Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Kód Názov Popis
1 ERR_INVALID_PARAM_TYPE Zlý typ alebo hodnota parametra procedúry.
2 ERR_TIMESTEP Zlé časy hodnôt.
3 ERR_INVALID_VALUE_TYPE Zlý typ hodnoty pre zápis do vektora.
4 ERR_DB_ERROR Chyba pri databázovej operácii. Použite %GetLastDBError.
5 ERR_VECTOR_NOT_EXIST Vektor neexistuje.
6 ERR_INVALID_VECTOR_TYPE Nesprávny typ vektora.
7 ERR_LOGON Nepodarilo sa prihlásiť do EDA databázy alebo na EDA server.
8 ERR_VECTOR_NAME Chybný kód (vektora, scenára, skupiny vektorov alebo archívu).
9 ERR_CONVERT_ERROR Chyba pri konverzii dát.
10 ERR_NOT_IMPLEMENTED Funkcionalita nie je implementovaná.
11 ERR_RANGE_ERROR Chyba v rozsahoch vektorov (prekročenie rozsahov, rozdielne rozsahy, ...).
12 ERR_VALUE_STATUS Neplatná hodnota vo funkcii.
13 ERR_END_WITHOUT_RETURN Nedefinovaný návrat z funkcie (chýba return).
14 ERR_SYNTAX_ERROR Syntaktická chyba.
15 ERR_EMPTY_SET_OF_VECTORS Prázdna množina vektorov.
16 ERR_CACHE_NOT_FOUND Cache neexistuje.
17 ERR_CACHE_READ_CHANGED Požiadavka na čítanie dát z cache, pričom dáta boli zmenené a parametre čítania nútia cache čítať dáta z databázy.
18 ERR_CACHE_TOO_MANY_READS Pokus o InsertValuesToVektor, pričom pre daný vektor sú odpamätané minimálne dva bloky dát.
19 ERR_CACHE_READ_WRITE_MISMATCH Pokus o zápis do vektora, ktorý je v cache, ale nesedí STEP alebo interval.
20 ERR_CACHE_RECURSIVE_VECTOR_DEFINITION Rekurzia v definícii vypočítaného vektora.
21 ERR_CACHE_NO_MEMORY Málo pamäte vyhradenej pre cache.
22 ERR_TBLSPACE_NOT_EXIST Vektorový tablespace neexistuje.
23 ERR_TIMESTEP_FOR_TBLSPACE Neprípustný časový krok pre eda_table_space.
24 ERR_TBLSPACE_ALLREADY_EXIST Tablespace už existuje.
25 ERR_INSUFFICIENT_RIGHTS Nedostatočné práva.
26 ERR_CANCELED Vykonávanie operácie bolo zrušené.
27 ERR_VERSION_DOESNT_EXIST Verzia neexistuje.
28 ERR_NOT_ARCHIVED Zadaný objekt nie je archivovaná hodnota.
29 ERR_ARCHIVE_ERROR Chyba pri komunikácii s archívnym procesom.
30 ERR_VECTOR_ALREADY_EXISTS Vektor už existuje.
31 ERR_VERSION_ALREADY_EXISTS Verzia už existuje.
32 ERR_ENV_DOESNT_EXIST Prostredie neexistuje.
33 ERR_BATCH_DOESNT_EXIST Dávka neexistuje.
34 ERR_BATCH_ALREADY_RUNNING Spracovanie dávky už prebieha.
35 ERR_BATCH_TOO_MANY_BATCHES Príliš mnoho vytvorených dávok.
36 ERR_OUT_OF_MEMORY Nedostatok pamäte na vykonanie príkazu.
37 ERR_PARAM_BLOCK_DOESNT_EXIST Blok parametrov s daným id neexistuje.
38 ERR_PARAM_BLOCK_TOO_MANY Príliš veľa vytvorených blokov parametrov.
39 ERR_VALIDATION_FAILED Validácia dát zlyhala.
Write a comment...