Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Remia KME

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie údajov z koncentrátora Remia KME. Interné číslo REMIA protokolu je 206.

Podporované je vyčítavanie aktuálnych hodnôt, 1 a 15 minútových archívov meraní z elektromerov, ktoré KME získava:

 • IEC komunikáciou
 • meraním impulzov

Podporované je aj vyčítavanie aktuálnych hodnôt binárnych hodnôt a hodnôt 16-bitových počítadiel (countrov).

Podporované je aj vyčítavanie obecných aktuálnych hodnôt (merané body s adresou GA) a záznamov z archívu udalostí (bod s adresou RECNR).

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: TCP-IP/UDP.
 • Parametre linky TCP/IP-UDP:
  • Host: IP adresa koncentrátora
  • Port: UDP port na strane koncentrátora, kam sú posielané dotazy (štandardne 5001)
  • Pozn: parametre záložného servera (Host a Port) nie sú v protokole použité

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Remia KME.
 • Adresa stanice sa nezadáva.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
WT
Wait TimeoutTimeout na prijatie odpovede, prípadne jedného jej fragmentu.s.ms1.5 s

FA

Fragmented answer is expectedOdpoveď môže pozostávať z niekoľkých UDP paketov (fragmentov).-False

ADOI

Actual Data Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o aktuálnych hodnotách (analógoch). Hodnota 0 vypína čítanie aktuálnych hodnôt ako aj ich 1 a 15-minútových archívov.-8

A15OI

15min Archive Data Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o 15-minútových hodnotách. Hodnota 0 vypína čítanie 15-minútových hodnôt.-5

A1OI

1min Archive Data Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o minútových hodnotách. Hodnota 0 vypína čítanie minútových hodnôt.-9

ABII

Binary data Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o binárnych hodnotách. Hodnota 0 vypína čítanie binárnych  hodnôt.-0

GADOI

Generic Actual Data Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o generických aktuálnych hodnotách (adresy meraných bodov typu GA). Hodnota 0 vypína čítanie generických aktuálnych hodnôt.-0

GEOI

Generic Event Object IDAdresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o udalostiach z archívu udalostí. Hodnota 0 vypína prácu s archívom udalostí.
Konkrétna udalosť sa vyčítava z archívu udalostí zápisom do meraného bodu s adresou RECNR).
-0

EMNR

Number of EMsPočet elektromerov (1-255), ktorých okamžité dáta z merania impulzov (okamžitý stav číselníka, okamžitý výkon, priemerný výkon od začiatku aktuálneho časového intervalu, platnosť dát elektromera) sú v odpovedi na čítanie objektu Actual Data Object ID a ktorých historické dáta 1 a 15-minútoviek (stav číselníka na konci periódy, priemerný výkon za periódu) sú v odpovedi na čítanie objektov 1min Archive Data Object ID15min Archive Data Object ID.-41

EINR

Number of EIsPočet elektromerov (1-255), ktorých okamžité dáta z IEC komunikácie (okamžitá hodnota číselníka, čísla posledných 3 kumulácií, hodnoty číselníkov pri posledných 3 kumuláciách) sú v odpovedi na čítanie objektu Actual Data Object ID a historické dáta (číslo poslednej kumulácie, hodnota číselníka pri poslednej kumulácii) sú v odpovedi na čítanie objektov 1min Archive Data Object ID15min Archive Data Object ID.-6

EIVR

Number of values in EIPočet meraní (1-255) v sekcii EI (dáta z IEC komunikácie) v odpovedi na čítanie objektov Actual Data Object ID1min Archive Data Object ID15min Archive Data Object ID.-16

WCNR

Number of word countersPočet 16-bitových počítadiel (0-255), ktorých hodnoty sú v odpovedi na čítanie objektu Actual Data Object ID.-0

PBD

Debug Packet Binary ContentsZapnutie rozšíreného ladenia s výpisom posielaných a prijímaných binárnych dát.YES/NOYES

FULL_DEBUG

Debug ValuesZapnutie rozšíreného ladenia s výpisom hodnôt meraných bodov.YES/NONO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ci, Qi, Di, TiA, Co.

Adresa meraného bodu môže mať rôzne tvary.

Pre elektromery v štruktúre EI -  t.j. elektromery získané IEC komunikáciou - má tvar EI.EiNr.EiInd.EiParam  kde:

 • EiNr - číslo elektromera v štruktúre EI (1..255). Celkový počet elektromerov, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of EIs.
 • EiInd - index merania vramci elektromera struktury EI (1..255). Celkový počet meraní pre jeden elektromer, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of values in EI.
 • EiParam - parameter merania: AV|AV1|AV15|N|N1|N15|VN|1N|1V|2N|2V|3N|3V
  • AV - Okamžitá hodnota číselníka [kWh, kVArh]
  • AV1 - Okamžitý stav číselníka na konci 1-minútovky
  • AV15 - Okamžitý stav číselníka na konci štvrťhodiny
  • N - Číslo poslednej kumulácie
  • N1 - Číslo poslednej kumulácie na konci 1-minútovky
  • N15 - Číslo poslednej kumulácie na konci štvrťhodiny
  • VN - Hodnota číselníka pri poslednej kumulácii [kWh, kVArh]
  • 1N - Číslo predposlednej (1. starsej) kumulácie
  • 1V - Hodnota číselníka pri predposlednej (1. starsej) kumulácii
  • 2N - Číslo 2. staršej kumulácie
  • 2V - Hodnota číselníka pre 2. staršiu kumuláciu
  • 3N - Číslo 3. staršej kumulácie
  • 3V - Hodnota číselníka pre 3. staršiu kumuláciu

Príklady adries:

EI.1.1.AV
EI.3.13.N1


Pre elektromery v štruktúre EM -  t.j. elektromery získané meraním impulzov - má tvar EM.EmNr.EmParam kde:

 • EmNr - číslo elektromera v štruktúre EM (1..255). Celkový počet elektromerov, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of EMs.
 • EmParam - parameter merania: CA|CA1|CA15|OV|PV|PV1|PV15|PPO
  • CA - Okamžitý stav číselníka elektromera (0..9_9999_9999)
  • CA1 - Okamžitý stav číselníka elektromera (0..9_9999_9999) na konci 1-minútovky
  • CA15 - Okamžitý stav číselníka elektromera (0..9_9999_9999) na konci štvrťhodiny
  • OV - Okamžitý výkon [kW, kVAr]
  • PV - Priemerný výkon od zaciatku aktuálnej štvrťhodiny [kW, kVAr]
  • PV1 - Priemerný výkon na konci 1-minútovky [kW, kVAr]
  • PV15 - Priemerný výkon na konci štvrťhodiny [kW, kVAr]
  • PPO - Platnost dát tohto elektromera (16-bitové číslo udávajúce počet sekúnd)

Príklady adries:

EM.2.CA15
EM.1.OV
EM.4.CA1
EM.5.CA
EM.40.PV
EM.40.PV1


Pre binárne dáta - čítané z objektu s adresou Binary data Object ID - má tvar DI.WrNr.BitNr.DiParam  kde:

 • WrNr - poradové číslo word adresy (1..255)
 • BitNr - číslo bitu (0..15)
 • DiParam - parameter INP|PPO
  • INP - binárna hodnota (digitálny vstup)
  • PPO - platnosť dát (16-bitové číslo udávajúce počet sekúnd)

Príklady adries:

DI.2.10.INP
DI.1.0.INP
DI.3.14.PPO


Pre aktuálne hodnoty 16-bitových počítadiel - čítané z objektu s adresou Actual Data Object ID - má tvar EW.EwNr  kde:

 • EwNr - poradové číslo word countra (1..255). Celkový počet countrov, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of word counters.

Príklady adries:

EW.1
EW.47


Pre generické aktuálne hodnoty  - čítané z objektu s adresou Generic Actual Data Object ID - má tvar GA.Offset.Type[.BitNr] kde:

 • Offset - offset hodnoty v správe (0..65535). V prípade viacbajtových hodnôt je to offset prvého bajtu.
 • Type - typ hodnoty. Podporené sú typy:
  • BYTE - 1-bajtové číslo bez znamienka
  • SBYTE - 1-bajtové číslo so znamienkom
  • WORD - 2-bajtové číslo bez znamienka
  • SWORD - 2-bajtové číslo so znamienkom
  • DWORD - 4-bajtové číslo bez znamienka
  • SDWORD - 4-bajtové číslo so znamienkom
  • FLOAT - 4-bajtové reálne číslo
  • DFLOAT - 8-bajtové reálne číslo
   Pozn: ak je typ hodnoty DFLOAT nakonfigurovaný na meranom bode typu TiA, je interpretovaný ako Unixový čas (počet sekúnd od 1.1.1970 v UTC)
  • RTD - 4-bajtová časová značka (2 bajty hodiny/minúty/deň, 2 bajty mesiac/rok)
 • BitNr - voliteľný výber konkrétneho bitu pre typy hodnôt BYTE (0-7) a WORD (0-15), ak sú priraďované meraným bodom typu Di

Príklady adries:

GA.0.FLOAT
GA.4.WORD.15
GA.6.BYTE


Pre prístup k udalostiam z archívu udalostí slúži objekt s adresou Generic Event Object ID. Pre čítanie je nutný meraný bod typu Co s adresou RECNR. Zápis celočíselnej hodnoty doň spôsobí čítanie udalosti s príslušným číslom z archívu udalostí. Formát čítaných dát je aplikačne závislý (závisí od konfigurácie koncentrátora Remia KME). Číslo najnovšieho (alebo nasledujúceho ) záznamu v archíve udalostí je spravidla možné čítať v rámci bloku s generickými aktuálnymi hodnotami. Zápis hodnoty do bodu s adresou RECNR je ukončený až po načítaní hodnôt do definovaných vstupných meraných bodov.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 4. október 2019 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 6. december 2019 - Podpora generických aktuálnych hodnôt a archívu udalostí.


Súvisiace stránky:

Write a comment…