Typy alarmov

V systéme D2000 existujú 2 typy alarmov:

 • Systémové alarmy: samostatné objekty typu Alarm. Tieto nadobúdajú hodnotu podľa splnenia podmienky na vznik/zánik alarmu, prípadne podľa blokovania a kvitovania. Ak nastane alarm, je tento vždy uložený do monitorovacej databázy.
 • Procesné alarmy: objekty typu Meraný bod, Počítaný bod, Vypínač obsahujú záložku na konfiguráciu alarmov. Pre rôzne typy hodnôt je možné definovať viacero alarmov v závislosti od dosiahnutia limít (pre hodnoty typu Integer, Real) alebo od samotnej hodnoty (pre hodnoty typu Boolean, Štvorstavový vstup). Pre hodnoty typu Text, Absolútny čas a Relatívny čas sa alarmy definovať nedajú. Ak nastane alarm, je možné konfiguračne definovať, či bude uložený aj do monitorovacej databázy.Užívateľská obsluha alarmov a grafická reprezentácia

Operátor môže alarmy v D2000 HI:

 • Kvitovať (potvrdzovať): alarm je označený ako potvrdený, prípadne zanikne (ak bol povinne kvitovaný a podmienka alarmovania už zanikla).
 • Blokovať: alarm sa preradí medzi blokované alarmy. Blokovanie alarmu sa prejaví aj konfiguračne (v konfigurácii príslušného objektu sa nastaví príznak Blokovaný alarm).
 • Odblokovať: blokovaný alarm sa preradí medzi aktívne alarmy
 • Pozastaviť: na definovanú dobu ho preradí medzi blokované alarmy, ale iba pre prihláseného užívateľa - ostatným užívateľom sa stále javí ako aktívny alarm.

Alarmy sú zobrazované v D2000 HI v okne pre správu alarmov v záložkách:

 • Aktívne alarmy
 • Blokované alarmy
 • Všetky alarmy

Navyše sa v okne pre správu alarmov zobrazujú logické skupiny, ktoré sú definované ako alarmové. Teda jednotlivé alarmy je možné filtrovať podľa hierarchického stromu logických skupín, pričom každý alarm môže patriť aj do viacerých logických skupín.Stavové a prechodové procesné alarmy

Procesné alarmy môžu byť:

 • stavové: Alarm je aktívny, keď hodnota objektu má definovanú hodnotu (napr. Boolean hodnota - alarmy PA_On, PA_Off) alebo limita má definovanú hodnotu (napr. Integer hodnota - alarmy PA_HL, PA_VHL). Tento alarm môže byť povinne kvitovaný - to znamená, že informácia o ňom zostane v D2000 HI v okne pre správu alarmov aj keď už zanikol a operátor ju musí potvrdiť.
  Ak alarm nie je povinne kvitovaný, tak spontánne zanikne ak zanikne podmienka jeho vzniku (hodnota, limita).
 • prechodové: Alarm vznikne pri prechode hodnoty objektu do definovanej hodnoty (napr. Boolean hodnota - alarmy PA_ToOn, PA_ToOff) alebo pri prechode limity do definovanej hodnoty (napr. Integer hodnota - alarmy PA_ToHL, PA_ToVHL). Tento alarm je vždy povinne kvitovaný (keby nebol, tak by hneď aj zanikol).Kritickosť alarmov

Alarmy sa triedia podľa kritickosti na

 • nekritické (menej dôležité)
 • kritické (viac dôležité)

Kritickosť systémového/procesného alarmu je konfiguračná vlastnosť, konfiguruje sa na príslušnom objekte. V prípade objektov typu Alarm sa jedná o jedno nastavenie, v prípade objektov typu Meraný bod, Počítaný bod, Vypínač je možné konfigurovať typ alarmu pre každý definovaný procesný alarm.Alarmy vo výrazoch a v skripte

Hodnota objektov typu Meraný bod, Počítaný bod, Vypínač má atribúty týkajúce sa alarmov. Tieto atribúty sa dajú použiť v rámci výrazov v počítaných bodoch, skriptoch aj vo vypočítaných archivovaných hodnotách.

 • Aktívny procesný alarm (\ALF)
 • Typ procesného alarmu (\ALV)
 • Kvitovaný procesný alarm (\ALQ)
 • Čas priradenia hodnoty procesného alarmu (\ALT)
 • Indikácia aktívneho kritického alarmu (\ALC)

Objekty typu Alarm nadobúdajú nasledujúce hodnoty použiteľné vo výrazoch: 

 • @Normal
 • @Alarm
 • @Kvitt
 • @Block
 • @NoKvit


Počet aktívnych alarmov v systéme udáva systémová premenná ProcAlarmsNr.

Systémová premenná Signal_Trigger generuje impulz hodnoty True pre alarmy, ktoré majú zapnutý parameter "Generovať príznak".

Poznámka: aj systémové užívateľské premené SystemError a SystemWarning s hodnotou typu text sa dajú považovať za "alarmy" - ich hodnota má príznak kritického alarmu, typ alarmu je SysPrAl a zobrazujú sa v okne pre správu alarmov. Tieto alarmy nastavujú rôzne procesy systému D2000 pri vzniku rôznych typov systémových chýb (chybná konfigurácia objektu, duplicitná adresa meraných bodov, nedostatok diskového priestoru). Jedná sa o alarmy určené pre správcu systému.Write a comment...