Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TCLMetóda autentifikácie dostupná až od D2000 verzie 8.00.002, ktorú môžu využívať iba užívatelia typu Tenký klient používajúci internetové prehliadače s podporou Kerberos autentifikácie (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome), nachádzajúci sa na firemnom intranete a prihlásení do domény Doména. TCL autentifikácia vyžaduje inštaláciu autentifikačného rozšírenia tomcatspnego do Apache Tomcat webservera.
Overovanie identity užívateľa prebehne medzi internetovým prehliadačom a korektne nastaveným web serverom za použitia autentifikačného subsystému Windows Kerberos. Overuje sa identita užívateľa prihláseného do Windows, takže prihlasovanie je automatické bez prihlasovacieho okna a bez zadávania mena a hesla.
Po úspešnom overení sú procesu D2000 Server poslané informácie o mene užívateľa a doméne, v ktorej je prihlásený. Pokiaľ názov domény zodpovedá konfiguračnému parametru Doména, podľa užívateľského mena vyhľadá objekt typu Užívateľ a skontroluje, či má užívateľ nakonfigurovanú autentifikačnú metódu TCL ako povolenú (parameter Metódy autentifikácie) a či nemá zakázané prihlásenie.
Poznámka: Pokiaľ užívateľ nie je vo Windows doméne alebo neprebehne úspešne Kerberos autentifikácia, zobrazí sa prihlasovacie okno vyzývajúce na zadanie mena a hesla. Tieto sa použijú pri následnom prihlasovaní za použitia D2000 autentifikácie.
auth_

Metóda autentifikáciePopis
Anchor
auth_d2000
auth_d2000
D2000
Overovanie užívateľského mena a hesla procesom D2000 Server. Toto je štandardná metóda autentifikácie, ktorá využíva meno a heslo uložené v konfigurácii objektu Užívateľ.
Prihlasovací dialóg zobrazuje užívateľské meno a heslo:

D2000 autentifikácia
Anchor
auth_ntlm
auth_ntlm
NTLM
Overovanie mena a hesla zadaného užívateľom vykonáva autentifikačný subsystém Windows NTLM (NT LAN Manager) dostupný od verzie Windows NT 4.0, pričom sa autentifikácia vykonáva v doméne, ktorú udáva konfiguračný parameter užívateľa Doména.
D2000 Server získa po dokončení autentifikácie od Windows informáciu o úspešnom/neúspešnom overení užívateľského mena a hesla v doméne. Pokiaľ bola autentifikácia úspešná, podľa užívateľského mena vyhľadá objekt typu Užívateľ a skontroluje, či má užívateľ nakonfigurovanú autentifikačnú metódu NTLM ako povolenú (parameter Metódy autentifikácie), či je zhodný názov domény a či nemá zakázané prihlásenie.
Prihlasovací dialóg zobrazuje užívateľské meno a heslo, v záhlaví má okrem názvu aplikácie aj text [NTLM] a pod menom a heslom doménu, do ktorej sa užívateľ prihlasuje:

NTLM autentifikácia

Poznámka: NTLM autentifikácia je použiteľná na samostatnom počítači s lokálne definovanými užívateľmi (vtedy Doména je názov počítača) ako aj vo Windows doméne (Doména je názov domény). Ak nie je možné kontaktovať autentifikačnú autoritu, prihlásenie neprebehne. Prihlasovanie sa zmení na autentifikáciu podľa D2000 a užívateľovi sa zobrazí upozornenie "Neúspešná NTLM autentifikácia. Zadajte prihlasovacie meno a heslo z D2000."

Anchor
auth_kerberos
auth_kerberos
Kerberos

Overovanie identity užívateľa vykonáva autentifikačný subsystém Windows Kerberos dostupný od verzie Windows 2000. Overuje sa identita užívateľa prihláseného do Windows, takže prihlasovanie je automatické bez prihlasovacieho okna a bez zadávania mena a hesla.
D2000 Server získa od Windows Kerberos autentifikačného subsystému informáciu o mene užívateľa a doméne, v ktorej je prihlásený. Pokiaľ názov domény zodpovedá konfiguračnému parametru Doména, podľa užívateľského mena vyhľadá objekt typu Užívateľ a skontroluje, či má užívateľ nakonfigurovanú autentifikačnú metódu Kerberos ako povolenú (parameter Metódy autentifikácie) a či nemá zakázané prihlásenie.

Poznámka: Sama o sebe je autentifikačná metóda Kerberos skoro tak nebezpečná, ako nakonfigurovanie parametrov /AN a /AP, ktoré umožní spustenie procesu HI bez zadania mena a hesla, pokiaľ užívateľ odíde od počítača bez zamknutia pracovnej plochy (zadanie štartovacích parametrov je ešte o niečo menej bezpečné, pretože je z nich možné heslo spätne vyčítať, pričom autentifikácia Kerberos umožňuje iba okamžité zneužitie, ale nie zistenie hesla). Preto odporúčame:
  • poučenie užívateľov, aby pred odchodom od počítača vždy zamkli pracovnú plochu alebo sa odhlásili,
  • povolenie Kerberos autentifikácie v zabezpečených priestoroch, kde nehrozí zneužitie,
  • používanie hardvérových kľúčov na prihlasovanie užívateľov do Windows (USB token, security card a iné), ktoré po vytiahnutí automaticky zamknú pracovnú plochu.
Poznámka: Kerberos autentifikácia je použiteľná iba vo Windows doméne, nie na samostatnom počítači, pretože vyžaduje softvérovú infraštruktúru, ktorá sa inštaluje iba ako súčasť radiča domény Windows.

Anchor
auth_spnego
auth_spnego
SPNEGO

Metóda autentifikácie dostupná až vo verziách novších ako D2000 12.00.061. Overovanie identity webového užívateľa (Tenký klient a Smart Web) vykonáva autentifikačný subsystém Windows Kerberos dostupný od verzie Windows 2000. Overuje sa identita užívateľa prihláseného do Windows, takže prihlasovanie je v prehliadači automatické bez prihlasovacieho okna a bez zadávania mena a hesla.
D2000 Server získa od Windows Kerberos autentifikačného subsystému informáciu o mene užívateľa a doméne, v ktorej je prihlásený. Pokiaľ názov domény zodpovedá konfiguračnému parametru Doména, podľa užívateľského mena vyhľadá objekt typu Užívateľ a skontroluje, či má užívateľ nakonfigurovanú autentifikačnú metódu SPNEGO ako povolenú (parameter Metódy autentifikácie) a či nemá zakázané prihlásenie.

Poznámka: SPNEGO autentifikácia je použiteľná iba vo Windows doméne, nie na samostatnom počítači, pretože vyžaduje softvérovú infraštruktúru, ktorá sa inštaluje iba ako súčasť radiča domény Windows.

Anchor
auth_

tcl
auth_tcl
Anchor
rfid
auth_rfid
RFID

Metóda autentifikácie dostupná od D2000 verzie 9.1.30. Užívateľ sa identifikuje zosnímaním RFID karty. Pre funkčnosť RFID autentifikácie musí byť RFID snímač nainštalovaný na klientskom počítači v niektorom zo sériových COM portov, musí bežať proces D2000 HI s parametrami (parametre konzoly), ktoré zabezpečia, aby dokázal snímač obsluhovať. Viď Nastavenia konzoly - RFID parametre.

Po zosnímaní RFID karty môžu nastať dva prípady:
  1. V D2000 HI nie je otvorená žiadna schéma, ktorá implementuje <ENTRY OnRFID> - vtedy HI automaticky prihlási užívateľa s danou RFID kartou.
  2. V D2000 HI je otvorená aspoň jedna schéma, ktorá implementuje <ENTRY OnRFID> - vtedy HI neprihlási užívateľa, ale zavolá udalosť OnRFID do všetkých schém, ktoré túto udalosť implementujú a ponechá obsluhu udalosti na aplikačný skript.

...

Názov parametraPopis
Anchor
authmethod
authmethod
AuthMethod
Prednastavená metóda autentifikácie, ktorú vyžaduje proces D2000 Server od všetkých prihlasujúcich sa užívateľov. Možné hodnoty parametra sú:Poznámka: Metóda TCL nemôže byť nastavená ako hodnota tohto parametra - táto metóda je implicitne povolená pre užívateľov typu
  • Tenký klient a
zakázaná pre všetky ostatné procesy.
  • SmartWeb)
Anchor
authsecprinc
authsecprinc
AuthSecPrinc
Security principal autentifikácie. Parameter je vyžadovaný v Kerberos a SPNEGO autentifikácii.
Security principal môže byť názov účtu, pod ktorým je spustený proces D2000 Server. Štandardne (kernel.exe je spustený ako servis pod účtom Local System) je Security principal účet počítača v doméne, ktorého názov je rovnaký ako názov počítača a na konci má znak dolár ($). Pokiaľ je proces kernel.exe spustený ručne (z príkazového riadku), je Security principal účet príslušného užívateľa v doméne.

Príklad: Doména je MyCompany, server je SrvApp1, proces kernel.exe je spustený ako servis pod účtom Local System. Parameter AuthSecPrinc môže byť srvapp1$ alebo srvapp1$@MyCompany . Pokiaľ sa chcú autentifikovať aj užívatelia z inej domény OtherCompany, musí byť AuthSecPrinc=srvapp1$@MyCompany a navyše doména MyCompany musí dôverovať doméne OtherCompany.

Poznámka: autentifikácia medzi doménami bola vyskúšané na serveri srvapp114v v doméne ipstest.sk, AuthSecPrinc=srvapp114v$@ipstest.sk. HI bolo spustené na počítači v doméne IPESOFT, doména ipstest.sk dôverovala doméne IPESOFT.

Príklad: Doména je MyCompany, proces kernel.exe je spustený z príkazového riadka užívateľom D2User. Parameter AuthSecPrinc môže byť d2user alebo d2user@MyCompany.

Poznámka: Pomocou nástrojov na správu Active Directory je možné definovať aj Security principal, ktorý nie je závislý od mena užívateľa, pod ktorým je proces kernel.exe spustený. Viac informácií viď dokumentácia k Active Directory a k utilite ktpass.exe na webe Microsoftu.

...