Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %XML_ImportD2ObjFromDocument


Funkcia
Funkcia importuje do konfigurácie objekt reprezentovaný XML dokumentom.
Deklarácia
BOOL %XML_ImportD2ObjFromDocument(
  INT in document,
  TEXT in importSettings,
  INT in expSubDirMode
 )

Parametre
document Handle na XML dokument.
importSettings XML Import nastavenia (nepovinný parameter) v tvare [setting={on/off} [setting={on/off} [...]]].
expSubDirMode Mód (nepovinný parameter), ktorý určuje nastavenie atribútu "Exportovací podadresár" objektu po ukončenom importe.

Návratová hodnota
@TRUE - funkcia prebehla úspešne
@FALSE - funkcia prebehla neúspešne
Popis
Funkcia importuje do konfigurácie objekt reprezentovaný XML dokumentom. Nesmie byť aplikovaná na XML dokument získaný funkciou %XML_OpenDocument, pokiaľ objekt (na disku reprezentovaný xml súborom) obsahuje binárne dáta (na disku reprezentované bin súbormi).

Konštanty pre parameter expSubDirMode:

Číselná hodnota Konštanta Popis hodnoty
0 @SDM_KEEP_VALUE Ponechať hodnotu atribútu tak, ako bola pôvodne nastavená v konfigurácii objektu.
1 @SDM_DEL_VALUE Zmazať hodnotu atribútu v konfigurácii objektu.
3 @SDM_SET_SOURCE Nastaviť hodnotu atribútu tak, ako je definovaná v importovaných XML dátach.

Príklad
 BOOL _ok
 INT _doc
 
 _ok := %XML_ImportD2ObjFromDocument(_doc) 

 
 
 
 BOOL _ok
 INT _doc
 
 _ok := %XML_ImportD2ObjFromDocument(_doc,  "uid_strict=off uid_usexml=on")

Poznámka
Prostredníctvom ESL funkcie %XML_GetLastErrorMessage je možné vyvolať popis chyby.
Prostredníctvom ESL funkcie %XML_GetLastErrorCode je možné vyvolať kód chyby, pričom kód "-11" znamená, že XML Import akcia zlyhala z dôvodu už bežiacej inej XML Import transakcie.
Write a comment…