenie MQTT serveru, iba sa zverejnia hodnoty ďalšej prijatej PUBLISH správy.
Body pre posielanie hodnôt MQTT serveru správou PUBLISH.
Pozn: ak má D2000 KOM proces posielať MQTT serveru správy PUBLISH, musia byť definované obidva body v rámci jednej stanice.
TxtO
OUT_TOPIC
Téma (Topic) v rámci posielanej správy PUBLISH.
TxtO

OUT_VALUE

Dáta (Payload) v rámci posielanej správy PUBLISH.
Pozn: poslanie správy sa uskutoční ako reakcia na zápis do bodu OUT_VALUE (t.j. pokiaľ sa Topic nemení, tak stačí bod OUT_TOPIC nastaviť jednorazovo - napr. pomocou štartovacej hodnoty).

Literatúra


Odkazy
Oficiálna stránka MQTT protokolu http://mqtt.org


Špecifikácie a štandardy
MQTT 3.1.1 špecifikácia http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html
ISO/IEC 20922:2016 http://www.iso.org/standard/69499.html

Popisy dátových formátov a API
www.loriot.io - Application API Data Format https://www.loriot.io/home/documentation.html#docu/app-data-format
www.thethingsnetwork.org - API Reference https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html


Príklad komunikácie

Priložený ZIP obsahuje konfiguráciu dvoch liniek a dvoch staníc s MQTT protokolom a definíciu schémy S.MqttTest. Dáta zapísané cez jednu linku sú prijaté cez druhú linku. Funkčnosť bola overená voči brokeru Mosquitto inštalovanému lokálne na Windows, počúvajúcemu na TCP porte 1883.

Mosquito_test.zipBlog

O protokole MQTT si môžete prečítať blog 


Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 8. august 2017 - vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 15. október 2021 - podpora parametrov pre LastWill a Retain
 • Ver. 1.2 - 27. október 2021 - podpora parsovania JSON správ
 • Ver. 1.3 – 1. február 2022 – podpora časových značiek v správach JSON


Súvisiace stránky:

Write a comment...