Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EDA pre zrýchlenie výpočtov vo veľkej miere dokáže využívať rôzne typy cachovania. Cachujú sa definície databázových entít (vektory, scenáre, skupiny), dáta zadávaných vektorov, aj výsledky výpočtu vypočítaných vektorov. Pri použití monolitickej EDA knižnice je možné používať klientske cache. Pri použití EDA klient/server je na serveri možné povoliť globálnu cache a navyše využívať aj klientske cache.

Klientska cache


Klientska cache je viazaná na klienta, čiže je použiteľná len klientom (procesom, ktorý používa EDA knižnicu), ktorý ju vytvoril.

Rozlišujú sa tri typy klientskej cache:

 1. 0 - Read – obsahuje len načítané dáta. Zápis dát obsah cache nemení.
 2. 1 - Write_Back – zapísané dáta sú odpamätané len v cache a do databázy sú uložené až na požiadanie.
 3. 2 - Write_Through – cache plnená pri čítaní aj zápise dát. Dáta sa zapisujú do cache aj do databázy.

Klientska cache vzniká pri volaní funkcie EDA_CreateCache, ktorá vracia identifikátor takto vytvorenej cache. Volaním funkcie EDA_EnableDefaultCache sa vytvorí predvolená Read cache s identifikátorom 0. Predvolená cache sa automaticky použije pre všetky operácie, ktoré nemajú explicitne zadaný identifikátor cache, ktorú majú použiť.

V klientskej cache sú odpamätávané definície databázových entít, dáta zadávaných vektorov, aj výsledné dáta vypočítaných vektorov. Vzhľadom na to, že výsledok vypočítaného vektora môže byť závislý na parametroch, s ktorými bol čítaný (vrátane počiatočného a koncového času čítaného intervalu), sa nacachovaný výsledok vypočítaného vektora použije len v prípade, že sa vektor druhýkrát načítava s rovnakými vstupnými parametrami.
V prípade Write cache sa výsledky vypočítaných vektorov (ktoré nie sú predpočítané) štandardne necachujú – je potrebné zavolať EDA_EnableCacheV_V. Veľkosť klientskej cache je obmedzená na maximum zadané pri jej vytváraní. Pri presiahnutí veľkosti sú automaticky z cache odstránené najdlhšie nepoužité dáta.

Počas práce s Write cache, je možné opakovane volať EDA_FlushCache, čo spôsobí zápis zmenených dát a uvoľnenie pamäte použitej na ich cachovanie. Ukončenie práce s cache je realizované volaním funkcie EDA_CloseCache.

Špeciálnym typom cache je Bypass cache, ktorá má identifikátor -1. Pri použití tejto cache sú pri práci s EDA obídené všetky klientske aj globálna cache a pracuje sa vždy s dátami z databázy a vypočítané vektory sa vždy prepočítavajú.

V prípade použitia EDA servera je cache pre klientov predalokovaná na dané maximum (štartovací parameter /EDACSC). Použitie predalokovaných blokov cache zvyšuje pamäťovú stabilitu procesu a minimalizuje fragmentáciu operačnej pamäte. Po vytvorení klientskej cache sa berú bloky cache z tohto predalokovaného množstva až do maxima definovaného pri vytvorení cache volaním EDA_CreateCache alebo do minutia predalokovaných blokov. V prípade, že už nie sú k dispozícii žiadne predalokované bloky, tak aj ak veľkosť klientskej cache nedosiahla svoje maximum, sú z cache vyhodené najdlhšie nepoužité bloky cache. Pri konfigurácii EDA servera je potrebné správne odhadnúť veľkosť cache pre všetkých pripájaných klientov. Napr. ak je predpokladaný počet súčasne pripojených klientov na EDA server 10 a každý z nich reálne využije 200MiB cache, musí mať EDA server na bezproblémovú obsluhu klientov predalokovaných 10 * 200 MiB = 2000MiB cache.


Príklad práce s cache:

 BEGIN
 TEXT _vectorName = "vector.test"
 INT _vectorId = 1000000
 TIME _bt = %TimeFromItems(2015, 1, 1, 0, 0, 0, 0)
 TIME _et, _btDel, _etDel
 INT _errorCode, _i, _cacheId
 RECORD NOALIAS (SD.EDA_Arr_Obj) _data
 RECORD NOALIAS (SD.EDA_CreateVector_Params_V1) _createParams
 RECORD NOALIAS (SD.EDA_ReadValuesFromVektor_Params_V1) _readParams
 RECORD NOALIAS (SD.EDA_InsertValuesToVektor_Params_V1) _insParams
 RECORD NOALIAS (SD.EDA_DeleteIntervalFromVektor_Params_V1) _delParams
 RECORD NOALIAS (SD.EDA_CloseCache_Params_V1) _closeCacheParams
 
 ; vytvori minutovy periodicky vektor
 _createParams[1]^structVersion := 1
 _createParams[1]^periodBeginTime := _bt
 _createParams[1]^periodStepBase := 1
 _createParams[1]^periodStepCount := 60
 CALL %EDA_CreateVectorRec(_vectorName, _vectorId, _vectorName, 12, _createParams, _errorCode)
 IF _errorCode != 0 THEN
  RETURN
 ENDIF
 
 ; vytvori write-back cache
 CALL %EDA_CreateCache(1, 1000000, _cacheId, _errorCode)
 IF _errorCode != 0 THEN
  RETURN
 ENDIF
 
 ; vlozi data do cache
 REDIM _data[1440]
 FOR _i RANGE _data DO_LOOP
 _data[_i]^val := _i TIME (_bt + 60 * (_i - 1))
 END_LOOP
 _insParams[1]^structVersion := 1
 _insParams[1]^cacheId := _cacheId
 CALL %EDA_InsertValuesToVektorRec(_vectorName, _data, _insParams, _errorCode)
 IF _errorCode != 0 THEN
  RETURN
 ENDIF
 
 ; zmaze cast dat z cache
 _delParams[1]^structVersion := 1
 _delParams[1]^cacheId := _cacheId
 _btDel := %AddIntervalMono(_bt, 720 * 60)
 _etDel := %AddIntervalMono(_btDel, 3600)
 CALL %EDA_DeleteIntervalFromVektorRec(_vectorName, _btDel, _etDel, _delParams, _errorCode)
 IF _errorCode != 0 THEN
  RETURN
 ENDIF
 
 ; nacita data z cache
 _et := %AddIntervalMono(_bt, 86399)
 _readParams[1]^structVersion := 1
 _readParams[1]^cacheId := _cacheId
 REDIM _data[0]
 CALL %EDA_ReadValuesFromVektorRec(_vectorName, _bt, _et, 0, _readParams, _data, 1, _errorCode)
 IF _errorCode != 0 THEN
  RETURN
 ENDIF
 
 ; zatvori cache a zaroven zapise data do databazy
 _closeCacheParams[1]^structVersion := 1
 _closeCacheParams[1]^applyChanges := @TRUE
 CALL %EDA_CloseCacheRec(_cacheId, _closeCacheParams, _errorCode)
 IF _errorCode != 0 THEN
  RETURN
 ENDIF
 END
 

Globálna cache


Globálna cache je voliteľná súčasť EDA servera a je zdieľaná medzi všetkými klientmi pripojenými na EDA server. Veľkosť, resp. existencia či neexistencia globálnej cache je riadená štartovacími parametrami /EDACSG, z ktorej sa odvodí počet predalokovaných blokov globálnej cache. V globálnej cache sú automaticky cachované všetky definície databázových entít, s ktorými pracujú klienti EDA servera a všetky načítané dáta zadávaných vektorov.
Správa globálnej cache je plne automatická a pre klienta transparentná. Pri presiahnutí maximálnej veľkosti cache sú z cache odstránené najdlhšie nepoužité dáta. Pri zmene dát, ktoré sa nachádzajú v globálnej cache, sú tieto dáta automaticky z cache odstránené. Na explicitné odstránenie dát z globálnej cache EDA servera je možné použiť funkciu EDA_InvalidateGlobalCache.

Zavedenie dotadočnej globálnej cache

Prednačítanie a vynútenie existencie vektora v globálnej cache je možné štartovacím parametrom EDA Servera /EDACIF, ktorým sa zadá názov inicializačného súboru pre globálnu cache. Cesta k súboru je relatívna vzhľadom na aplikačný adresár D2000. Súbor na každom riadku obsahuje kód vektora, ktorý sa automaticky pri štarte EDA Servera načíta za celé obdobie platnosti do globálnej cache. Takto načítaný vektor nebude z globálnej cache odstránený automatickým mechanizmom, ktorý odstraňuje najdlhšie nepoužité vektory. Vektor bude z cache odstránený len pri jeho zmene. Neexistujúce vektory alebo vektory, ktoré nemôžu byť v globálnej cache sú ignorované.
Prednačítanie vektorov do cache ma význam pre vektory, ktoré sú modifikované len zriedkavo, ale čítané sú veľmi často a rýchle načítanie je potrebné už pri prvej aplikačnej požiadavke. Typickým príkladom sú napríklad vektory kalendárov.

Veľkosť cache


Aby mala cache reálny prínos, musí byť vhodne zvolená jej veľkosť. V prípade, že cache nie je dostatočne veľká na uloženie načítaných dát, dáta nebudú nacachované. V prípade, že Write cache nie je dostatočne veľká na vloženie daných dát, je generovaná chyba ERR_CACHE_NO_MEMORY. Vhodnú veľkosť cache je možné odhadnúť na základe počtu hodnôt, ktoré v nej majú byť držané. Jedna hodnota vektora zaberá v cache približne 18 bajtov. Preto, ak je potrebné cachovať milión hodnôt, bude pre dáta v cache potrebných viac ako 18MB cache. Do veľkosti cache sú okrem samotných dát započítavané aj rôzne definície entít a pomocné informácie. Samotné dáta predstavujú zhruba 80% celkovej veľkosti cache. Pre 18MB dát bude teda potrebná cache veľkosti 18/0,8 = 22,5MB. Dáta vektorov sú navyše ukladané v blokoch po (štandardne) 512 hodnôt. V najhoršom prípade, keď je potrebné uložiť jednu hodnotu z milióna vektorov alebo ukladané hodnoty netvoria súvislý interval, môžu nároky na cache narásť až 512-krát.

Súvisiace stránky:

Write a comment...