Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parametre protokolu asynchrónnych komunikačných protokolov

Protokolovo závislé parametre určujúce správanie sa komunikačného protokolu pri komunikácii s touto stanicou.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie používané parametre protokolu aj s vysvetlením funkcie, používané hlavne pri asynchrónnych protokoloch typu Request/Response. Konkrétne typy podporovaných parametrov pre jednotlivé protokoly možno nájsť v popisoch protokolov.

Parameter Význam Popis
RC Retry Count Maximálny počet opakovaní výzvy, pokiaľ komunikačný protokol nedostáva na výzvu požadovanú odpoveď.
RT Retry Time [ms] Čas v milisekundách, o ktorý je oneskorená výzva v prípade, že predchádzajúca odpoveď bola vyhodnotená ako chybná.
WFT Wait First Time [ms] Prvé oneskorenie čítania odpovede po ukončení vysielania výzvy.
WT Wait Time [ms] Oneskorenie medzi ďalšími čítaniami dát z komunikačnej linky pred skompletovaním odpovede.
MWR Max Wait Retry Maximálny počet opakovaní čítania odpovede z komunikačnej linky pred jej skompletovaním. Medzi čítaniami je oneskorenie WT.komunik2.gif (477 bytes)

A Výzva sa opakuje maximálne RC krát.
B Prvé oneskorenie WFT po odvysielaní správy.
C Ďalšie oneskorenia WT sa opakujú maximálne MWR krát.
D Ak nebola odpoveď platná, čaká sa RT milisekúnd a opakuje sa výzva.
Write a comment…